Studijní programy

Fonetika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Fonetika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
   Nelze kombinovat s programem Empirická a komparativní lingvistika!
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Studium programu fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro audiovizuální analýzy řečového signálu. Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka apod.).
 • důležité odkazy:
Fonetický ústav
Proč studovat u nás
Samostatné navazující magisterské studium programu fonetika je koncipováno tak, aby v něm mohl uspět i student, který nemá znalosti fonetické a fonologické problematiky získané v bakalářském stupni. Je určeno absolventům bakalářského studia jiných oborů, především z programu filologie, případně i absolventům Bc. studia některého nefilologického oboru či programu s příbuzným zájmem o problematiku mluvené řeči (psychologie, informační technika apod.). Motivací pro vytvoření této varianty studia bylo mimo jiné unikátní postavení oboru fonetika a pražského fonetického pracoviště v ČR. Student si tak v rámci zvýšeného limitu volitelných kreditů může doplnit klíčové oborové předměty. Studium poskytne studentům potřebný základ pro uplatnění v různých oblastech zacházení se zvukovou variantou řeči. Vedle toho umožní mezioborovou, mezifakultní i meziuniverzitní prostupnost, vytvoří tak širší základnu pro přímé pokračování doktorského studia a potenciálně přispěje k obnově fonetických center na dalších školách. Sdružené navazující magisterské studium programu fonetika je určeno převážně absolventům bakalářského studia fonetiky, případně také studentům, kteří se v rámci svého bakalářského studia fonetické problematice věnovali hlouběji. Předpokládána je znalost základních poznatků v hlavních aspektech problematiky, ty jsou během studia dále rozvíjeny a doplněny.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 14
2023/24 14 10 5 58 4
2022/23 12 16 12 69 8
2021/22 16 13 13 bez přijímací zkoušky 5
2020/21 12 12 12 bez přijímací zkoušky 8
2019/20 10 11 6 59 4
2018/19 8 11 5 61 4
2017/18 8 10 8 64 5
2016/17 8 10 5 77 5
2015/16 8 13; 8 73 2

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. akustický popis řeči (max. 22 bodů)
 2. artikulační popis souvislé řeči (max. 22 bodů)
 3. percepční zákonitosti řečové komunikace (max. 22 bodů)
 4. fonologické popisy zvukové stránky jazyka (max. 22 bodů)
 5. kultura vlastního mluveného projevu (max. 12 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent získá teoretické znalosti a konkrétní dovednosti z disciplín potřebných pro výzkum i praxi v oblastech zaměřených na řečovou komunikaci. Vyzná se v problematice fonologického i akustického popisu zvukové stavby jazyků. V závislosti na vlastní volbě povinně volitelných předmětů se absolvent orientuje v problematice psychofonetických a sociofonetických aspektů řečové komunikace, v oblasti přirozené mluvní komunikace a její kultury a ovládá základy zpracování zvuku řeči pro řečové technologie. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu řečové komunikace se zaměřením lingvistickým, psychologickým, sociologickým nebo se zaměřením na vývoj řečových technologií, v řečovém poradenství (divadla, média, veřejná sféra) nebo ve forenzní praxi.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.