Navazující magisterské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Germanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Germanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo před zápisem ukončí) bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním programu. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle SERR.
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Studium německého jazyka a literatury má vzhledem k historicko-politickým a historicko-kulturním danostem u nás dlouhou tradici. Vzdělávání odborníků v této oblasti představuje neoddiskutovatelnou nutnost především z hlediska perspektivy evropského vývoje, kde sehrají znalosti jazyka a německy mluvící oblasti významnou roli, uvážíme-li dlouhodobou tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s rozsáhlou německou jazykovou oblastí, tj. především Německem, Rakouskem, Švýcarskem. Studium němčiny má proto nezastupitelné a stálé místo v universitní výuce v rámci filologických oborů na všech pracovištích v České republice. Přestože se pozice němčiny v posledních letech mění, je její znalost pro Středoevropany stále významná a v praxi ceněná; i proto zůstává přitažlivým oborem.
Ústav germánských studií FF UK v Praze je profilovaným pracovištěm, kde lze studovat němčinu jako obor s velmi dlouhou tradicí, jež sama je ostatně předmětem historického bádání. Oborovými učiteli byla řada významných lingvistů a literárních vědců, je spjat se jmény profesorů Josefa Janka, Hugo Siebenscheina, Eduarda Goldstückera, Emila Skály, Pavla Trosta, Aleny Šimečkové a dalších. Historicky svébytná pozice pražské germanistiky je vnímána také jejími zahraničními kooperačními partnery i v době boloňského procesu: němečtí germanisté projevují zájem o uchování vědeckého zaměření pracoviště ovlivněného existencí jedinečného kulturního a literárního kontextu stýkání české, německé a židovské kultury, v němž se tradice pražské germanistiky utvářela.
Studovat germanistiku na FF UK tak znamená proniknout hluboko do tajů německého jazyka, literatury a kultury německy mluvících zemí pod vedením předních odborníků v dané oblasti. Studijní plán umožňuje také profilovat se v dílčích oborech (např. německá lexikografie, korpusová lingvistika, sociologie, pražská německá literatura či jazyková diachronie ad.) ve formě spolupráce na projektech či volbě témat seminárních a závěrečných prací. Během studia jste plně podporování při studijních pobytech do zahraničí. Studium germanistiky na FFUK vám může dát mnohem víc, než jen dovednost komunikace v jazyce, jakou můžete získat v jazykové škole.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 8 6 63 5
2022/23 30 17 5 50 5
2021/22 30 11 11 bez přijímací zkoušky 2
2020/21 30 8 6 52 2
2019/20 30 16 9 61 6
2018/19 30 20 12 51 8
2017/18 30 32 16 50 7
2016/17 30 27 14 51 7
2015/16 30 33 17 50 8

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (max. 25 bodů)
 2. zkouška z mluvnice současné němčiny (max. 30 bodů)
 3. zkouška z německojazyčné literatury a kultury (max. 30 bodů)
 4. motivační rozhovor (max. 15 bodů)

  • kritéria hodnocení motivace:
   • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 15–11 bodů
   • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–6 bodů
   • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 5–0 bodů

Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním programu. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle SERR.
Zkouška začíná písemnou přípravou (délka 30 minut; všichni uchazeči pozvaní na týž den společně) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány znalosti gramatiky na úrovni bakalářského studia. Následuje ústní zkouška (každý/á uchazeč/ka jednotlivě), která trvá celkem 20 minut a má tři části. Při zkoušce z mluvnice se vychází z již opravené písemné přípravy a požadován je kromě praktické aplikace gramatiky také vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému, přehled nejvýznamnějších gramatik, autorů a jejich koncepcí. Při zkoušce z německojazyčné literatury a kultury se vychází z předloženého seznamu literatury a důraz je kladen nejen na faktografické informace o autorech a jejich dílech, ale také na interpretaci děl, návaznost na charakteristiku epoch a sepětí s kulturně-společenským vývojem dané doby. V motivačním rozhovoru dostává uchazeč/ka prostor k tomu, aby vysvětlil/a, proč se rozhodl/a studovat právě germanistiku a právě na Ústavu germánských studií FF UK. Celá přijímací zkouška je vedena v němčině.

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč u zkoušky odevzdá seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými znalostmi i komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové oblasti, a to v ohledu jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí. Svou vysokou erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci v tuzemských i zahraničních institucích, v diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník a podobně. Je připraven také pro odbornou a vědeckou činnost v oblasti vzdělávání a kultury.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.