Studijní programy

Čeština v komunikaci neslyšících

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další požadavky: Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v programu zaměřeném lingvisticky nebo programu souvisejícím s komunitou neslyšících.
  Uchazeči by měli mít kromě dostatečných kompetencí v češtině a v českém znakovém jazyce základní přehled v oblasti obecné lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, komunikace neslyšících obecně, historie, kultury a vzdělávání neslyšících a chuť si tento přehled dále prohlubovat při studiu.
 • důležité odkazy:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Proč studovat u nás
Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění a podle statistik MPSV ČR nebyl nikdy žádný náš absolvent v registru úřadu práce. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, Pevnost, ČUN, ČKTZJ, Trojrozměr, JC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24
2022/23 20 16 16 bez přijímací zk. 9
2021/22
2020/21 20 11 11 bez přijímací zk. 4
2019/20
2018/19 20 5 4 65 4
2017/18
2016/17 22 13 9 50 3
2015/16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v programu zaměřeném lingvisticky nebo programu souvisejícím s komunitou neslyšících.
Uchazeč/ka by měl/a mít kromě dostatečných kompetencí v češtině a v českém znakovém jazyce základní přehled v oblasti obecné lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, komunikace neslyšících obecně, historie, kultury a vzdělávání neslyšících a chuť si tento přehled dále prohlubovat při studiu.

Uchazeč/ka o studium by měl/a při přijímacím řízení prokázat

 1. kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Jazyky a komunikace neslyšících/Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk), nebo v českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Jazyka a komunikace neslyšících/Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk – max. 30 bodů)
 2. motivaci ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 bodů)
 3. orientaci v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické terminologie s přihlédnutím ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeči při ústní zkoušce předloží k nahlédnutí:

 • Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit souvisejících s programem Čeština v komunikaci neslyšících. V přehledu aktivit a činností mohou být uváděny studentské práce, vlastní publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod., další vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro neslyšící, účast při organizaci akcí souvisejících s předmětem studia, pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod.
 • Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury (monografie, studie) věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí obsahovat minimálně 10 položek.

Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky najdete na webu UJKN


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent studijního programu je postojově orientován (pokud jde o přístupy k hluchotě, resp. k sluchovému postižení), je vybaven teoretickými poznatky z lingvistiky většinové (zvl. z bohemistiky) i z lingvistiky znakových jazyků, znalostmi o lingvistickém a kulturním přístupu k hluchotě (v širokém slova smyslu) i o problémech styčných a v neposlední řadě pokročilými kompetencemi v českém znakovém jazyce a v češtině. Je tak připraven uplatnit se v hraničních oblastech mezi většinou slyšících Čechů a jazykovou a kulturní menšinou neslyšících Čechů, resp. všude tam, kde slyšící společnost vstupuje do kontaktu s neslyšící „jinakostí“; připraven je i pro další studium, zvláště (ne však výhradně) doktorské studium lingvisticky orientovaných studijních programů.

Absolvent se uplatní např. ve státní správě a samosprávě, ve volnočasových, zájmových, neziskových či uměleckých organizacích, v organizacích sluchově postižených, v nadacích, v jazykových školách a agenturách, při příležitostných akcích a projektech jako:

 • odborník na výzkum českého znakového jazyka/znakových jazyků a na Deaf Studies s akcentem na komunitu českých neslyšících,
 • lektor psané češtiny pro neslyšící/lektor českého znakového jazyka,
 • interkulturní mediátor mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou,
 • prostředník komunikace mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.