Studijní programy

Filozofie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Filozofie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav filosofie a religionistiky
Proč studovat u nás
Každé pochopení určité filosofické koncepce začíná rozborem textu. Studenti si v průběhu studia osvojí práci s filosofickým textem, tj. schopnost rekonstruovat argumentační strukturu textu – nejen česky psaného, ale i cizojazyčného. Tato schopnost tvoří nezbytný základ jakéhokoli dalšího myšlení, neboť na ní se zakládá schopnost pochopení, „rozpletení“ a vlastní formulace problému.
Ovšem analýza a interpretace textu není jediný počátek filosofické práce. Stejně původní a důležité je umění orální argumentace, zkoumání problému v živé diskusi, která je konfrontací různých zkušeností a různých schopností jejich artikulace a analýzy. Rovněž toto umění se v seminářích snažíme pěstovat – text je pak jen eventuelní pomůcka diskutujícího, kterou si sám vypracoval, ale kterou může odhodit, pokud se mu podaří artikulovat myšlenku v diskusi lépe.
Tím, co studenti rozvíjejí v diskusích, v seminárních pracích a referátech, není nic jiného než vlastní myšlení. Cestou k němu je získání schopnosti jasně formulovat myšlenky, uvádět dobré argumenty a domýšlet jejich důsledky.
Ovšem tyto dovednosti netvoří samo jádro filosofie. Filosofie souvisí s životními postoji, přesvědčeními o tom, co je dobré a co špatné, o tom, jaké poznání je dostatečně podložené a jaké nikoli. Ten, kdo se rozhodl pro studium filosofie, se rozhodl k postupnému vyjasňování životních postojů a přesvědčení. Filosof se tak zároveň stává možným kritikem, interpretem a komentátorem veřejného života. Jedním z dalších úkolů filosofie je vstupovat do rozhovoru s vědami, zjišťovat, v čem tkví jejich vědeckost a pokoušet se o jinou reflexi o vědě a jejím předmětu, než jakou v rámci své metodologie nabízí věda sama.
Podle hodnocení QS World University Rankings se obor filozofie na FF UK umístil nejvýše z humanitních oborů v ČR a zaujímá 51-100 místo – před mnoha respektovanými univerzitami v zahraničí.

Zajímavosti ze světa Filozofie

Klíčovým úkolem lidské existence je rozumět vlastnímu životu ve světle toho, co se děje

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 50
2023/24 50 245 63 80 54
2022/23 50 195 69 75 63
2021/22 50 199 59 75 48
2020/21 50 138 54 60 45
2019/20 50 149 42 50 35
2018/19 50 137 50 50 37
2017/18 50 191 50 65 45
2016/17 50 142 38 50 33
2015/16 50 155 50 50 43

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „klasická četba“ (max. 50 bodů)
 2. rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „texty 19. a 20. století“ (max. 50 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

nastudování nejméně dvou titulů odborné literatury dle vlastní volby z každého z obou souborů (tj. nejméně dvou titulů ze souboru „klasická četba“ a nejméně dvou titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“)

Seznam literatury:
klasická četba:
a) Platón, Menón
b) R. Descartes, Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant, Základy metafysiky mravů
e) J.-J. Rousseau, O společenské smlouvě (in: týž, Rozprava o nerovnosti, O společenské smlouvě, Praha: Karolinum, 2022, str. 159–297; používejte výlučně tento překlad, starší překlad je velmi nepřesný)

texty 19. a 20. století:
a) H. Arendt, O násilí
b) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8
c) S. Beauvoir, Druhé pohlaví, pasáže „Úvod“ a „Nezávislá žena“ (str. 7‒24 a 350–386 ve vydání Praha: Orbis, 1966)
d) H. Bergson, Smích
e) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)
f) W. James, Pragmatismus
g) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
h) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
i) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním
j) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus

Uchazeč musí prokázat vážný zájem o obor a schopnost základní práce s primární a sekundární literaturou. Komise hodnotí především to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a je schopen reprodukovat jejich základní myšlenky. Komentář k přijímacímu řízení na filosofii najdete na webu ÚFAR.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • redaktoři a komentátoři ve sdělovacích prostředcích,
 • redaktoři a vedoucí pracovníci v nakladatelstvích,
 • zaměstnanci a projektoví vedoucí v neziskových organizacích,
 • zaměstnanci státní správy a samosprávy,
 • pracovníci v podnikání, poradenství a všude tam, kde je vyžadována schopnost samostatného kritického a koncepčního myšlení.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.