Studijní programy

Obecná lingvistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Obecná lingvistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze sdružené studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Obecnou lingvistiku samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   Nelze kombinovat s programem Empirická a komparativní lingvistika!
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč absolvoval alespoň dva ročníky bakalářského studijního programu Obecná lingvistika nebo programu srovnatelného a zapsal se alespoň do 3. ročníku studia tohoto programu, a to nejpozději tři roky před podáním žádosti. Studenti či absolventi Univerzity Karlovy nemusejí absolvování dvou ročníků dokládat; studenti či absolventi jiných vysokých škol jej doloží (kopií diplomu, potvrzením studijního oddělení apod.). V případě absolvování odlišného studijního programu je třeba vždy předložit výpis splněných studijních povinností.
  Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné zaslat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) do 15. dubna. Veškeré žádosti o upuštění od přijímací zkoušky budou posouzeny až po tomto termínu.
 • důležité odkazy:
Ústav obecné lingvistiky
Proč studovat u nás
Navazující magisterské studium obecné lingvistiky zajistí ucelený vhled do současného jazykovědného výzkumu v co nejširších interdisciplinárních souvislostech a povede studenty k samostatnému bádání s publikovatelnými výstupy. Pomůže jim také dovršit studium dalších filologických studijních programů a získat uplatnění ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 7 4 75 3
2022/23 20 16 8 70 5
2021/22 20 27 19 78 9
2020/21 20 21 19 bez přijímací zkoušky 12
2019/20 15 13 0 0
2018/19 21 17 7 79 5
2017/18 21 24 14 74 10
2016/17 21 20 7 70 5
2015/16 21 18 10 55 5

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. přehled odborné činnosti podle životopisu (max. 30 bodů)
 2. nástin specializačního zájmu, diskuse na základě ukázky písemné práce (max. 30 bodů)
 3. diskuse k odborné literatuře podle seznamu prostudované literatury (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Strukturovaný životopis; písemná práce, např. seminární nebo kvalifikační práce či její část; seznam prostudované odborné literatury (materiály se předkládají k nahlédnutí při zkoušce)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních).
Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří např.:
• práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování výrobků,
• uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi počítačem a živým mluvčím,
• výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka,
• lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.),
• práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
• práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci,
• poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
• redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
• oblast reklamy, mediální poradenství.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.