Přijímací řízení

Francouzská filologie

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Francouzskou filologii studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničním kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: minimálně B1 dle SERR
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav románských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Bakalářský studijní program Francouzská filologie je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojat i jako příprava na navazující magisterské studium.
Těžištěm bakalářského oboru francouzská filologie je studium moderní filologie, a to ve vztahu k francouzskému jazyku a frankofonním literaturám.
Francouzská filologie má na FF UK více než stoletou tradici spojenou s tak významnými jmény jako Jaroslav Vrchlický, F. X. Šalda či Václav Černý. Do této původní koncepce orientované čistě na Francii byla po roce 1989 postupně začleněna i belgická studia (díky spolupráci s Délégation Wallonie-Bruxelles), kanadský Québec (spolupráce s Velvyslanectvím Kanady) a africké frankofonní literatury (výuka zajišťována lektory formovanými na problematiku frankofonie). Během studia by si tedy posluchač měl nejen osvojit tradičně požadované znalosti francouzského jazyka, literatury a kultury, ale měl by i získat povědomí o celkovém kontextu frankofonie a jejím místě v současném světě.
Studium literatur má vést k odbornému porozumění frankofonním literaturám jakožto součásti západní kultury. Je založeno na znalosti literární teorie a kritiky (s důrazem na rozdíly mezi českou a francouzskou tradicí a terminologií), práci se sekundární literaturou, konkrétními rozbory textů (francouzská metoda explication de texte) a následné aplikaci nabytých znalostí v překladové práci či v produkci vlastních textů. Pro další praktické uplatnění v kulturních institucích, domácích i mezinárodních, je v seminářích kultivován ústní a písemný projev v češtině i ve francouzštině. Širší teoretický a mezioborový záběr pěstuje schopnost vidět souvislosti a samostatně myslet.
Zároveň se studiem jazykového systému francouzštiny a aplikace obecné jazykovědy se v bakalářském studiu klade velký důraz na zdokonalení praktických jazykových dovedností. Studium francouzštiny předpokládá už při přijetí na fakultu výbornou znalost jazyka, popř. složení maturitní zkoušky atd.. Stále větší část uchazečů navíc přichází z bilingvních česko-francouzských gymnázií, nebo dokonce z českých sekcí francouzských lycées (Dijon, Nîmes).
Obor zajišťuje mobilitu studentů, usiluje o alespoň semestrální pobyt každého studenta na některé zahraniční univerzitě v průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 40
2019/20 40 68 40
2018/19 40 75 41
2017/18 40 89 41
2016/17 40 98 40
2015/16 40 91 40

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky: ústní zkouška
  • praktická znalost francouzského jazyka a reálií Francie a dalších frankofonních zemí (max. 50 bodů)
  • francouzská literatura (max. 30 bodů)
  • přehled francouzských dějin (max. 20 bodů)
 • Požaduje se velmi dobrá znalost francouzštiny (schopnost plynule mluvit a číst beletrii) a předpoklady k filologickému studiu (všeobecné znalosti z jazykovědy, schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu).

Další požadavky k ústní zkoušce: Jako podklad k literární části přijímací zkoušky se komisi předkládá k nahlédnutí seznam četby – nejméně deset děl francouzské literatury přečtených v překladu či originále.
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚRS.
Kurz pro uchazeče: Každoročně je na přelomu ledna a února pořádán bezplatný přípravný kurz pro uchazeče o studium, datum bude zveřejněno s dostatečným předstihem na těchto stránkách.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky francouzského jazyka, dějin francouzské literatury, kultury a dějin Francie a dalších frankofonních zemí. Ovládá francouzštinu na úrovni C1 podle SERR, má základní znalost angličtiny a dalšího cizího jazyka. Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

 
TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO TENTO STUDIJNÍ PROGRAM JE PRODLOUŽEN AŽ DO 31.3.2020
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.