Studijní programy

Anglický jazyk

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Anglický jazyk.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Proč studovat u nás
Studijní program Anglický jazyk patří k nejstarším a od dob svého zakladatele Viléma Mathesia počátkem 20. století i k nejdůležitějším moderním filologiím pěstovaným na Karlově univerzitě. Anglická lingvistika staví na tradicích pražské a evropské, zejména britské anglistiky, s níž je úzce propojena, a zároveň se vyvíjí v souladu s nejnovějšími celosvětovými trendy ve vědeckém bádání.

Studium anglického jazyka a lingvistiky je zrcadlem soustavné činnosti badatelské a výzkumné generací pražských anglistů a zaměřuje se na většinu rovin a aspektů anglického jazyka. Je koncipováno tak, aby z hlediska absolventa ve svém úhrnu vyústilo v ucelený komplexní popis angličtiny v dimenzi synchronní a diachronní. Vedle základních disciplín gramatických (morfologie a syntax) tkví těžiště odborné přípravy rovněž v lexikologii a v oborech textově-komunikačních (lingvistická stylistika, pragmatika, analýza diskurzu). Specifickým rysem studia je důsledný kontrastivní pohled na angličtinu ve srovnání s češtinou a pěstování výuky (stejně jako výzkumu) zároveň v linii lingvistické i filologické. V rámci České republiky se pojetí studia odlišuje navíc i důrazem na bezprostřední sepětí synchronního popisu a analýzy jazyka s přístupy diachronními a historickými, v němž magisterský program důsledně navazuje na studium bakalářské. Jako fundamentální metodologické východisko se ve studiu a výuce oboru uplatňuje současná podoba funkčního strukturalizmu Pražské lingvistické školy a zároveň se soustavně reflektují nejnovější významné lingvistické a anglistické trendy ve světě (kognitivní lingvistika, konstrukční gramatika aj.). Materiálově a metodologicky se výuka a studium systematicky opírá o postupy korpusové a komputační lingvistiky (práce s korpusy jednojazyčnými i paralelními, synchronními i diachronními) a zvládnutí těchto postupů je nedílnou součástí výuky.

Studium anglického jazyka je koncipováno tak, aby zahrnovalo všechny základní disciplíny, a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalismus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je rozpracována tak, aby koncepčně a terminologicky byla kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu a soustavnou praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické disciplíny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie), úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu) a do lingvistiky historické se zaměřením na vývoj angličtiny v strukturálních a filologických souvislostech. Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje studenty se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je, aby si student, resp. absolvent osvojil jednak zásady akademického písemného projevu, jednak základní návyky při překladu z angličtiny a do angličtiny. Cílem studia je všestranná anglistická příprava pro teoretické i praktické uplatnění absolventa. V rámci uceleného trojstupňového studijního programu, který odpovídá vývojovým trendům v západních zemích a směřuje k plné kompatibilitě se studijními programy rozvinutých zemí EU, je předkládaný typ studia integrován s oborem doktorského studia anglický jazyk.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 48 20 51 7
2022/23 20 76 16 50 10
2021/22 20 68 22 60 15
2020/21 20 63 20 61 15
2019/20 20 69 21 63 16
2018/19 20 72 21 64 18
2017/18 20 83 18 53 11
2016/17 25 91 25 65 17
2015/16 25 102 25 67 20

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

doba trvání: 100 minut
lingvistický rozbor anglického textu (max. 100 bodů)
Obsahem zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu zaměřený na morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky a obecnou znalost dějin anglického jazyka. Testuje znalost anglického gramatického systému včetně jazykovědné terminologie v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů. Zadání testu je zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, soustavnou lingvisticko-filologickou průpravou (znalost anglické lingvistiky synchronní i diachronní a metodologie, teoretické a praktické vědomosti o angličtině jako klíčovém nástroji kultury anglicky mluvících zemí) a kritickým myšlením. Absolvent je zároveň vzdělán v oblasti didaktiky studovaného programu tak, aby po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického vzdělání mohl získat kvalifikaci k učitelství anglického jazyka na středních školách.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.