Studijní programy

Etnologie a kulturní antropologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Etnologie a kulturní antropologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Proč studovat u nás
Etnologie a kulturní antropologie patří mezi nejprogresivnější obory současnosti. Zabývá se srovnávacím studiem kultury a společnosti. Nabízí studium aktuálních otázek sociálních a humanitních věd s důrazem na studentské výzkumy v terénu, výměnné pobyty na zahraničních univerzitách a spolupráci se světovými badateli. Etnologie a kulturní antropologie propojuje teoretické otázky s terénním výzkumem a snaží se porozumět člověku v kontextu současného globalizovaného světa.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 40
2023/24
2022/23 40 41 26 70 15
2021/22 42 40 40 bez přijímací zkoušky 29
2020/21 40 19 19 bez přijímací zkoušky 12
2019/20 30 17 12 80 9
2018/19 22 22 15 86 15
2017/18
2016/17
2015/16 18 33 18 69 15

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. rozprava nad výsledky bakalářské práce (max. 40 bodů)
  2. všeobecný přehled v etnologii, kulturní antropologii a folkloristice (max. 30 bodů)
  3. rozprava nad badatelským záměrem pro magisterské studium (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teoretická část, metodologická část, práce s primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, případně přeložené odborné texty z cizího jazyka, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Všeobecné kompetence získané během navazujícího magisterského studia programu etnologie a kulturní antropologie, jako je schopnost vědecké práce, kritického myšlení a logické argumentace, či kultivovaná forma písemného projevu, předurčují jeho absolventy k uplatnění v široké škále možných oblastí, od sféry akademické přes kulturní a paměťové instituce a neziskový sektor či vzdělávací instituce až po privátní oblast. Absolventi programu etnologie a kulturní antropologie tak mohou jednak pokračovat ve studiu na doktorském stupni, ať již v rámci doktorského studia Etnologie a kulturní antropologie na FF UK, nebo ve kterémkoli jiném antropologicky, etnologicky, sociologicky nebo historicky orientovaném doktorském programu na odpovídající instituci v České republice či v zahraničí. Tato varianta nabízí možnost rozvinutí vlastní vědecké práce, realizaci základního výzkumu a uplatnění v akademické sféře (např. v oblasti univerzitní výuky). Absolventi programu etnologie a kulturní antropologie však disponují předpoklady k úspěšnému uplatnění také v celé řadě dalších oblastí, jako je státní správa a samospráva, sféra nevládních neziskových organizací, kulturní a paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), či různé instituce vzdělávací (školy, knihovny). Absolventi studia se mohou uplatnit také jako experti v oblasti lidských práv, multikulturalismu, migrace či etnicity (především při podpůrných a integračních aktivitách ve vztahu k cizincům a různým sociálně znevýhodněným nebo vyloučeným skupinám). Díky své znalosti interkulturní komunikace a orientaci v problematice současného globalizovaného světa týkajících se etnické či migrační problematiky mají předpoklady k úspěšnému uplatnění v mediální a kulturní sféře, například jako publicisté a překladatelé. Absolventi jsou též vybaveni pro práci v širokém spektru odborných činností souvisejících s implementací dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví, především v orgánech státní správy, samosprávy a kulturních a paměťových institucí (na mezinárodní, národní, regionální i lokální úrovni, například v síti Regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu MK ČR). V tomto smyslu je Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií jedním ze dvou domácích vědecko-pedagogických pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravujících vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi.

Absolvent magisterského programu etnologie a kulturní antropologie rozumí základním principům vědeckého bádání, osvojil si ústřední metodologické postupy kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (resp. sociálních a humanitních věd obecně) a seznámil se s klíčovými teoretickými výkladovými schématy dané disciplíny. Absolvent programu etnologie a kulturní antropologie se dobře orientuje v problematice sociální, kulturní, náboženské či jazykové rozmanitosti lidských společností. Má základní přehled o konkrétních etnických, náboženských a jazykových společenstvích zejména v evropském kontextu a zná odpovídající společenské, kulturní a historické souvislosti. Seznámil se – teoreticky i prakticky – s terénním výzkumem jako základním metodologickým nástrojem programu a je schopen jej úspěšně realizovat.
Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v ústředních metodologických postupech kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.