Navazující magisterské programy 2024/2025

Asijská studia: Tibetanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Asijská studia: Tibetanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené a dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • vstupní znalost jazyka: předpokladem je schopnost základní komunikace v tibetštině a porozumění jednodušším textům psaným v literární tibetštině, od uchazečů se také vyžaduje základní znalost tibetské historie a kultury. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru (částečně v tibetštině) a překladu krátkého tibetského textu s použitím slovníku.
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Magisterské studium Tibetanistiky vede k prohloubení znalostí týkajících se historického rámce, náboženství Tibetu a literatury. Namísto faktografických znalostí se studenti věnují daným tématům v seminářích založených na četbě historických kronik a náboženských textů. Seznámí se i s texty psanými kurzívním písmem „bez hlavy“ (tib. dbu med). V rámci studia absolvují i seminář věnovaný kulturním reáliím, který je vedený v tibetštině. Tibetština má celou řadu dialektů, z nichž mnohé nejsou dosud popsané. V rámci magisterského studia se studenti seznámí s charakteristikami hlavních dialektů. Důležitou součástí magisterského studia je magisterská práce, ve které se zúročí praktické znalosti tibetštiny i znalosti z oblasti historie a náboženství Tibetu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 5
2023/24 5 0 0 0
2022/23 10 1 1 bez přijímací zkoušky
2021/22 10 1 1 bez přijímací zkoušky 0
2020/21
2019/20
2018/19 8 5 3 51 2
2017/18
2016/17
2015/16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů)
 2. znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů)
 3. motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétní a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně vysvětlená, příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů

Předpokladem je schopnost základní komunikace v tibetštině a porozumění jednodušším textům psaným v literární tibetštině. Od uchazečů se také vyžaduje základní znalost tibetské historie a kultury.
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru (částečně v tibetštině) a překladu krátkého tibetského textu s použitím slovníku.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Specializace Tibetanistika je v rámci ČR jedinečná; žádné jiné akademické pracoviště nenabízí studium tibetštiny. Studium oblastí Tibetu může leckdy přinést překvapivá zjištění, neboť mnohé teoretické postuláty humanitních věd nebyly testované na tak odlišné společnosti. Přirozeným uplatněním studentů je oblast kulturní výměny s danými regiony, uplatnění v muzeích či v cestovním ruchu. Absolventům se rovněž otevírá možnost uplatnění jejich znalostí v médiích nebo v rámci humanitárních organizací. Další možností je případné budoucí akademické působení absolventů.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.