Přijímací řízení

Sinologie

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné nebo sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Sinologii studovat buď samostatně, nebo společně s dalším programem, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost čínštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci ústní části zkoušky prokáže znalost angličtiny
 • další informace naleznete na webových stránkách:

  Katedra sinologie

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Sinologie je filologicko-areálový program zaměřený na studium jazyka a kultury Číny v historických souvislostech i v souvislostech současného světa.
Bakalářské studium sestává z intenzivního kurzu moderního jazyka a jeho gramatického systému (včetně speciálních kurzů čínského písma, lexikologie, fonetiky a četby textů), dále ze základního kurzu klasického čínského jazyka (obsáhne systematickou gramatiku v širších jazykovědných souvislostech a četbu klasických textů), přednášek poskytujících obecný přehled o čínských dějinách a kultuře a ze seminářů, kde si studenti osvojují základy odborné práce v oblasti jazykovědy, literární vědy a starých i moderních dějin.
Všichni studenti mají možnost absolvovat minimálně semestrální intenzivní jazykový kurz v ČLR nebo na Taiwanu.Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 20
2019/20 20 50 20
2018/19 20 67 20
2017/18 20 81 20
2016/17 20 69 18
2015/16 17 81 18

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut)
   • test všeobecných znalostí (lingvistika, historie, literatura, filozofie) (max. 16 bodů)
   • test prokazující znalost čínských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-čínské vztahy) (max. 34 bodů)
  • 2. kolo – ústní část
   • ústní zkouška z anglického jazyka – četba a překlad (max. 5 bodů)
   • znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru včetně překladů literárních děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických souvislostech (max. 25 bodů)
   • motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky).
Modelové testy: Vzorový test naleznete na webu KS
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Bakalářský program je koncipován tak, aby absolventům poskytl znalosti a dovednosti potřebné pro samostatnou práci ve všech oblastech, které přicházejí do kontaktu s čínským světem a čínskou kulturou. Absolvent získá schopnost aktivně používat čínštinu v mluveném i psaném projevu (znalost moderní standardní čínštiny na úrovni B1 SERR) a základy klasického jazyka nezbytné pro práci s náročnějšími texty (včetně textů ze současnosti). Dále získá všestranný rozhled v oboru a schopnost vyhledávat podle potřeby relevantní sinologické informace a seznámí se se základy odborné práce v humanitních vědách. Uplatnění nalezne ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře Číny a znalost čínského jazyka, zejména v orgánech státní správy, v zahraničním obchodu (jako zprostředkovatel mezikulturní komunikace), v turistickém ruchu, v kulturních institucích, v publicistice, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích apod.
Absolvování bakalářského studia sinologie je nezbytným předpokladem pro navazující magisterské studium v oboru.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.