Studijní programy

Hispanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Hispanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: minimálně B1 dle SERR
 • důležité odkazy:
Ústav románských studií
Proč studovat u nás
Studium Hispanistiky vás perfektně připraví na profesionální práci se španělštinou. Během studia se naučíte výborně španělsky (výstupní úroveň C1) a seznámíte se s literaturou i kulturou hispánské oblasti. V ročníku studuje max. 40 posluchačů, učitelé je znají, což napomáhá k vytvoření dobré atmosféry, v níž je podporován rozvoj znalostí a talentu studentů. Naučíte se pracovat s textem a přesvědčivě argumentovat. Povinné předměty jsou doplněny širokým spektrem předmětů volitelných, které studentům umožní zaměřit se hlouběji na oblasti, které je zajímají, a prohloubit si své znalosti o nich.
Video prezentaci studijního programu naleznete ZDE.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 40
2023/24 40 82 40 71 33
2022/23 40 79 41 65 33
2021/22 40 69 46 62 29
2020/21 40 107 40 81 35
2019/20 40 90 40 72 35
2018/19 40 91 40 76 30
2017/18 40 101 40 77 30
2016/17 40 106 44 75 29
2015/16 40 68 40 60 31

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost cizího jazyka (požadovaná úroveň: B1 podle SERR) (max. 20 bodů)
 2. gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 40 bodů)
 3. španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů)

Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.), všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu středoškolského učiva z českého jazyka), základní znalosti o jazykové situaci v Evropě a na Pyrenejském poloostrově a schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu.
První část zkoušky probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost prakticky používat španělštinu a reagovat na otázky komise; ty směřují především na motivaci ke studiu, zájmy, studijní cíle apod. Uchazeč dále přečte a přeloží krátký španělský text (např. článek z novin nebo časopisu) a prokáže tak schopnost orientovat se v textu a hledat adekvátní výrazy v českém jazyce.
Druhá část probíhá ve španělštině a češtině. Nejprve je uchazeč na základě konkrétního textu dotázán na určitý jev španělské gramatiky a měl by být schopen ho ve španělštině stručně objasnit, uvést praktické příklady apod. Posléze v češtině prokazuje znalost základních lingvistických termínů, které jsou probírány v rámci hodin českého jazyka a literatury na gymnáziích (vědomosti si může uchazeč eventuálně rozšířit prostřednictvím některé odborné příručky, např. Jiří Černý – Úvod do studia jazyka nebo František Čermák – Jazyk a jazykověda). Předpokládá se také základní znalost o povaze španělského jazyka (např. do jaké jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině, znalost oblastí, kde se španělština používá apod.).
Třetí část probíhá v češtině, vychází z předloženého seznamu četby (viz níže) a uchazeč má prokázat porozumění přečteným dílům a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních směrů. Jedna otázka se týká literatury španělské a jedna hispanoamerické, je tedy žádoucí, aby v seznamu přečtené literatury byla zastoupena díla jak autorů španělských, tak hispanoamerických (pokud jsou v seznamu díla pouze ze Španělska nebo pouze z Hispánské Ameriky, bude druhá otázka položena bez ohledu na uchazečův seznam četby a bude se týkat obecné znalosti literárních dějin druhé oblasti).

V přijímacím řízení se zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek DELE vydávané španělským Ministerstvem školství a jeho jménem předávané Institutem Cervantes. U druhého okruhu (gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy) uchazeč získává bonifikaci:
a) 5 bodů v případě DELE úroveň B2 vykonané od r. 2010,
b) 7 bodů v případě DELE úroveň C1 vykonané od r. 2010,
c) 9 bodů v případě DELE úroveň C2 vykonané od r. 2010.
Pro připočtení bonifikace je nutné odevzdat u zkoušky ověřenou kopii tohoto diplomu. Plný počet bodů za tento okruh (40) mohou získat i uchazeči bez diplomu DELE, pokud u zkoušky prokáží velmi dobré znalosti.

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

Další požadavky ke zkoušce:

 • seznam četby španělské a hispanoamerické literatury – nejméně 10 položek (díla španělských a hispanoamerických autorů v překladu či originále, samozřejmě je možné předložit i seznam rozsáhlejší) – předkládá se k nahlédnutí
 • strukturovaný životopis doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech s užíváním španělštiny (např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy, apod.)
 • v případě, že uchazeč žádá o bonifikaci, je nutno odevzdat ověřenou kopii diplomu DELE B2/C1/C2 (viz výše)

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

 • Seznam doporučené literatury
 • Kurz pro uchazeče: Koná se v lednu, více informací naleznete v průběhu podzimu ZDE. Kurz je zdarma.
  Uchazeči mají dále možnost využít online přípravného kurzu, který je rovněž zdarma a nabízí prezentace i praktická cvičení, které studentům pomohou s přípravou na příjímací zkoušku. Online kurz je dostupný zde: https://dlcv.cuni.cz/enrol/index.php?id=293 (před prvním přihlášením je nutno vyplnit registrační formulář). Klíč k zápisu: hispanistika.
Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické, ekonomické, kulturní a jiné aktivity související se španělsky mluvícími zeměmi,
 • v diplomatických službách ve španělsky mluvících zemích a na zastupitelských úřadech daných zemí v ČR,
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na hispánský svět,
 • v českých kulturních centrech ve španělsky mluvících zemích,
 • v orgánech EU,
 • ve veřejných výzkumných institucích a univerzitních pracovištích jako znalci španělsky mluvících zemí, jejich jazyka a kultury,
 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů ze španělštiny a do španělštiny,
 • v cestovním ruchu,
 • ve státních i jiných institucích jako analytici španělsky psaných médií,
 • v obchodních firmách požadujících znalost španělštiny a dalších jazyků.

Naši absolventi

Medailonky absolventů hispanistiky aneb jaké možnosti uplatnění mám po dokončení studia, najdete na webu ÚRS.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.