Studijní programy

Veřejná správa a spisová služba

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Veřejná správa a spisová služba.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Proč studovat u nás
Studium se zaměřuje na tři hlavní oblasti: historii, ekonomii a právo. Historie (zejména české a československé dějiny 19. a 20. století a dějiny státní správy tohoto období) tvoří základ, od něhož se odvíjejí přednášky náležející do zbývajících dvou oblastí. Studium daného oboru se realizuje na Katedře pomocných věd historických a archivního studia zejména proto, že dějiny státní správy patří dlouhodobě mezi její profilové předměty a tvoří důležitou součást druhého zde realizovaného studijního oboru Archivnictví a pomocné vědy historické. Výchova budoucích odborníků v oblasti veřejné správy a spisové služby tak představuje přirozené rozšíření působnosti katedry. Navíc se odehrává v úzkém propojení s vzděláváním budoucích archivářů, což významně přispívá k lepšímu vzájemnému poznání a praktickému propojení těchto dvou na sebe navazujících sfér. Do studijního programu náleží vedle výše uvedených oblastí kurz věnovaný spisové službě, kde je věnována pozornost jejím současným proměnám, v jejichž průběhu její stále větší část opouští klasickou písemnou formu a přesouvá se do elektronické podoby. Vzhledem k tomu, že studium sestává z předmětů historických, ekonomických a právních, disponují absolventi znalostmi z oborů, jež jsou pro úspěšné a kvalifikované působení ve výše uvedených typech institucí nezbytné.
Součástí studijního programu i kurzy zabývající se některými pomocnými vědami historickými, především heraldikou, zejména pak státní a komunální symbolikou, novověká, resp. nejnovější diplomatikou, sfragistikou v kontextu ověřovacích a pověřovacích prostředků.
Ekonomické předměty se týkají zejména ekonomické propedeutiky, hospodářské politiky obecně a hospodářské politiky současných států a Evropské unie, zohledněna je vzájemná provázanost mezi ekonomií a právem. Právní část tvoří především kurzy zabývající se jednotlivými oblastmi práva (právní dějiny, ústavní právo, základy trestního, občanského, obchodního a správního práva).
Součástí studia je absolvování odborné praxe v některé státní nebo samosprávné instituci v minimální délce 3 týdnů.
Ačkoliv se veřejná správa (v různých podobách) v současné sobě vyučuje na několika především soukromých vysokých školách, spojení tří hlavních oborů (historie, ekonomie a právo), jakožto i důraz na spisovou službu, úzká spolupráce se státními archivy a jednotlivými spisovnami, představuje jedinečný rys výuky a studia veřejné správy na Katedře PVH AS FF UK a zároveň je zárukou dobrého uplatnění absolventů tohoto oboru v praxi.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 14 14 bez přijímací zkoušky 9
2022/23 20 29 11 67 11
2021/22 23 21 21 bez přijímací zkoušky 7
2020/21 20 13 13 bez přijímací zkoušky 5
2019/20 20 17 6 51 4
2018/19 20 20 11 50 6
2017/18 20 26 14 53 13
2016/17 20 30 13 70 9
2015/16 20 36 18 57 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. všeobecný kulturně společenský přehled se zřetelem k českým dějinám – základní orientace v správním uspořádání (max. 40 bodů)
 2. motivace a zájem o program (max. 30 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 9–0 bodů

 3. diskuse o přečtené literatuře se vztahem k oboru (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Při zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam prostudované odborné literatury vztahující se k programu z oblasti historie, archivnictví, dějin správy, pomocných věd historických.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit u všech typů původců písemností:

 • v podatelnách (zajištění přijímání písemností),
 • na místech specialistů pro spisovou službu (zajištění oběhu písemností),
 • ve spisovnách (péče o písemnosti čekajících na skartační řízení),
 • v archivech (především na pozicích souvisejících s předarchivní péčí),
 • jako pracovníci orgánů státní správy, samosprávy, veřejnoprávních organizací, nevládních organizací atd.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.