Studijní programy

Sinologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Sinologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu Sinologie či podobně zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného programu z oblasti humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia.
 • důležité odkazy:
Katedra sinologie
Proč studovat u nás
Filologicko-areálový program zaměřený na studium jazyka a kultury Číny v historických souvislostech i v souvislostech současného světa.

Proč studovat právě sinologii?
Absolvent sinologie má schopnost lépe rozumět současnému světu a kriticky uvažovat o jeho budoucnosti.
Čínská civilizace, dlouho do značné míry nezávislá na civilizaci evropské, představuje kulturní zkušenost lidstva, kterou stojí za to objevovat a poznávat. V dnešním propojeném světě se z exotického Orientu Čína proměnila v součást i naší každodenní reality.

Proč obor filologický a proč areálový?
Filologický přístup předpokládá, že plné porozumění cizí kultuře je možné pouze skrze ovládnutí jejího jazyka a schopnost rozumět jejím textům. Areálový přístup znamená, že studium umožňuje vedle jazyka a literatury věnovat se také dějinám, včetně kulturních dějin, filosofii a náboženství, politologii, mezinárodním vztahům, antropologii…

Historie oboru na Univerzitě Karlově
Studijní program sinologie odpovídá studijním programům na nejlepších evropských univerzitách.
Počátky české sinologie souvisejí s působením prof. Rudolfa Dvořáka na Univerzitě Karlově na konci 19. století. Obor se plně rozvinul po druhé světové válce a zásluhou profesora Jaroslava Průška a jeho žáků získal mezinárodní pověst „Pražské školy sinologie“.

Učitelé
Naši učitelé jsou autory odborných monografií v českém i anglickém jazyce, studií v odborných a populárních časopisech a překladů významných děl čínské kultury. Někteří pravidelně komentují v médiích aktuální dění a zprostředkovávají poznání Číny pro širší veřejnost. V našich kurzech přednášejí také odborníci z Orientálního ústavu Akademie věd ČR a z Národní galerie.

Těžiště magisterského programu je v povinně volitelných přednáškách a seminářích tak, aby vyhověly zájmu studentů o tradiční, či moderní Čínu a jejích dalšímu zaměření (filologickému, nebo historickému, kulturnímu a areálovému). Vycházíme vstříc individuálnímu zájmu studentů a také jim nabízíme zapojení do studentské vědecké činnosti.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 16 6 68 4
2022/23 20 18 10 55 8
2021/22 20 20 10 53 8
2020/21 20 14 10 57 5
2019/20 20 5 2 50 1
2018/19 20 18 10 50 6
2017/18 20 13 4 61 2
2016/17 20 3 0 0
2015/16 15 10 7 53 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)
 2. motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotné kvalitě seznamu po obsahové i formální stránce (max. 50 bodů)
 3. pohovor nad tezemi bakalářské práce či práce, kterou lze chápat jako rozsahem a závažností ekvivalentní k práci bakalářské (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

 • Nejpozději do 30. dubna odevzdá uchazeč prostřednictvím informačního systému teze bakalářské práce či práce, kterou lze chápat jako rozsahem a závažností ekvivalentní k práci bakalářské,
  Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
  Vybírejte typ přílohy: Bakalářská práce
 • u ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč seznam přečtené odborné literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je vybaven znalostí moderního čínského jazyka na úrovni B2 podle SERR. Dále má schopnost práce s jednoduššími texty v klasické čínštině (v případě zaměření na klasickou literaturu anebo na diachronní studium čínského jazyka je znalost klasického jazyka adekvátně vyšší). Absolvent má schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti humanitních věd v komparativní perspektivě. Může pokračovat v doktorském studiu s cílem věnovat se akademické práci. Dále má základy kvalifikace pro práci překladatele (odborný i literární překlad) a tlumočníka, učitele čínského jazyka a pro práci na široké škále oblastí vyžadujících znalosti čínského jazyka a čínské kultury (sdělovací prostředky, kulturní a státní instituce, cestovní ruch, mezinárodní výměna).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.