Navazující magisterské programy 2024/2025

Středoevropská studia: Maďarská studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia: Maďarská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Proč studovat u nás
Rozumět maďarštině a Maďarsku je exkluzivní schopnost. V České republice mnoho takových odborníků není. Maďarsko je téměř sousedem České republiky. Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou pojit velmi těsné kulturní, politické a ekonomické vztahy. Oba státy jsou členy Visegrádské čtyřky, regionálního uskupení úzké vzájemné spolupráce. FF UK je jediným pracovištěm v České republice, které v současnosti studium maďarštiny a maďarské kultury v takovémto rozsahu nabízí. Výuka maďarštiny má na pražské univerzitě více než stoletou kontinuální tradici. Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup. Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy Maďarského institutu, se kterým naše katedra spolupracuje. Maďarsko není daleko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž na nejlepší maďarské univerzity.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 8
2023/24 8 5 5 bez přijímací zkoušky 1
2022/23 8 0 0 0
2021/22 6 1 1 bez přijímací zkoušky 1
2020/21* 35 2 2 bez přijímací zkoušky 1
2019/20* 15 6 3 80 3
2018/19* 20 8 1 55 1
2017/18* 20 13 7 51 7
2016/17* 20 18 13 71 11
2015/16* 20 14 8 55 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
*/ Počty přihlášených a přijatých v letech 2015 až 2020 = souhrnný počet za všechny specializace programu Středoevropská studia

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů)
  Kritéria hodnocení motivace a zájmu:

  • nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o nadprůměrném zájmu o obor a přesahující povinnosti bakalářského studia: 10–7 bodů
  • průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor v rámci povinností bakalářského studia: 6–4 bodů
  • slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 3–0 bodů

 2. jazykové kompetence v maďarštině na úrovni B2 a přehled o struktuře maďarštiny (max. 30 bodů)
 3. přehled o maďarské literatuře 19.–21. století (max. 30 bodů)
 4. přehled o maďarských dějinách a reáliích (max. 30 bodů)

U přijímací zkoušky musí uchazeč(ka) prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle SERR. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti maďarštiny. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která se skládá ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě program Středoevropská studia ve specializaci Maďarská studia na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho/její zájem o obor. Při zkoušce z jazykových znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému maďarštiny. Třetí část ověřuje znalosti maďarské literatury 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti maďarských dějin a reálií. (Zejména) u těchto dvou částí je brán zřetel na předložený seznam prostudované literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia. Úroveň požadovaných znalostí odpovídá bakalářské zkoušce ze specializace Maďarská studia na FF UK).

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam prostudované maďarské beletrie a odborné literatury relevantní pro hungaristiku. Počet položek seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění:
Odborné dovednosti:

 • mluvená a psaná maďarština na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce
 • rozlišovat nuance maďarštiny
 • efektivní rešerše v informačních zdrojích k zadanému tématu
 • integrovat odborné oborové znalosti při analýze textu či jiného typu komunikátu v maďarštině
 • zprostředkovávat mezikulturní komunikaci mezi českým a maďarským prostředím
 • dovednost překládat texty mezi češtinou a maďarštinou
 • (u samostatného studia) aplikování systematických teoretických znalostí češtiny v rovině fonetické, lexikální, gramatické a stylové na překlad a redakci textu
 • (u samostatného studia) základní kompetence v dalším areálovém či kontaktovém jazyce

Oblasti uplatnění:

 • překladatelství, příp. tlumočnictví
 • vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství
 • středoevropská média a nakladatelství (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor)
 • vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra)
 • veřejná správa
 • státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, Czechtourism, Czechinvest, Czechtrade apod.)
 • regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony)
 • subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.)
 • organizace poskytující informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své aktivity z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.