Navazující magisterské programy 2024/2025

Středoevropská studia: Romistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia: Romistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Proč studovat u nás
Romistika pěstovaná na naší katedře je unikátním oborem v České republice a jeden z mála takto koncipovaných oborů na světě. Romové žijí ve většině evropských zemí a jsou součástí evropského kulturního prostředí po více než šest století. Romština je největším menšinovým jazykem Evropy. Jen na území bývalého Československa má statisíce mluvčích a je nedílnou součástí jazykového dědictví našeho regionu. Studium jazykových, sociokulturních a historických reálií kompenzuje současný nedostatek informací o jazyku, historii a kultuře romských komunit v česko-slovenském prostoru a umožňuje hlubší vhled do témat souvisejících se závažnými aktuálně řešenými otázkami. Historie Romů je v rámci studia podávána nejen z perspektivy proměny politických přístupů, ale také z perspektivy Romů samotných (zejména ve 20. stol.).
Studentům pocházejícím z romských rodin nabízí možnost zasadit svou rodinou historii a životní zkušenost do širších historických a sociokulturních kontextů. Rodilým mluvčím romštiny nabízí možnost získat přehled o struktuře jejich mateřského jazyka a osvojit si kompetence, které jim umožní s jazykem pracovat v roli překladatelů či učitelů. Neromským studentům studium zprostředkovává zkušenost menšinové jinakosti. Výuka romštiny má na pražské univerzitě již téměř třicetiletou tradici. Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 8
2023/24 8 1 1 54 1
2022/23 8 1 1 bez přijímací zkoušky 1

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. romský jazyk – ověření praktických a teoretických jazykových znalostí tzv. slovenské romštiny (max. 40 bodů)
 2. etnologie Romů a romské umění – ověření přehledu o romských zvycích, náboženství a tvorbě (lidové i umělé), včetně přehledu o teoretických rámcích, ve kterých lze jednotlivé aspekty života a kultury Romů nahlížet; důraz je kladen na znalost komunity slovenských Romů, ale je třeba prokázat i přehled o ostatních romských komunitách ve světě, zejména o komunitě Romů olašských (max. 20 bodů)
 3. historie – ověření přehledu o dějinách Romů (včetně jejich indického zázemí) a jejich vlivu na současnou situaci; důraz bude kromě znalosti faktů kladen i na hledání souvislostí a vztahů mezi nimi (max. 20 bodů)
 4. motivace ke studiu a zaměření – rozprava nad seznamem přečtené literatury (max. 20 bodů)
  Kritéria hodnocení motivace:
  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam prostudované beletrie a odborné literatury relevantní pro romistiku. Počet položek seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi jsou schopni komunikovat ve studovaném profilovém jazyce a v češtině na úrovni C1–C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají základy dalšího jazyka střední Evropy. Dokáží pracovat s textovými informacemi v těchto jazycích a zpracovávat je. Umějí překládat různé druhy textů mezi těmito jazyky. Na široké komparativní bázi jsou schopni interpretovat kulturní a společenský vývoj ve středoevropském prostoru a zaujímat kvalifikovaná stanoviska k aktuálním společenským výzvám v regionu. Jsou připraveni pro práci analytiků, překladatelů a poradců v regionu střední Evropy. Příklady pracovních oblastí: překladatelství, příp. tlumočnictví; vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství; středoevropská média a nakladatelství, monitoring a tvorba informačních bází o aktuálních trendech v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a společenského vývoje příslušné jazykové oblasti středoevropského regionu (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor); práce v mateřském až středním školství na nepedagogických pozicích (romský asistent); vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra); státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, Czechtourism, Czechinvest, Czechtrade apod.); regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony); subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.).

Naši absolventi

Renata Berkyová
Renata Berkyová Renata Berkyová je výraznou postavou romského kulturního a společenského dění. Pracuje na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, věnuje se tématu válečné a poválečné historie Romů v Československu v rámci týmu Pražského fóra pro romské dějiny. Je spoluautorkou dokumentárního filmu LETY (2019) k poválečné historii tzv. cikánského tábora v Letech u Písku. Podílela se na zpracování zadání architektonicko-krajinářské soutěže pro nový památník holokaustu Romů v Letech u Písku vyhlášené Muzeem romské kultury. Dlouhodobě spolupracuje v mediální a vzdělávací oblasti s organizací Romea, o.p.s., a internetovou televizí Romea TV, pravidelně píše komentáře a publicistické texty pro server romea.cz a Hate Free. Věnuje se také vlastní literární tvorbě – je držitelkou Literární ceny Mileny Hübschmannové za poezii, její básně byly publikované v časopisech PLAV (11/2011), Tvar (12/2013) i v zahraničí. Pravidelně se objevuje na literárních čteních a festivalech soudobé poezie.
Odkazy:

Saša Uhlová
Saša UhlováSaša Uhlová patří mezi přední české novinářky. V současné době působí v internetovém deníku A2larm, pracovala také jako redaktorka internetového deníku Deník Referendum, podílela se na chodu mediálního serveru Romea.cz a byla redaktorkou měsíčníku Romano voďi. Počinem, který v nedávné době získal velký ohlas veřejnosti, je série reportáží Hrdinové kapitalistické práce z prostředí nízkopříjmových zaměstnání v různých částech ČR, publikovaných na stránkách deníku A2larm a později také knižně (Cosmopolis 2018). Za tuto práci získala Saša Uhlová Novinářskou cenu Nadace OSF za rok 2017 v kategorii nejlepší reportáž a Česko-slovenskou cenu veřejnosti.
Odkazy:

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.