Studijní programy

Archeologie pravěku a středověku

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Archeologie pravěku a středověku.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku v dodatečném přijímacím řízení lze podat do 14. 8. 2023.

Obecné informace o studijním programu
Ústav pro archeologii
Proč studovat u nás
Archeologie se zabývá komplexním poznáním lidské minulosti na základě materiálních pozůstatků. Z toho důvodu spolupracuje s mnoha dalšími vědními obory, s jejichž pomocí objevuje své prameny a snaží se jim porozumět. Studium na Ústavu pro archeologii proto zahrnuje základy oboru jako celku, od paleolitických počátků lidstva až po moderní období, v celé jejich sociální i kulturní diverzitě. Od druhého ročníku má student možnost profilace v několika hlavních směrech archeologického poznání, a to formou volitelných přednášek a modulů. Přirozenou součástí studia je také osvojení způsobů prezentace dosažených výsledků.
Mimo přednášek, seminářů a cvičení studium zahrnuje rovněž intenzivní terénní a laboratorní praxe, zahraniční exkurzi a experimentální praktika. Talentovaní studenti mají možnost se zapojit do řešení široké škály výzkumných projektů v Česku i v zahraničí, od výzkumu sídlišť paleolitických lovců a sběračů, pravěkých pohřebišť, raně středověkých hradišť nebo zaniklých středověkých vsí, až po výzkum historického přírodního prostředí či experimentování s pravěkými technologiemi.
Výuku zajišťují interní pracovníci Ústavu pro archeologii a dále přední odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd, Národního památkového ústavu a dalších institucí. Významnou roli ve studiu i výzkumu má spolupráce se zahraničními univerzitními pracovišti, kde studenti mohou absolvovat část svého studia. Jedinečnou praxi nabízí i možnost zapojení do provozu mezinárodního ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko.
Ústav pro archeologii FF UK navazuje na tradici jednoho z předních evropských pracovišť a intenzivně se podílí na tvorbě mezinárodního intelektuálního klimatu a výměně informací. Samozřejmostí je mezinárodní badatelská spolupráce, stejně jako interdisciplinární badatelské kontakty s mnoha dalšími humanitními i přírodovědnými obory, jako kulturní antropologií, historií, paleobiologií nebo environmentálními dějinami.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 20 10
2022/23 25 10 8 50 7
2021/22 25 12 12 bez přijímací zkoušky 7
2020/21 25 18 18 bez přijímací zkoušky 10
2019/20 25 21 7 53 7
2018/19 20 17 14 55 9
2017/18 20 20 16 55 8
2016/17 20 19 11 52 4
2015/16 20 28 19 50 13

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. rozprava o tématu bakalářské práce (v případě již obhájené práce předložit komisi) (max. 40 bodů)
  2. předběžný badatelský záměr pro magisterské studium (max. 20 bodů)
  3. odborné znalosti a přehled o odborné literatuře, dosavadní zkušenosti v oboru (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Stručný životopis, seznam základní literatury použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s předběžným badatelským záměrem pro magisterské studium. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské práce i badatelského záměru pro magisterské studium a rovněž odborné znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia daného programu, popř. prezentuje další zkušenosti v oboru nebo související s oborem.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou archeologických hmotných pramenů. Účastní se jako komplexně připravený odborník na všech druzích archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných studií, případně monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven k případnému pokračování v doktorském studiu daného programu.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.