Studijní programy

Jazyky a komunikace neslyšících

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu

 • Dříve se tento studijní program jmenoval Čeština v komunikaci neslyšících
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Proč studovat u nás
V rámci tohoto programu budete studovat český znakový jazyk; obecnou lingvistiku; lingvistiku znakových jazyků; kulturu a dějiny neslyšících; způsoby zápisu komunikace ve znakových jazycích; sociolingvistiku; psycholingvistiku; psanou češtinu českých neslyšících; výchovu a vzdělávání neslyšících aj.
Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit jeden z těchto modulů: Lingvistika znakových jazyků, Vzdělávání neslyšících, Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk. Součástí modulů je také čtyřtýdenní praxe.
Od založení oboru v roce 1998 máme již 140 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, Pevnost, ČUN, ČKTZJ, Trojrozměr, JC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

Zajímavosti ze světa komunikace neslyšících

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 40 89
2022/23 40 70 41 52 32
2021/22 48 46 46 bez přijímací zkoušky 23
2020/21 40 68 39 50 27
2019/20 40 63 33 53 28
2018/19 40 50 33 50 21
2017/18 30 75 31 61 23
2016/17 30 83 33 66 22
2015/16 30 78 31 63 18

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 90 minut)

 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
 3. orientace v anglicky psaném odborném textu (úroveň angličtiny zhruba na úrovni B1 dle SERR + práce s odborným textem z oblasti Deaf Studies) (max. 20 bodů)

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého znakového jazyka
3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent samostatného i sdruženého studia se může uplatnit v těchto oblastech:
Profese, ve kterých se uplatňuje přístup vycházející z filologických principů Deaf Studies, tzn. práce předpokládající dobrou znalost komunity, komunikace, jazyků (zejm. češtiny a českého znakového jazyka), kultury neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a (2) profese kladoucí obecně vysoké nároky na soustředění, pečlivost, přesnost, kreativitu, kombinační schopnosti, dovednost třídit, zpracovávat a kriticky vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a dále profese vyžadující filologické myšlení a dovednost transkulturní komunikace, např.

 • v osvětové činnosti,
 • ve vzdělávací činnosti,
 • v kulturní činnosti,
 • v humanitární činnosti,
 • v nadacích,
 • v sociální oblasti,
 • v oblasti médií,
 • ve státních i soukromých institucích, organizacích a agenturách,
 • ve státní správě a samosprávě,
 • v oblasti poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé lidi a jejich rodiny, blízké, zaměstnavatele, vzdělavatele atd.,
 • v organizacích sdružujících neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé lidi a jejich rodiny, blízké atd.,
 • v poradenských týmech,
 • v multioborových týmech,
 • v multikulturních týmech,
 • v multilingválních týmech,
 • ve výzkumných týmech.

Absolvent modulu Lingvistika znakových jazyků se může dále uplatnit např. v těchto oblastech:

 • práce ve výzkumných týmech ve státních i soukromých institucích, grantových a dalších projektech z různých oblastí lingvistiky znakových jazyků,
 • práce na korpusech českého znakového jazyka,
 • lexikografické práce – vytváření slovníků českého znakového jazyka,
 • práce na lingvistických multimediálních projektech, aplikacích a vzdělávacích projektech pro neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i slyšící adresáty,
 • odborný poradce pro oblast lingvistika znakových jazyků (např. ve vzdělávání, v kurzech pro veřejnost aj.).

Absolvent modulu Vzdělávání neslyšících se může dále uplatnit např. v těchto oblastech:

 • různé profese a práce ve vzdělávání,
 • různé profese a práce ve státní správě a samosprávě,
 • různé profese a práce ve volnočasových, zájmových a neziskových organizacích,
 • různé profese a práce v jazykových školách a agenturách,
 • interkulturní mediace mezi neslyšící, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi a lidmi slyšícími,
 • zprostředkování komunikace mezi neslyšící, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi a lidmi slyšícími,
 • lektorování kurzů českého znakového jazyka,
 • lektorování kurzů psané češtiny,
 • práce ve výzkumných týmech ve státních i soukromých institucích, grantových a dalších projektech z různých oblastí vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých dětí, žáků, studentů i dospělých.

Absolvent modulu Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk se dále může uplatnit např. v těchto oblastech:

 • tlumočení čeština/český znakový jazyk, český znakový jazyk/čeština,
 • překlad čeština/český znakový jazyk, český znakový jazyk/čeština,
 • komunitní tlumočení, např. ve zdravotnictví nebo ve státní správě,
 • tlumočení ve vzdělávání,
 • tlumočení v médiích,
 • práce u poskytovatelů tlumočnických a překladatelských služeb pro neslyšící, v organizacích neslyšících a ve prospěch komunity neslyšících,
 • práce v tlumočnických/překladatelských týmech v oblasti vzdělávání, umění aj.,
 • práce ve výzkumných týmech ve státních i soukromých institucích, grantových a dalších projektech v oblasti tlumočení a překladu znakových jazyků.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.