Studijní programy

Psychologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Psychologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března.
Přijímací zkoušky proběhnou dle harmonogramu

Obecné informace o studijním programu
Katedra psychologie
Proč studovat u nás
Studijní plán bakalářského studia oboru psychologie, požadavky na jeho úspěšné splnění a profil absolventa kladou nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování společnosti, rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence (včetně správné výslovnosti), porozumění člověku, dovednost vcítit se, odpovídající osobnostní stabilitu a zralost.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 60
2023/24 35 1060 55 70 50
2022/23 55 1135 59 71 56
2021/22 55 1175 60 72 60
2020/21 57 1053 59 70 56
2019/20 65 1062 66 69 64
2018/19 65 1015 68 70 64
2017/18 65 976 67 70 65
2016/17 60 1035 61 70 58
2015/16 60 1006 66 71 63

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 70 minut)

 1. test znalostí základů společenských věd, z biologie a psychologie; test všeobecných studijních předpokladů – pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu (max. 50 bodů)
  Test všeobecných studijních předpokladů je odlišný od společných testů obecných studijních předpokladů (TOSP), které jsou součástí přijímacích zkoušek na jiné studijní programy na FF UK.
 2. volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1)

Výpočet bodového zisku za písemnou část:
Každá otázka v oborovém testu je za 0,5 dílčích bodů, v testu všeobecných studijních předpokladů za 1,25 dílčích bodů. Z každého testu se sečte dílčí počet bodů a na základě tohoto součtu bodů z obou testů je sestaveno pořadí. Pokud bude rozložení součtu bodů z testů obsahovat shody, bude použito průměrné pořadí pro všechny uchazeče, kteří získali tento součet. Uchazeči do 150. místa včetně budou pozváni do druhého kola*. Finální bodové skóre je získáno tak, že uchazeč s nejvyšším počtem dílčích bodů získá 50 bodů, uchazeči na posledním postupovém místě získají 25 bodů, uchazeči na prvním nepostupovém místě 24 bodů a uchazeči na posledním místě 0 bodů. Počet bodů ostatních uchazečů je dopočítán lineární transformací a zaokrouhlením dolů. Z toho vyplývá, že finální bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. Tento převod zajišťuje, že bude počet bodů postupujících do druhého kola rozdělen po celé škále od 25 do 50 bodů.

* do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří získali minimálně 25 bodů a zároveň se umístili na 1. až 150. místě, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě.

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

Ústní část se skládá z podčástí A a B.
Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 55 bodů.

2. kolo – ústní část, podčást A (max. 30 bodů)
 1. rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu – schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování (max. 15 bodů)
 2. diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury – nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty (max. 15 bodů)
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 20 bodů)

samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

Další požadavky k ústní zkoušce:

 • Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě):
  • seznam odborných aktivit (účast ve studentské vědecké/odborné činnosti, písemné práce na psychologická témata, účast ve výzkumných studiích, na konferencích, přednáškách apod., praxe či stáže doložené adekvátními potvrzeními či osvědčeními)
  • strukturovaný životopis.
 • Uchazeč u této části zkoušky odevzdává
  • seznam prostudované odborné literatury v oboru psychologie, citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 2020);

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve sdělovacích prostředcích, public relations, reklamních agenturách, redakcích, vydavatelstvích,
 • střední management v podnicích, v orgánech státní správy,
 • asistent ve školství a výzkumných odděleních,
 • v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací,
 • ve vězeňství a bezpečnostních složkách.

Poznámka: absolvent bakalářského studia psychologie není připraven pro výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.