Přijímací řízení

Jazyky a komunikace neslyšících

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu

 • Dříve se tento studijní program jmenoval Čeština v komunikaci neslyšících
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Proč studovat u nás
V rámci tohoto programu budete studovat český znakový jazyk; obecnou lingvistiku; lingvistiku znakových jazyků; kulturu a dějiny neslyšících; způsoby zápisu komunikace ve znakových jazycích; sociolingvistiku; psycholingvistiku; psanou češtinu českých neslyšících; výchovu a vzdělávání neslyšících aj.
Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit jeden z těchto modulů: Lingvistika znakových jazyků, Vzdělávání neslyšících, Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk. Součástí modulů je také čtyřtýdenní praxe.
Od založení oboru v roce 1998 máme již 140 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, Pevnost, ČUN, ČKTZJ, Trojrozměr, JC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

Zajímavosti ze světa komunikace neslyšících

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 40
2021/22 48 46 46 bez přijímací zkoušky 23
2020/21 40 68 39 50 27
2019/20 40 63 33 53 28
2018/19 40 50 33 50 21
2017/18 30 75 31 61 23
2016/17 30 83 33 66 22
2015/16 30 78 31 63 18

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 90 minut)

 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
 3. orientace v anglicky psaném odborném textu (úroveň angličtiny zhruba na úrovni B1 dle SERR + práce s odborným textem z oblasti Deaf Studies) (max. 20 bodů)

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého znakového jazyka
3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent samostatného i sdruženého studia je primárně připraven:
Uplatnit se v profesích předpokládajících jednak dobrou znalost komunity, kultury, historie a specifik českých neslyšících, jednak dobrou znalost jazyků užívaných v komunikaci českých neslyšících (zejména českého znakového jazyka a češtiny) včetně teoretických znalostí o těchto jazycích a jejich užívání v komunikaci českých neslyšících, tzn. v profesích, ve kterých se uplatňuje přístup vycházející z filologických principů Deaf Studies.
Pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru a oborů příbuzných.
Absolvent nachází široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků se solidní znalostí jazyků komunikace neslyšících (zejména českého znakového jazyka a češtiny) a hlubší znalostí problematiky Deaf Studies. Absolvent je vybaven nejen kompetencemi jazykovými a komunikačními, ale také širokou základnou znalostí a praktických dovedností lingvistických, opřených o hlubší vhled do problematiky hluchoty, kultury a komunity neslyšících. Širší vzdělanostní základ a dovednosti umožní absolventovi další vzdělávání, sebevzdělávání a adaptabilitu s ohledem na požadavky zaměstnavatele i vlastní profesní růst. Absolvování oboru vytváří výchozí půdorys specializovaného vzdělání, které je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno pouze na obor Deaf Studies, ale aby mohlo směřovat k jiným, zejm. filologickým, translatologickým, kulturologickým či obecně vzato společenskovědním oborům.
Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení oborových problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností a dovedností, mohou se absolventi dále uplatnit ve všech profesích, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Rovněž se uplatní ve všech profesích, které vyžadují dovednost třídit, zpracovávat a kriticky vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky.
Vedle toho je každý absolvent připraven akceptovat jinakost kultury, jazyka a komunikace v nejobecnější rovině, a je tak schopen přispívat k rozvíjení mezikulturního porozumění v různých prostředích a situacích. Díky bytostně filologické a mezikulturní povaze oboru Deaf Studies, spojené s nárokem na komparaci a hledání společných rysů při současném respektování odlišností, nalezne absolvent uplatnění všude tam, kde se očekává filologické myšlení a dovednost transkulturní komunikace opřené o dobré znalosti různých kultur, jako je osvětová činnost, žurnalistika, působení v mezinárodních humanitárních organizacích apod.
Kromě toho jsou absolventi samostatného (jednooborového) studia kvalifikováni pro výkon povolání s ohledem na specializační modul, který si vybírá v průběhu studia.

