Studijní programy

Sinologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Sinologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost čínštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci ústní části zkoušky prokáže znalost angličtiny na úrovni B2
 • důležité odkazy:
Katedra sinologie
Proč studovat u nás
Sinologie je filologicko-areálový program zaměřený na studium jazyka a kultury Číny v historických souvislostech i v souvislostech současného světa.
Bakalářské studium sestává z intenzivního kurzu moderního jazyka a jeho gramatického systému (včetně speciálních kurzů čínského písma, lexikologie, fonetiky a četby textů), dále ze základního kurzu klasického čínského jazyka (obsáhne systematickou gramatiku v širších jazykovědných souvislostech a četbu klasických textů), přednášek poskytujících obecný přehled o čínských dějinách a kultuře a ze seminářů, kde si studenti osvojují základy odborné práce v oblasti jazykovědy, literární vědy a starých i moderních dějin.
Všichni studenti mají možnost absolvovat minimálně semestrální intenzivní jazykový kurz v ČLR nebo na Taiwanu.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 22
2023/24 22 51 22 72 19
2022/23 22 70 22 68 20
2021/22 20 50 20 51 14
2020/21 20 50 21 65 16
2019/20 20 50 20 60 19
2018/19 20 67 20 61 18
2017/18 20 81 20 63 16
2016/17 20 69 18 50 18
2015/16 17 81 18 52 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. ústní zkouška z anglického jazyka (předpokládaná úroveň B2 SERR) – četba a překlad kratšího odborného či populárně-naučného textu (max. 10 bodů)
 2. znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru včetně překladů literárních děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických souvislostech (max. 45 bodů)
 3. motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 45 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení).
Nestanovujeme povinnou ani doporučenou literaturu, volba titulů, jejich počet a kvalita je ukázkou orientace uchazeče v oboru; hodnotí se také schopnost přečtené knihy či odborné články představit a v neposlední řadě formální náležitosti seznamu – dodržení jednotné bibliografické normy.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve vztahu k Číně a Dálnému východu,
 • v neziskovém sektoru (zaměření na čínskou společnost a kulturu, včetně česko-čínských vztahů a globálních souvislostí),
 • ve školství jako učitelé čínského jazyka,
 • jako překladatelé jednodušších literárních a neliterárních textů z čínštiny,
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na ČLR, Taiwan a další země, kde je potřebná znalost čínského jazyka a kultury,
 • v kulturních institucích se vztahem k oblasti Dálného východu,
 • v turistickém ruchu jako průvodci a tlumočníci,
 • v humanitárních organizacích, domácích i mezinárodních,
 • ve státních a soukromých institucích zabývajících se zahraničním obchodem s oblastí Dálného východu.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.