Studijní programy

Řecká a latinská studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Řecká a latinská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • specializace: Starořecký jazyk a literatura, Novořecký jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura, Dějiny antické civilizace, Latinská medievistika, Klasická filologie, Řecká filologie, Latinský jazyk a kultura antiky a středověku, Jazyk a kultura starověkého Řecka, Jazyk a kultura starověkého Říma
  volba specializace: Specializaci si uchazeč předběžně zvolí u přijímací zkoušky; může si předběžně zvolit i více specializací. Přijímací komise úspěšnému uchazeči sdělí (stanovisko komise bude součástí protokolu o přijímací zkoušce), které specializace jsou pro něj vhodné. Z doporučených specializací si uchazeč závazně zvolí při zápisu do studia.
 • kombinovatelnost:
  Pouze sdružené studium Samostatné i sdružené studium Samostatné studium
  • Starořecký jazyk a literatura (SJL)
  • Novořecký jazyk a literatura (NJL)
  • Latinský jazyk a literatura (LJL)
  • Dějiny antické civilizace (DAC)
  • Latinská medievistika (LM)
  • Klasická filologie (SJL+LJL)
  • Řecká filologie (SJL+NJL)
  • Latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM)
  • Jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC)
  • Jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav řeckých a latinských studií
Proč studovat u nás
Starořečtinu:
Starořečtina je jazykem národa, který se usadil v egejské oblasti, odkud postupně pronikal na další břehy Středozemního a Černého moře. Po Alexandrově tažení se stala světovým jazykem tehdejší oikumeny a zůstala jím, vedle latiny, po řadu dalších staletí. Díky šťastným okolnostem se přes interval času, který nás od těchto dob dělí, zachovalo leccos z literární tvorby starých Řeků, včetně děl, která měla formující vliv na celé epochy a jejichž studium je živé i dnes. Patří mezi ně homérské eposy, attická dramata, texty historiků, filosofů a řečníků, v řečtině je napsán i Nový zákon. Ke studiu těchto památek v širších historických, náboženských a jazykovědných souvislostech dává již po generace příležitost i pražská klasická filologie.
V průběhu studia získají studenti spolehlivou znalost řeckého jazyka a dobrou orientaci v oblasti antické literatury a historie, seznámí se také s problematikou mytologie a náboženství, filosofie a umění.

Latinu:
Latina, původně jazyk malého kmene ve střední Itálii a posléze obrovské římské říše, se počínaje karolinskou renesancí stala hlavním jazykem vzdělanosti, myšlení, náboženství i správy na území téměř celé Evropy. Tyto funkce si podržela po celý středověk i raný novověk až do 18. století, kdy ji zvolna nahradily jazyky nově se ustavujících národů. Znalost latiny je tak klíčem nejen k civilizaci starověkého Říma, ale i k evropské kulturní tradici.

Dějiny antické civilizace:
Obor se zaměřuje především na studium dějin národů, jež byly nositeli antické kultury, která je všeobecně uznávána za jeden ze základních zdrojů tradic dnešní kultury evropské. Studijní obor je koncipován především jako studium kulturních dějin antických společností: zaměřuje se jak na politický a sociálně-ekonomický charakter existence antických společností a států, tak i na kulturní aspekty a výsledky jejich historického vývoje. Potřebná pozornost je věnována i vnitřnímu uspořádání těchto společností, problematice státnosti a institucí i hlavním (a v poantické Evropě velmi vlivným) tendencím politického, právního a náboženského myšlení. Studenti jsou seznamováni i s teoretickou problematikou (metodologie, prameny a historiografie) a v základní míře jsou zasvěcováni i do pomocných disciplín, uplatňovaných především v bádání historickém (epigrafika, numismatika, papyrologie). Získávají i znalost klasických jazyků, která je nutná pro jakékoli pramenné studium antické kultury.

Latinskou medievistiku:
Těžiště oboru tvoří, vzhledem k filologickému zaměření garantujícího ústavu, studium středověké latiny a široce pojaté studium textové a literární kultury latinského středověku. Vedle literatury v užším slova smyslu, jako např. poezie, prózy a dramatu, jsou studovány také další významné typy středolatinského písemnictví, včetně takových, které sice přesahují moderní definici literatury, jsou však neodmyslitelnou součástí středověké literární kultury (kázání, exempla, filosofické a biblické komentáře a parafráze, legendy, universální kroniky, modlitební a liturgické texty atd.). Velký důraz je přitom kladen na zasazení vývoje středověké latiny a středolatinských literárních textů do kulturního, náboženského a intelektuálně-historického kontextu středověké Evropy, který je pro jejich správné pochopení a interpretaci naprosto stěžejní. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu křesťanství jako určujícímu prvku literárních a kulturních dějin latinského středověku.
S ohledem na skutečnost, že velká část středolatinských literárních památek dosud nevyšla tiskem a je dostupná pouze v rukopisech, tvoří jednu z hlavních priorit studijního oboru zprostředkování dovedností v oblasti paleografie, textové kritiky a editorských technik. Student se naučí samostatné práci se středověkými latinskými rukopisy, počínaje orientací v rukopisných katalozích a sbírkách, pokračuje nabytím schopnosti tyto rukopisy číst a kodikologicky, jazykově a paleograficky analyzovat a konče získáním dovedností k samostatnému vytvoření kritického vydání rukopisně dochovaného textu.
Vzhledem k úzké provázanosti a vysoké míře jednoty literární kultury latinské křesťanské Evropy je program záměrně koncipován jako studium latinského středověku jako celku. Zároveň je však obzvlášť přihlíženo k latinskému středověku českému jako k jeho integrální součásti. Vedle toho si však program také všímá interakcí a souvislostí latinské středověké literární tradice a kultury s literárními tradicemi a kulturami jiných lingvistických okruhů, jakými jsou například řecko-byzantské, arabské a hebrejské písemnictví a především literatury v národních jazycích.

