Studijní programy

Divadelní věda

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Divadelní věda.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Katedra divadelní vědy
Proč studovat u nás
Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Studenti jsou seznamováni se základními metodologickými přístupy ke zkoumání teorie a dějin divadla, jsou vedeni k osvojování si nástrojů k samostatnému uvažování o umění a kultuře s důrazem na živé umění divadelní. Studium klade důraz na oblast dějin českého divadla 20. století, vybrané kapitoly z dějin divadla světového, teorii divadla a dramatu a na tvůrčí schopnosti studentů formulovat své vlastní postřehy a zkušenosti.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 10
2023/24 10 10 8 55 8
2022/23 8 9 1 100 1
2021/22 8 9 4 65 4
2020/21 8 9 5 70 5
2019/20 8 10 6 52 6
2018/19 8 11 6 60 5
2017/18 8 13 6 57 5
2016/17 8 10 6 75 5
2015/16 8 17 7 55 5

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. rozprava s uchazečem nad předloženým badatelským záměrem pro magisterské studium (max. 30 bodů)
  2. posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů)
  3. ověření znalostí z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč předloží:
1) předběžný badatelský záměr pro magisterské studium (v rozsahu cca 5 000 znaků),
2) písemnou práci (např. bakalářská práce, seminární práce, odborná studie – přibližný rozsah práce je 27 000 znaků) s divadelněvědnou tematikou a
3) přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).
Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat prostřednictvím informačního systému do 30. dubna.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Badatelský záměr; 2) Akademický text; 3) Životopis


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Divadelní věda se může vzhledem k získaným znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.