Studijní programy

Sociální práce

PROGRAM PROCHÁZÍ PROCESEM AKREDITACE A PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25 BUDE OTEVŘEN AŽ V RÁMCI DODATEČNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
Doporučení pro uchazeče o tento studijní program:

 1. Připravujte se na přijímačky tak, jako by byl program otevřen.
 2. Sledujte tuto webovou stránku. Jakmile bude proces akreditace dokončen, objeví se v tomto místě prolink na přihlášku.
 3. S otevřením přihlášek zveřejníme i termín, do kdy je bude možné podávat, a termín konání přijímacích zkoušek.

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Sociální práce.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
PROGRAM PROCHÁZÍ PROCESEM AKREDITACE A PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25 BUDE OTEVŘEN AŽ V RÁMCI DODATEČNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

Obecné informace o studijním programu
Katedra sociální práce
Proč studovat u nás
Již při svém založení se katedra zaměřovala na: metodologie sociální práce, tj. práce s jednotlivci/skupinami osob s různým typem sociálního znevýhodnění, management sociální práce, tj. příprava odborníků pro veřejnou správu, soukromý sektor a neziskové organizace a sociální práce v trestní justici.
Dodnes je katedra specifická důrazem na sociální práci v trestní justici, na teorii sociální správy, na srovnávání systémů sociálního zabezpečení, na sociální ekonomii a management sociálních služeb, na způsoby práce s lidmi v akutním ohrožení (učí zde řada psychologů, kteří působili a působí v oblasti krizové intervence, systemické psychoterapie, pomoci při hromadných neštěstích) a na práci s rizikovou mládeží.
Katedra připravuje sociální pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří působí jako partneři právníků, lékařů, psychologů a psychiatrů v naší republice a v našich i mezinárodních institucích, zabývají se sociální prací a sociální politikou. Působí jako iniciátoři a organizátoři sociální práce v regionech, euroregionech, institucích již existujících i v nově vznikajících, dále jako iniciátoři a řešitelé náročných sociálně psychologických a organizačně právních a správních úkolů, např. v případě migrace velkých skupin obyvatelstva, v době války, přírodních katastrof, ale i při zajišťování úkolů sociální politiky státu, obcí, krajů a nevládních organizací, při asimilaci a integraci národnostních a religiózních minorit nebo těžko přizpůsobivých skupin obyvatelstva, při prevenci delikvence mladistvých, kriminality a při rozvoji systému tzv. alternativních trestů, ve vězeňství, při prevenci a řešení problému alkoholismu a drogových závislostí, při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, migraci za prací v příhraničních oblastech, pracují s menšinami zejména formou komunitních projektů, pracují s dětmi a dospělými jedinci bez zázemí a samozřejmě i jako profesionální pracovníci v institucionální péči.
Vzdělávací program podává přehled o různých hodnotových systémech; orientujícími hodnotami sociální práce jsou pro nás ideál společenské solidarity, ideál rozvoje individuálního potenciálu klienta a respekt k lidským/občanským právům.

Zajímavosti ze světa Sociální práce

Poradenské centrum zakládaly při studiu, dnes nabízejí služby studentům celé univerzity


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 40
2023/24 40 234 47 72 29
2022/23 40 213 40 76 26
2021/22 40 208 43 66 26
2020/21 40 87 43 64 29
2019/20 40 112 41 70 34
2018/19 40 97 40 53 28
2017/18 35 102 35 75 26
2016/17 35 119 36 73 32
2015/16 35 110 35 70 29

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 40 minut)
Obsahem písemné zkoušky je test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 100 bodů)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • pracovníci státní správy (orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři),
 • pracovníci místní správy (kurátoři městských úřadů),
 • pracovníci ve zdravotnictví (např. v sociálním oddělení nemocnic, v centrech duševního zdraví, v hospicích),
 • pracovníci v resortu spravedlnosti (např. jako asistenti probační služby, sociální pracovníci ve věznicích),
 • pracovníci v resortu školství (např. jako sociální pracovníci dětských domovů a jiných zařízení pro děti a mládež),
 • pracovníci sociálních služeb zřízených kraji nebo obcemi (např. jako sociální pracovníci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, stacionářů, jako koordinátoři pečovatelské služby),
 • pracovníci neziskových organizací zaměřených na práci s ohroženými lidmi (např. s lidmi s mentálními a tělesnými hendikepy, s lidmi s duševní nemocí, se zadluženými, s lidmi bez domova, s rizikovou mládeží, s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, s oběťmi trestných činů, s pachateli trestných činů, s ohroženými seniory, s nezaměstnanými aj.).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.