Studijní programy

Jihovýchodoevropská studia

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Jihovýchodoevropská studia.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • moduly: filologie Balkánu, historie a etnogeografie Balkánu
  volba modulu: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu (lze zvolit jen jeden modul)
 • specializace (profilový jazyk): albánština, bulharština, chorvatština, novořečtina, rumunština, slovinština, srbština
  volba specializace (profilového jazyka): předběžně v přihlášce ke studiu, závazně při zápisu (lze zvolit jen jednu specializaci)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Proč studovat u nás
Obor Jihovýchodoevropská studia nabízí studium albánštiny, bulharštiny, chorvatštiny, rumunštiny, slovinštiny, srbštiny a získání excelentní znalostní úrovně, propojení jazykových kompetencí s komplexními znalostmi historie, politických reálií, literatury, kultury regionu jihovýchodní Evropy.
Nabízíme nejvyšší úroveň studia tohoto typu oboru v celé ČR, krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí; stáže; letní jazykové školy; účelová a prospěchová stipendia.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24 15 6 4 52 4
2022/23 30 6 4 51 3
2021/22 30 11 11 bez přijímací zkoušky 9
2020/21
2019/20 30 9 6 50 2
2018/19 30 12 4 60 2
2017/18 30 17 10 51 8
2016/17 30 16 11 60 9
2015/16 30 24 16 51 9

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. obecná jazykověda a prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) nejméně na stupni B2 (podle SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)
 2. dějiny a současná společensko-politická situace jihovýchodní Evropy (max. 33 bodů)
 3. literární a kulturní vývoj jihovýchodní Evropy – zaměření na jednotlivou literaturu specializace (max. 33 bodů)

Od uchazečů se v příjímacím řízení očekává prokázání základního přehledu a orientace v uvedených oblastech. Zkouška se opírá o předložený seznam přečtené literatury. Seznam doporučené literatury je k dispozici na webových stránkách katedry.

Další požadavky ke zkoušce:

 • seznam četby – odevzdává se u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení
 • materiály prokazující dosavadní zájem o obor (písemné, seminární a závěrečné práce, publikované články aj.) – předkládají se u přijímací zkoušky zkušební komisi k nahlédnutí

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu ovládají jazyk zvolený v profilovém modulu (albánština, bulharština, chorvatština, novořečtina, rumunština, slovinština, srbština) na stupni C2 podle SERR a disponují pokročilými komplexními znalostmi historie, politických reálií, literatury a kultury regionu jihovýchodní Evropy. Po odborné stránce jsou tak připraveni pro práci v multijazykovém prostředí příslušného regionu a v odpovídajících strukturách EU s orientací na areál jihovýchodní Evropy, jsou schopni monitorovat a interpretovat vývoj dění v regionu, vytvářet analytické materiály pro využití v oblasti státních služeb a pro potřeby soukromé sféry. Adekvátně jsou připraveni na požadavky vyplývající z bezprostřední komunikační praxe, připraveni k odbornému zpracování informací vztahujících se bezprostředně ke studovanému areálu pro potřeby dalšího profesního využití v rozdílných oblastech pracovního uplatnění (vědecká činnost, práce v řídicích orgánech státní správy apod.).
Konkrétně mohou:
• uplatnit se na Ministerstvu zahraničí ČR (velvyslanectví, pražská centrála, česká kulturní centra), Ministerstvu vnitra ČR (azylová problematika, imigrace, uprchlíci), Ministerstvu obrany ČR (zahraniční mise) či Ministerstvu kultury ČR;
• působit na jazykových školách, v knihovnách, muzeích, galeriích;
• věnovat se překladatelství (krásná i odborná literatura), tlumočnictví, soudnímu tlumočnictví;
• poskytovat turistické služby a poradenství (včetně incomingové turistiky), průvodcovství;
• působit v novinách a televizi či na internetovém zpravodajství;
• jako specialista na oblast Balkánu se uplatnit v soukromých i státních firmách (CzechTrade, CzechInvest aj.) nebo v neziskových organizacích, nadacích či v charitativních organizacích.
Absolventi navazujícího magisterského stupně mají také veškeré nezbytné odborné předpoklady pro případné pokračování v navazujícím postgraduálním studiu se zaměřením na vybrané problémy z oblasti filologie, historie, politologie či mezinárodních vztahů.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.