Přijímací řízení

Archeologie pravěku a středověku

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Archeologii pravěku a středověku studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav pro archeologii
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na navazující magisterské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Archeologie se zabývá komplexním poznáním lidské minulosti na základě materiálních pozůstatků. Z toho důvodu spolupracuje s mnoha dalšími vědními obory, s jejichž pomocí objevuje své prameny a snaží se jim porozumět. Studium na Ústavu pro archeologii proto zahrnuje základy oboru jako celku, od paleolitických počátků lidstva až po moderní období, v celé jejich sociální i kulturní diverzitě. Od druhého ročníku má student možnost profilace v několika hlavních směrech archeologického poznání, a to formou volitelných přednášek a modulů. Přirozenou součástí studia je také osvojení způsobů prezentace dosažených výsledků.
Mimo přednášek, seminářů a cvičení studium zahrnuje rovněž intenzivní terénní a laboratorní praxe, zahraniční exkurzi a experimentální praktika. Talentovaní studenti mají možnost se zapojit do řešení široké škály výzkumných projektů v Česku i v zahraničí, od výzkumu sídlišť paleolitických lovců a sběračů, pravěkých pohřebišť, raně středověkých hradišť nebo zaniklých středověkých vsí, až po výzkum historického přírodního prostředí či experimentování s pravěkými technologiemi.
Výuku zajišťují interní pracovníci Ústavu pro archeologii a dále přední odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd, Národního památkového ústavu a dalších institucí. Významnou roli ve studiu i výzkumu má spolupráce se zahraničními univerzitními pracovišti, kde studenti mohou absolvovat část svého studia. Jedinečnou praxi nabízí i možnost zapojení do provozu mezinárodního ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko.
Ústav pro archeologii FF UK navazuje na tradici jednoho z předních evropských pracovišť a intenzivně se podílí na tvorbě mezinárodního intelektuálního klimatu a výměně informací. Samozřejmostí je mezinárodní badatelská spolupráce, stejně jako interdisciplinární badatelské kontakty s mnoha dalšími humanitními i přírodovědnými obory, jako kulturní antropologií, historií, paleobiologií nebo environmentálními dějinami.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 25
2020/21 25 18 18
2019/20 25 21 7
2018/19 20 17 14
2017/18 20 20 16
2016/17 20 19 11
2015/16 20 28 19

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září. 

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • rozprava o tématu bakalářské práce (v případě již obhájené práce předložit komisi) (max. 40 bodů)
  • výhledy k tématu magisterské práce (max. 20 bodů)
  • odborné znalosti a přehled o odborné literatuře, dosavadní zkušenosti v oboru (max. 40 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce:
Stručný životopis, seznam základní literatury použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia daného programu, popř. prezentuje další zkušenosti v oboru nebo související s oborem.

Důležité odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou archeologických hmotných pramenů. Účastní se jako komplexně připravený odborník na všech druzích archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných studií, případně monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven k případnému pokračování v doktorském studiu daného programu.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.