Studijní programy

Andragogika a personální řízení

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Andragogika a personální řízení.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Katedra andragogiky a personálního řízení
Proč studovat u nás
Program Andragogika a personální řízení je založen na propojení andragogiky a personálního řízení jako blízkých oblastí, jejichž společným cílem je rozvoj dospělého člověka. Respektuje zvláštnosti dospělých a zabývá se jejich rozvojem ve všech fázích životní dráhy v dospělosti a ve všech relevantních aspektech. Je zaměřen na různé oblasti (práce, volný čas, veřejná sféra) a kontexty (motivace a bariéry, metody aj.) vzdělávání a rozvoje různých skupin dospělých a na rozličné aspekty řízení a rozvoje lidí v organizacích. V edukační dimenzi vychází ze standardního soudobého evropského pojetí andragogiky jako vědy o edukaci zkoumající vzdělávání a učení se dospělých nejen v rovině institucionalizované a záměrné, ale rovněž jako součást každodenního života (oblasti práce, občanské společnosti životního stylu a seberealizace aj.). Koncepce studijního programu v oblasti personálního řízení vychází z mezinárodně uznávaného obsahového zaměření oboru a reflektuje národní specifika.
Cílem studijního programu není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i profesní kompetence, tj. studentům nabízí nejen dosažení prvního stupně akademického vzdělání, ale i rozvoj předpokladů pro výkon profesí. Koncepce studia se opírá o humanitní základy a moderní společenskovědní přístupy, mezi které patří důraz na multidisciplinaritu a interdisciplinaritu. Synergické efekty se projevují v propojování empirického výzkumu v oblasti andragogiky a personálního řízení s vybranými přístupy rozvíjenými ve sféře sociálních věd, v interpretaci a reformulaci výstupů příbuzných disciplín, kterými jsou psychologie, sociologie, pedagogika, management ad. Odborné znalosti jsou orientovány např. na didaktiku dospělých, gerontagogiku a aplikaci moderních technologií ve vzdělávání dospělých, na personální řízení, personální činnosti a na metody personální práce. Studijní plán programu umožňuje odbornou orientaci a specializaci studenta kombinací povinně volitelných a volitelných předmětů.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 30
2023/24 30 56 29 55 16
2022/23 30 65 27 53 20
2021/22 36 74 35 50 22
2020/21 36 66 36 63 29
2019/20 36 59 27 57 24
2018/19 36 78 31 51 21
2017/18 36 74 29 51 22
2016/17 36 107 29 51 21
2015/16 21 102 21 58 20

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

doba trvání: 30 minut

 1. motivace ke studiu programu (max. 15 bodů)
  Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 15–11 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–5 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 4–0 bodů

 2. odborné znalosti a přehled o odborné literatuře na úrovni bakalářského vzdělání v oboru, orientace v příbuzných disciplínách (max. 50 bodů)
 3. rozprava k badatelskému záměru pro magisterské studium (max. 20 bodů)
  V rozpravě k badatelskému záměru pro magisterské studium budou hodnocena následující kritéria: vztah tématu k oborové profilaci studijního programu, formulace cíle bádání, orientace ve zvolené problematice, znalost teoretických východisek, metodika zpracování, tematicky relevantní literatura a další zdroje.
 4. diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 15 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Uchazeč odevzdá komisi vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně pěti titulů publikovaných v cizím jazyce; nebudou uznávány zdroje přeložené do českého jazyka a zdroje ve slovenském jazyce) v požadované citační normě ČSN ISO 690: 2011 (na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, sociální a speciální pedagogiky dospělých a znalosti a dovednosti v oblasti poradenství ve vzdělávání dospělých. Absolvent má teoretické a odborné znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci, mezinárodního řízení lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů, pracovního práva a personálního poradenství. Absolvent má odborné znalosti edukačních kontextů zdravého a aktivního stárnutí a age managementu, má relevantní teoretické a odborné znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.

Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky vzdělávání dospělých a její transnacionalizace a sociální pedagogiky dospělých, má teoretické a odborné znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci a mezinárodního řízení lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů. Absolvent má relevantní teoretické a odborné znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.