Přijímací řízení

Ruský jazyk a literatura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Ruský jazyk a literatura.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: minimálně A2 dle SERR (Pro uchazeče, kteří chtějí studovat ruský jazyk, ale nemají potřebnou vstupní znalost, je určen studijní program Východoevropská studia)
 • důležité odkazy:
Ústav východoevropských studií
Proč studovat u nás
Program Ruský jazyk a literatura je v bakalářském stupni koncipován jako tříleté studium národní filologie se všemi jejími tradičními složkami: jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský kontext. Rozčlenění studia na teoretickou a praktickou část má za cíl poskytnout studentovi základní teoreticko-metodologické dovednosti ve všech složkách studia a motivovat studenta ve směru jeho budoucí profilace na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu (profesní, vědecká) a připravit ho na další studium v navazujícím magisterském programu, resp. pro jeho uplatnění v praxi. Uchazeč při vstupu do studia prokazuje výchozí jazykovou kompetenci v ruštině odpovídající minimálně úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Program se opírá o moderní pojetí jazykové průpravy v ruštině podle respektovaných standardů Evropského jazykového referenčního rámce (porozumění textu, zvládnutí písemného projevu, bezprostřední komunikační kompetence). Navržený studijní plán poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu a vede studenta k získání praktické komunikativní kompetence a odborné orientace v podmínkách Ruska i ruskojazyčných zemí, což je klíčovým předpokladem pro jeho odborné uplatnění v praxi.
Program Ruský jazyk a literatura zájemcům nabízí:

 • praktické i teoretické studium ruštiny s výstupní znalostí C1 (bakalářské studium) a C2 (navazující magisterské studium)
 • studium ruské literatury od počátků po současnost
 • studium ruské kultury, myšlení a rusko-českých kulturních a politických vztahů
 • moderní studijní program poskytující široký prostor pro vlastní specializaci, volbu části předmětů podle individuálního zájmu studenta

Program Ruský jazyk a literatura zahrnuje především:

 • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost jazykového systému ruštiny
 • poznávání ruské literatury v jejích proměnách a kontextech
 • studium kulturního a politického vývoje Ruska od středověku po současnost

… a dále:

 • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
 • širokou nabídku zahraničních stáží v Rusku a dalších zemích, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 40 70
2022/23 40 88 32 52 23
2021/22 40 72 31 51 27
2020/21 40 68 19 51 13
2019/20 30 100 35 51 27
2018/19 25 75 22 52 15
2017/18 25 86 20 52 14
2016/17 25 82 19 51 11
2015/16 25 76 19 51 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. prokázání znalosti ruštiny (minimálně na úrovni A2 SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)
 2. prokázání základní orientace v ruské literatuře (max. 33 bodů)
 3. prokázání základní orientace v dějinách Ruska (max. 33 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce:

seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů z ruštiny a do ruštiny,
 • ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve východní Evropě,
 • ve státních i jiných institucích jako analytici ruskojazyčných médií,
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Rusko a další rusky mluvící oblasti,
 • v nadnárodních společnostech působících v postsovětském prostoru jako marketingoví pracovníci,
 • v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Rusko, státy Střední Asie, Kavkaz, Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí),
 • v cestovních kancelářích zaměřených na východní Evropu jako delegáti či programoví koordinátoři.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.