Studijní programy

Francouzská filologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Francouzská filologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: minimálně B1 dle SERR
 • důležité odkazy:
Ústav románských studií
Proč studovat u nás
Bakalářský studijní program Francouzská filologie je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojat i jako příprava na navazující magisterské studium.
Těžištěm bakalářského oboru francouzská filologie je studium moderní filologie, a to ve vztahu k francouzskému jazyku a frankofonním literaturám.
Francouzská filologie má na FF UK více než stoletou tradici spojenou s tak významnými jmény jako Jaroslav Vrchlický, F. X. Šalda či Václav Černý. Do této původní koncepce orientované čistě na Francii byla po roce 1989 postupně začleněna i belgická studia (díky spolupráci s Délégation Wallonie-Bruxelles), kanadský Québec (spolupráce s Velvyslanectvím Kanady) a africké frankofonní literatury (výuka zajišťována lektory formovanými na problematiku frankofonie). Během studia by si tedy posluchač měl nejen osvojit tradičně požadované znalosti francouzského jazyka, literatury a kultury, ale měl by i získat povědomí o celkovém kontextu frankofonie a jejím místě v současném světě.
Studium literatur má vést k odbornému porozumění frankofonním literaturám jakožto součásti západní kultury. Je založeno na znalosti literární teorie a kritiky (s důrazem na rozdíly mezi českou a francouzskou tradicí a terminologií), práci se sekundární literaturou, konkrétními rozbory textů (francouzská metoda explication de texte) a následné aplikaci nabytých znalostí v překladové práci či v produkci vlastních textů. Pro další praktické uplatnění v kulturních institucích, domácích i mezinárodních, je v seminářích kultivován ústní a písemný projev v češtině i ve francouzštině. Širší teoretický a mezioborový záběr pěstuje schopnost vidět souvislosti a samostatně myslet.
Zároveň se studiem jazykového systému francouzštiny a aplikace obecné jazykovědy se v bakalářském studiu klade velký důraz na zdokonalení praktických jazykových dovedností. Studium francouzštiny předpokládá už při přijetí na fakultu výbornou znalost jazyka, popř. složení maturitní zkoušky atd.. Stále větší část uchazečů navíc přichází z bilingvních česko-francouzských gymnázií, nebo dokonce z českých sekcí francouzských lycées (Dijon, Nîmes).
Obor zajišťuje mobilitu studentů, usiluje o alespoň semestrální pobyt každého studenta na některé zahraniční univerzitě v průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 40
2023/24 40 65 40 53 27
2022/23 40 61 36 51 26
2021/22 40 61 40 68 26
2020/21 40 66 45 75 28
2019/20 40 68 40 50 28
2018/19 40 75 41 73 28
2017/18 40 89 41 71 27
2016/17 40 98 40 65 27
2015/16 40 91 40 61 26

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. praktická znalost francouzského jazyka (na úrovni B1 podle SERR) a reálií Francie a dalších frankofonních zemí (max. 50 bodů)
 2. francouzská literatura (max. 30 bodů)
 3. přehled francouzských dějin (max. 20 bodů)

Požaduje se znalost francouzštiny na úrovni B1 podle SERR (schopnost plynule mluvit a číst beletrii) a předpoklady k filologickému studiu (všeobecné znalosti z jazykovědy, schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu).

Další požadavky k ústní zkoušce:

Jako podklad k literární části přijímací zkoušky se komisi předkládá k nahlédnutí seznam četby – nejméně deset děl francouzské literatury přečtených v překladu či originále.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Francie a frankofonních zemí Evropy, severní Ameriky a Afriky,
 • ve školství jako znalci francouzského jazyka a literatur frankofonních zemí,
 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů z francouzštiny a do francouzštiny,
 • ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity v západní Evropě, severní Americe a Africe,
 • ve státních i jiných institucích jako analytici francouzskojazyčných médií,
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Francii a další francouzsky mluvící oblasti světa,
 • v nadnárodních společnostech působících ve frankofonních oblastech jako marketingoví pracovníci.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.