Studijní programy

Český jazyk a literatura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   Nelze kombinovat s programy Český jazyk – specializační studium a Empirická a komparativní lingvistika!
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav české literatury a komparatistiky
Proč studovat u nás
Studium na FF UK se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především přítomností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou stipendií.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace i Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízejí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia.

Zajímavosti ze světa Českého jazyka a literatury

Básně nestudujeme proto, abychom věděli, o čem jsou, ale proč se nám líbí

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Studentské jazykové koutky


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 50
2023/24 50 56 31 50 20
2022/23 50 34 34 bez přijímací zkoušky 14
2021/22 58 55 55 bez přijímací zkoušky 25
2020/21 50 51 51 bez přijímací zkoušky 20
2019/20 50 45 21 52 11
2018/19 50 37 18 51 12
2017/18 50 54 20 51 10
2016/17 50 23 16 50 7
2015/16 50 78 30 50 17

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (max. 50 bodů)
 2. literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury (max. 50 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

 • seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky včetně dvou lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.),
 • seznam přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy.

Seznamy literatury a přehled odborné činnosti se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky.

Seznam povinné literatury:

 • BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
 • CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.
 • VESELÝ, Luboš (2018): Slibuju, že už nechybuju? Je sloveso chybovat obouvidové? Naše řeč, 101, s. 60–85.
 • FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143.
 • HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267.
 • PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–218.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura je vzdělán rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné a literárněvědné problematice, a je tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství, kulturních rubrik novin či časopisů, korektor, editor, ale také pracovník v akademických ústavech. Absolvent tohoto programu najde uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve veřejnoprávních médiích apod. Může se uplatnit rovněž jako lektor českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v krajanských komunitách v zahraničí. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium, primárně v programech Český jazyk, Česká literatura, Didaktika konkrétního jazyka a programech blízkých.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.