Novořečtinu:
Novořecký jazyk je přímým pokračovatelem klasické řečtiny, novozákonní a byzantské koiné; je oficiálním jazykem dvou členských zemí EU (Řecka a Kypru). Je také jazykem nositelů Nobelovy ceny za literaturu – Jiorgose Seferise a Odyssea Elytise, a světově uznávaných autorů, jako je Nikos Kazantzakis a Konstantinos Kavafis. Novořecký jazyk má nezanedbatelné množství mluvčích: téměř 11 milionů v Řecku a na Kypru, dalších cca 8 milionů tvoří řecká diaspora či Řekové činní v zahraničí.
Cílem oboru je připravit odborníky se schopností analyticky hodnotit aktuální dění v Řecku na pozadí společenskohistorického vývoje řeckého státu, a zasadit je tak do širšího společenskovědního rámce.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 6 4 51 4
2022/23 30 13 11 76 4
2021/22 30 12 9 55 4
2020/21 30 8 8 bez přijímací zkoušky 3
2019/20 50 20 14 69 9
2018/19 54 26 16 67 11
2017/18 54 21 16 60 10
2016/17 54 22 10 59 5
2015/16 58 15 9 71 7

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. zkouška z pramenného jazyka: (v závislosti na volbě konkrétních specializací jde buď o klasickou latinu, středověkou latinu, starou řečtinu nebo jejich kombinace); uchazeč by měl být schopen přeložit bez slovníku a bez dlouhé přípravy originální text na úrovni bakalářské zkoušky příslušné specializace programu Řecká a latinská studia, resp. při výběru specializace Dějiny antické civilizace na úrovni povinné četby kurzu Latina IV nebo Starořečtina IV bakalářského programu Řecká a latinská studia (max. 40 bodů)
 2. dějiny antické řecké, římské, středověké latinské, byzantské či moderní řecké literatury nebo dějiny antického Řecka a Říma nebo kultura latinského středověku, Byzance či moderního Řecka – diskuse o přečtených dobových dílech (v překladu i v originále) i prostudované odborné literatuře (konkrétní otázky budou vycházet z uchazečova zájmu o specializace i seznamu četby, při zájmu o specializaci Řecká filologie nebo Novořecký jazyk a literatura bude část pohovoru vedena v novořečtině) (max. 40 bodů)
 3. motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce:

Při přijímací zkoušce se jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a posouzení motivace ke studiu oboru komisi předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě:

 • seznam přečtené literatury, rozdělený na primární texty přečtené v originále, primární texty přečtené v překladu a sekundární literaturu (inspirace k výběru titulů zde),
 • výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,
 • stručný strukturovaný životopis.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Řecká a latinská studia dosáhl vysoké úrovně jazykové kompetence v jednom ze specializačních jazyků, tj. starořečtině nebo latině. Je vybaven rozsáhlým souborem znalostí z literatury a historie podle zvolené specializace a je komplexně metodologicky vyškolen v odborné práci (lingvistické, literárněvědné nebo historické). Díky tomu je schopen samostatně a náležitě, v daném kulturním kontextu a i v širším rámci vývoje lidské civilizace, interpretovat řecké nebo latinské texty. Je tak vybaven pro práci ve vědeckých ústavech, nakladatelstvích, muzeích, archivech, knihovnách a dalších kulturních institucích, ať už veřejných nebo soukromých, vyžadujících dobrý kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání, pro překladatelskou práci, práci v cestovním ruchu, profesi učitele v příslušné specializaci na vysokých a jazykových školách a v případě specializací orientovaných na latinu (a po doplnění pedagogického vzdělání) i na středních školách a pro následné doktorské studium v rámci programů Klasická filologie, Dějiny antického starověku a Latinská medievalistika a novolatinská studia, ale i programů příbuzných (literární komparatistika, obecná a srovnávací lingvistika, religionistika, estetika ad.) Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na všech místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.