Přijímací řízení

Italianistika

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Italianistiku studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: ANO – v rozsahu 16 lekcí učebnice Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017)
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav románských studií
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie a italské lingvistiky, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (např. Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený prof. Jiřímu Pelánovi).
Bakalářský studijní obor Italianistika je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojat i jako příprava na navazující magisterské studium.
Těžištěm bakalářského oboru italianistika je studium moderní filologie, a to ve vztahu k italskému jazyku a k italské literatuře.
Studium italského jazyka a literatury tak umožňuje poznání a praktickou aplikaci základů literární vědy a jazykovědy i vhled do italské kulturní oblasti jako součásti evropské civilizace.
Studium italské literatury má dvě stránky: odborné porozumění italské literatuře jako konkrétnímu příkladu literatur západní kultury, založené na znalosti literární teorie a práci se sekundární literaturou; a zároveň aplikace nabyté znalosti v práci redakční a překladové. Pro další praktické uplatnění v kulturních institucích, domácích i mezinárodních, je v seminářích kultivován ústní a písemný projev v češtině i v italštině. Širší teoretický a kontextový záběr pěstuje schopnost vidět souvislosti a samostatně myslet.
V lingvistice se zároveň se studiem jazykového systému italštiny a aplikace obecné jazykovědy klade velký důraz na rozvoj a zdokonalení praktických jazykových dovedností. Studium italštiny předpokládá při přijetí na fakultu základní znalost jazyka cca na úrovni A2, prakticky zaměřené jazykové kurzy jsou cíleny na dosažení solidní jazykové kompetence odpovídající úrovni C1.
Obor zajišťuje mobilitu studentů, usiluje o aspoň semestrální pobyt každého studenta na některé zahraniční univerzitě v průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 25
2020/21 25 38 19
2019/20 25 32 18
2018/19 25 39 17
2017/18 25 36 19
2016/17 25 47 25
2015/16 25 56 25

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • italská literatura – dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu (max. 40 bodů)
  • italská gramatika – teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice
   Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017) (max. 20 bodů)
  • obecnělingvistická otázka týkající se základních kategorií tvarosloví a skladby (v češtině) – např. klasifikace slovních druhů, mluvnické kategorie, větné členy, typy vedlejších vět, tvoření slov, významové vztahy (synonymie, antonymie, homonymie, polysémie apod.) (max. 20 bodů)
  • konverzace v italštině – zájmy, cestování, studium, rodina apod.; požaduje se pouze základní znalost jazyka v rozsahu 16 lekcí učebnice (viz výše) (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: U přijímací zkoušky se odevzdává seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor). U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: stručný přehled dosavadního studia (střední škola, jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe).
Doporučená literatura: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚRS.
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky italského jazyka, dějin italské literatury, kultury a dějin Itálie. Ovládá italštinu na úrovni C1 podle SERR a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.