Absolvent modulu Lingvistika znakových jazyků
Absolvent je připraven působit jako odborný pracovník v oblasti lingvistiky a výzkumu českého znakového jazyka na základní úrovni. Nabyté znalosti i praktické dovednosti absolventovi umožní být plnohodnotným členem výzkumného týmu ve státních, soukromých či neziskových organizacích, grantových a jiných projektech. Je schopen podílet se na výzkumech, jejichž součástí je sběr jazykových dat a jejich zpracování pro účely výzkumu jak jednotlivých jevů např. z oblasti struktury a fungování českého znakového jazyka či výzkumů zaměřených kognitivně- či kulturnělingvisticky, tak rozsáhlejších výzkumů týkajících se např. osvojování českého znakového jazyka či jeho lexikografického zpracování. Může se podílet na různých multimediálních či vzdělávacích projektech pro neslyšící, tvorbě různých typů slovníků pro slyšící i neslyšící adresáty. V neposlední řadě může být platným členem týmu při vytváření korpusu českého znakového jazyka. Výsledky výzkumu je absolvent schopen publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Absolvent modulu Vzdělávání neslyšících
Absolvent se uplatní např. ve státní správě a samosprávě, ve volnočasových, zájmových a neziskových organizacích, v organizacích sdružujících sluchově postižené, v nadacích, v jazykových školách a agenturách, v zájmovém vzdělávání, při příležitostných akcích a projektech, jejichž portfolio zahrnuje kontakt s neslyšícími dětmi či dospělými. Nabyté znalosti, kompetence a praktické dovednosti absolventovi umožní zapojit se kvalifikovaně do vzdělávání neslyšících v rozličných formách a úrovních, může ale působit i jako interkulturní mediátor mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou či jako prostředník komunikace mezi neslyšící menšinou a slyšící většinou. Velmi specifická kombinace dobrých kompetencí v češtině a českém znakovém jazyce a lingvistického a pedagogického vzdělání předurčuje absolventa k pracovnímu uplatnění ve velmi specializovaných profesích spojených s preprimárním, primárním, sekundárních i terciálním vzděláváním neslyšících dětí, žáků a studentů, ale i se vzděláváním celoživotním a mimoškolním. Může se jednat např. o pozice lektora českého znakového jazyka či lektora psané češtiny v kurzech pro neslyšící veřejnost, ale zejména o pozice, jež v současné době v oblasti vzdělávání teprve vznikají, zejm. pozice v multidisciplinárních týmech. V neposlední řadě je absolvent schopen podílet se na výzkumné činnosti v oblasti vzdělávání a komunikace a nové poznatky publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Absolvent modulu Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk
Absolvent je připraven působit jako tlumočník a/nebo překladatel z češtiny do českého znakového jazyka a naopak. Je schopen zprostředkovávat mezijazykovou a mezikulturní komunikaci v základních situacích komunitního tlumočení a překladu (ve zdravotnictví, v kontaktu se státní správou, se zaměstnavateli apod.). Na základní úrovni je připraven rovněž na tlumočení a překlad v oblasti vzdělávání. Nabyté tlumočnické a překladatelské kompetence absolventovi umožní plnohodnotné uplatnění u poskytovatelů tlumočnických a překladatelských služeb pro neslyšící, v organizacích neslyšících a ve prospěch komunity neslyšících. Je rovněž připraven uplatnit se jako samostatný odborný pracovník – tlumočník a /nebo překladatel. Absolvent je vybaven též kompetencemi umožňujícími efektivní zapojení do týmů různého charakteru (do týmů sledujících rozličné tlumočnické či překladatelské cíle, do týmů uplatňujících se v oblasti vzdělávání, do týmů uměleckých, multikulturních aj.). V neposlední řadě je absolvent schopen podílet se na výzkumné činnosti v oblasti tlumočení a překladu a nové poznatky publikovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.