Přijímací řízení

Český jazyk a literatura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura .
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav české literatury a komparatistiky
Proč studovat u nás
Studium na FF UK se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především přítomností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou stipendií.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace i Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízejí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia.

Zajímavosti ze světa Českého jazyka a literatury

Básně nestudujeme proto, abychom věděli, o čem jsou, ale proč se nám líbí

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Studentské jazykové koutky


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 125
2021/22 125 293 129 53 77
2020/21 125 306 129 52 76
2019/20 145 366 154 58 99
2018/19 145 321 147 52 101
2017/18 145 420 149 62 99
2016/17 125 435 130 52 85
2015/16 125 463 121 50 84

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 180 minut)

 1. písemný test z českého jazyka (maximálně 50 bodů)
  (pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)
 2. písemný test z české literatury (maximálně 50 bodů)
  (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Seznam doporučené literatury:

Modelové přijímací testy:

Kurz pro uchazeče: Všem, kteří mají zájem o studium češtiny, je určen Kurz pro uchazeče.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi využijí získané základy teoretické, odborné a metodické jazykovědné práce na všech pracovních pozicích, které vyžadují práci s písemnými či mluvenými jazykovými projevy, ať už se jedná o korektury, redakční a ediční práci, nebo tvorbu vlastních textů. Kritický přístup k informacím, porozumění komunikačním strategiím a rozvinutý kultivovaný projev vytvářejí předpoklady pro práci ve veřejnoprávních médiích, v kulturních institucích a zájmových organizacích, v podnikovém a v neziskovém sektoru; absolventi rovněž nacházejí uplatnění v oblasti reklamy a marketingu jako copywriteři. Kromě speciálního vzdělání využijí absolventi také studiem rozvinuté vlastnosti a získané znalosti jako obecný kulturní rozhled, komplexní vnímání jazykové a komunikační problematiky a samostatnost při řešení zadaných úkolů.
Absolvent je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož programu nebo ve specializovaných programech, jako je Český jazyk – specializační studium, Komparatistika, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na program bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým programům.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.