Navazující magisterské obory 2019/2020

Kontakt

magistr

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

NOVĚ AKREDITOVANÉ PROGRAMY:

Lhůta pro podávání přihlášek: do 15. 7. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

Na tyto programy skončila možnost podávání přihlášek dne 15. 7. 2019.

Ke studiu oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka (jednooborové studium) je možné podat přihlášku do 9. 9. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP KATEDRA / ÚSTAV
Religionistika program samostatné a sdružené prezenční 5 Ústav filosofie a religionistiky

 

Upozornění:

1) Učitelské programy lze kombinovat pouze mezi sebou, nikoliv s dalšími programy a obory, na něž se v září uskuteční přijímací zkoušky.

2) Pokud se daný program otevírá ve sdruženém („povinně dvouoborovém“) studiu, je nutné podat přihlášku a uspět u přijímací zkoušky na alespoň jeden další učitelský program. Uchazeči, kteří tak neučiní, nemohou být přijati ke studiu.

3) Navazující magisterský obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka se otevírá ve staré akreditaci (nikoliv jako „program“, ale jako „obor“). Tento obor lze studovat pouze jednooborově, nelze s ním kombinovat ostatní učitelské programy.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP KATEDRA / ÚSTAV
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy program samostatné a sdružené prezenční 35 Ústav českého jazyka a teorie komunikace, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy program sdružené prezenční 15 Ústav románských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Učitelství historie pro střední školy program sdružené prezenční 25 Ústav českých dějin, Ústav hospodářských a sociálních dějinÚstav světových dějinucitelstvi.ff.cuni.cz
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy program sdružené prezenční 15 Ústav řeckých a latinských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy program sdružené prezenční 35 Ústav germánských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz, informace pro uchazeče
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy program sdružené prezenční 15 Ústav románských studií, ucitelstvi.ff.cuni.cz


Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 (jednooborové studium)

Lhůta pro podávání přihlášek: do 9. 9. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: 20. 9. 2019, náhradní termín 25. 9. 2019.

Na tento obor skončila možnost podávání přihlášek dne 9. 9. 2019.

 

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP KATEDRA / ÚSTAV
Učitelství češtiny jako cizího jazyka obor 1oborové prezenční 35 Ústav českého jazyka a teorie komunikace

.

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.
Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2019/2020 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).
Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor nebo program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového, sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat obor/program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem/programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 12. 8. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.
Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 12. 8. 2019.

Ve všem ostatním platí obecné Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2019/2020: bakalářské a navazující magisterské studium.

!!! Stále platí, že nelze kombinovat program a obor – vysvětlení najdete zde.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 12. 8. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP  KATEDRA / ÚSTAV
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční 15 Ústav pro archeologii
Český jazyk a literatura obor 1 i 2obor prezenční 10 Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk – specializační studium obor 2obor prezenční 8 Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny umění program samostatné prezenční 10 Ústav pro dějiny umění
Estetika obor 1 i 2obor prezenční 4 Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční 12 Ústav etnologie
Fonetika obor 2obor prezenční 6 Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2obor prezenční 10 Ústav románských studií
Hispanistika obor 1 i 2obor prezenční 10 Ústav románských studií
Hudební věda obor 1 i 2obor prezenční 5 Ústav hudební vědy
Informace, média a knižní kultura program samostatné a sdružené prezenční 10 Ústav informačních studií a knihovnictví
Jihovýchodoevropská studia obor 1 i 2obor prezenční 18 Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Latinský jazyk a literatura obor 2oborové prezenční 5 Ústav řeckých a latinských studií
Logika program samostatné a sdružené prezenční 15 Katedra logiky
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2obor prezenční 15 Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2obor prezenční 5 Ústav germánských studií
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční 30 Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinovaná 30 Katedra pedagogiky
Politické teorie obor 1 i 2obor prezenční 10 Ústav politologie
Ruský jazyk a literatura obor 1oborové prezenční 7 Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia program samostatné a sdružené prezenční 15 Ústav řeckých a latinských studií
Řecká antická filologie obor 2oborové prezenční 5 Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie program samostatné a sdružené prezenční 20 Ústav Dálného východu
Sociální pedagogika obor 1oborové prezenční 30 Katedra pedagogiky
Sociální pedagogika obor 1oborové kombinovaná 30 Katedra pedagogiky
Sociální práce program samostatné prezenční 10 Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné prezenční 15 Katedra sociologie
Středoevropská studia obor 1oborové prezenční 10 Katedra středoevropských studií
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční 7 Ústav východoevropských studií

Obory otevírané v cizích jazycích

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA PPP KATEDRA / ÚSTAV
Logic program samostatné a sdružené prezenční 10 Katedra logiky

.

Níže uvedené programy nyní procházejí akreditačním procesem. Plánujeme je otevřít v průběhu roku 2019 – s přijímacími zkouškami v září 2019:

 

Učitelství dějepisu pro střední školy

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 31. 3. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglický jazyk obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Český jazyk – specializační studium obor 2oborové prezenční Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny umění program samostatné prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda program samostatné a sdružené prezenční Katedra divadelní vědy
Egypt a Přední východ ve starověku program samostatné a sdružené prezenční Český egyptologický ústav
Estetika obor 1 i 2oborové prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská filologie obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 1 i 2oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Hispanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu obor 1 i 2oborové prezenční Ústav českých dějin
Hudební věda obor 1  i 2oborové prezenční Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika program samostatné a sdružené prezenční Středisko ibero-amerických studií
Indologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Informace, média a knižní kultura program samostatné a sdružené prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informace, média a knižní kultura program samostatné kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika program samostatné a sdružené prezenční Ústav románských studií
Jihovýchodoevropská studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Komparatistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav české literatury a komparatistiky
Latinský jazyk a literatura obor 2oborové prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Politické teorie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav politologie
Překladatelství: čeština – angličtina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – francouzština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Ruský jazyk a literatura obor 1oborové prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká antická filologie obor 2oborové prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Skandinavistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Sociální pedagogika obor 1oborové prezenční Katedra pedagogiky
Sociální pedagogika obor 1oborové kombinovaná Katedra pedagogiky
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia obor 1oborové prezenční Katedra středoevropských studií
Studia nových médií program samostatné a sdružené prezenční Ústav informačních studií – studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví
Tlumočnictví: čeština – angličtina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

Obory otevírané v cizích jazycích

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa obor 1oborové prezenční Ústav germánských studií
English Language and Linguistics obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky

.

Na tyto programy/obory níže skončila možnost podávání přihlášek dne 15. 4. 2019.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019).  Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávaly přihlášky do 31. 3. 2019.

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Asijská studia: japanologie program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Asijská studia: koreanistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Historie – hospodářské a sociální dějiny program samostatné a sdružené prezenční Ústav hospodářských a sociálních dějin
Historie – obecné dějiny program samostatné a sdružené prezenční Ústav světových dějin
Logika program samostatné a sdružené prezenční Katedra logiky
Obecná lingvistika program sdružené prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinovaná Katedra pedagogiky
Psychologie program samostatné prezenční Katedra psychologie
Sinologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav Dálného východu

Obory otevírané v cizích jazycích

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Logic program samostatné a sdružené prezenční Katedra logiky