Studijní programy

Hebraistika a židovská studia

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Hebraistika a židovská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Katedra Blízkého východu
Proč studovat u nás
Navazující magisterský program Hebraistika a židovská studia je koncipován jako kombinující základní zakotvení ve výuce hebrejského jazyka se silným komponentem kulturně-historickým. Integruje tak do osvědčeného filologického pojetí novější interdisciplinární anglosaský koncept „Jewish Studies“, aniž by opomíjel skutečnost, že hlubší pochopení židovské společnosti a jejích dějin není bez znalosti základního židovského jazyka možná.

Program umožňuje studentům soustředit se na starší, nebo moderní židovský jazyk (jazyky). V nejazykových kurzech program zahrnuje období od vzniku rabínského judaismu, důraz klade na období středověku, raného novověku a dobu moderní, nevyhýbá se ani soudobým tématům.

Nejazykové kurzy postihují nejen různé aspekty fungování židovské společnosti v diachronním pohledu (dějiny a náboženství, společenské uspořádání, ekonomika, literární tvorba), ale také pojednávají vzájemné vztahy židovské, křesťanské a islámské společnosti v jejich rozličných aspektech včetně reflexe Židů a židovství v nežidovských kulturách.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 25
2023/24
2022/23 25 6 3 90 3
2021/22
2020/21 20 6 6 bez přijímací zkoušky 4
2019/20
2018/19
2017/18 30 23 15 78 13
2016/17 15 6 3 68 3
2015/16 15 7 5 76 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 30 bodů)
  2. reálie židovského světa – kulturní, historické a geografické (max. 30 bodů)
  3. ověření znalosti hebrejštiny – uchazeč na místě volí z variant biblická nebo moderní hebrejština (max. 30 bodů)
  4. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

U ústní zkoušky se odevzdává nárys tematického zaměření diplomové práce spolu s bibliografickou rešerší (max. 2 normostrany); na projektu uchazeč uvede své jméno a příjmení.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Program nabízí uchopení tematiky z perspektivy historické i jazykově-literární. Umožňuje studentům soustředit se na starší nebo moderní hebrejský jazyk. Absolvent dokáže kriticky přemýšlet o židovské kultuře i v obecnějším kontextu evropské a blízkovýchodní tématiky. Absolvent nalézá uplatnění nejen v akademické sféře, ale také ve státní správě, v kulturních institucích i nevládních organizacích.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.