Studijní programy

Hispanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Hispanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav románských studií
Proč studovat u nás
Studium Hispanistiky vás perfektně připraví na profesionální práci se španělštinou. Během studia se naučíte výborně španělsky (výstupní úroveň C2) a seznámíte se s literaturou i kulturou hispánské oblasti. V ročníku studuje max. 40 posluchačů, učitelé je znají, což napomáhá k vytvoření dobré atmosféry, v níž je podporován rozvoj znalostí a talentu studentů. Naučíte se pracovat s textem a přesvědčivě argumentovat. Povinné předměty jsou doplněny širokým spektrem předmětů volitelných, které studentům umožní zaměřit se hlouběji na oblasti, které je zajímají, a prohloubit si své znalosti o nich.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 25
2023/24 25 21 21 bez přijímací zkoušky 9
2022/23 25 26 20 52 15
2021/22 27 24 24 bez přijímací zkoušky 14
2020/21 30 30 30 bez přijímací zkoušky 20
2019/20 25 17 12 51 9
2018/19 25 22 13 52 13
2017/18 25 24 20 55 16
2016/17 25 28 17 51 14
2015/16 25 29 20 51 17

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. praktická znalost španělského jazyka – požadovaná úroveň: C1 podle SERR (max. 20 bodů)
  2. lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek programu hispanistika (max. 40 bodů)
  3. dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek programu hispanistika (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

U přijímací zkoušky se odevzdává:

  • seznam četby nejméně padesáti děl španělsky psaných literatur (na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení),
  • odborný životopis.

U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:

  • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární teorie, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a amerických kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako učitel, překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře, cestovním ruchu či v humanitárních organizacích.
O konkrétních možnostech uplatnění si uchazeč může udělat představu na základě medailonků našich absolventů, které jsou zveřejněny na webu Ústavu románských studií FF UK.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.