Přijímací řízení

Bohemistika pro cizince

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  (To znamená, že můžete Bohemistiku pro cizince studovat pouze jako samostatný program. Tento program je určen pro ty uchazeče, jejichž mateřským jazykem není čeština, zatímco u všech ostatních programů bakalářského studia je znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího podmínkou.)
 • komu je tento studijní program určen:
  • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR
  • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi
  • budoucím diplomatům, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií
 • komu není tento studijní program určen:
  • program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština
  • program neslouží jako příprava ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: úspěšné studium programu předpokládá znalost českého jazyka na úrovni B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav bohemistických studií
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Podívejte se na prezentaci ÚBS Proč studovat Bohemistiku pro cizince na FF UK.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 20
2020/21 35 35 35
2019/20 30 73 30
2018/19 X X X
2017/18 X X X
2016/17 X X X
2015/16 20 86 20

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

   (doba trvání: 90 minut)

   • praktická práce s jazykem s ohledem zvláště na lexikální a stylistickou složku jazyka a na logické uvažovaní (max. 10 bodů)
   • vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 15 bodů)
   • test ze současného spisovného českého jazyka – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 15 bodů)
   • esej na zadané téma (max. 10 bodů)
   • reprodukce slyšeného textu, tj. vlastního textu v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (neboduje se, diskuse je součástí ústní zkoušky)
  • 2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST
   • schopnost souvislého mluveného projevu ve spisovné češtině (max. 10 bodů)
   • diskuse nad seznamem četby (max. 10 bodů)
   • diskuse nad testem (max. 10 bodů)
   • motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
    kritéria hodnocení motivace:

    • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
    • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
    • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu.

Další požadavky ke zkoušce: povinně seznam přečtených titulů české literatury (cca 5 knižních titulů) – odevzdává se u ústní části zkoušky
Seznam doporučené literatury: Seznam doporučené literatury je k dispozici na webu ÚBS.
Modelové přijímací testy: Modelové testy naleznete na webu ÚBS.
Kurz pro uchazeče: koná se v letním semestru formou distančního Moodle kurzu.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolvent tohoto programu, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, má předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo jako pracovník v mezinárodních institucích. Uplatnění najde i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve své zemi, na zastupitelských úřadech své zemi v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.