Přijímací řízení

Etnologie a kulturní antropologie

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Etnologii a kulturní antropologii studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav etnologie
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Etnologie a kulturní antropologie patří mezi nejprogresivnější obory současnosti. Zabývá se srovnávacím studiem kultury a společnosti. Nabízí studium aktuálních otázek sociálních a humanitních věd s důrazem na studentské výzkumy v terénu, výměnné pobyty na zahraničních univerzitách a spolupráci se světovými badateli. Etnologie a kulturní antropologie propojuje teoretické otázky s terénním výzkumem a snaží se porozumět člověku v kontextu současného globalizovaného světa.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Zajímavosti ze světa Etnologie

Antropolog Marek Jakoubek zkoumá české komunity v Bulharsku. Jeho dlouholetý výzkum ocenila Bulharská akademie věd

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 40
2020/21 40 74 45
2019/20 30 68 31
2018/19 22 33 13
2017/18 X X X
2016/17 X X X
2015/16 18 42 18

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  ÚSTNÍ ZKOUŠKA
  • všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů)
  • motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu Ústavu etnologie
Kurz pro uchazeče: Nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia mu umožňují působit v kulturních a paměťových institucích specializovaných na ochranu nemateriálního kulturního dědictví a tradiční lidové kultury, orgánech státní a veřejné správy a územní samosprávy, a nevládních neziskových organizacích v oblasti multikulturní politiky, národnostních menšin a lidských práv. Uplatnění nachází zejména v 1) práci s etnickými skupinami, národnostními menšinami, subkulturami a kontrakulturami, 2) institucích řešících problematiku integračních a migračních procesů, interkulturní komunikace a multikulturní výchovy, 3) organizacích zaměřených na problematiku integrace sociálně vyloučených skupin, 4) prezentaci a využívání nemateriálního kulturního dědictví v oblasti folklorismu, národopisu a široce chápané lidové kultury nebo 5) muzejních a galerijních sbírkách specializovaných na lokální, regionální a národní kulturu. Absolvent je odborně vybaven pro práci při implementaci dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví zejména ve výše zmíněných typech institucí na národní, regionální i lokální úrovni, popřípadě v oblasti neziskové činnosti a spolkového života. V tomto smyslu představuje Ústav etnologie jedno ze dvou domácích pracovišť (vedle Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravující vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto zaměření pro praxi.

Absolvent programu dovede samostatně analyzovat a prezentovat základní problémové okruhy a klíčové pojmy a koncepty etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie. Má základní přehled o historii, teorii a metodologii etnologických disciplín s důrazem na kulturní antropologii. Orientuje se v problematice nacionalismu a etnicity, tradiční lidové kultury a folkloru s důrazem na oblast střední Evropy a českých zemí. Zná hlavní zásady provádění etnografického terénního výzkumu a psaní odborného textu. Je schopen tvořivé odborné i publicistické práce. Umí analyticky a kriticky myslet v oblasti klasické, moderní i soudobé sociokulturní antropologie, evropské etnologie, folkloristiky a příbuzných etnologických věd.
Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v základních problémových okruzích a klíčových pojmech a konceptech etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci.

Naši absolventi

Pavlína Brzáková
je česká etnoložka a publicistka. Opakovaně pobývala na Sibiři, kde se věnovala kulturám sibiřských kočovných pastevců (Evenkům a Něncům). Ve svých úspěšných knihách popsala jejich mytologii, písně, lovecké zážitky a setkání s duchovními světy. Později se zaměřila na působení šamanů v jihosibiřské republice Tuva.

Ladislav Holý
byl český sociální antropolog a afrikanista, který začal svoji profesionální dráhu v 50. letech 20. století na FF UK v Praze. Realizoval terénní výzkumy v Súdánu a Zambii a později se stal ředitelem Livingstonova muzea v Zambii. Na počátku 70. let emigroval do Velké Británie a podařilo se mu prosadit se v britské sociální antropologii. Pokračoval ve svých terénních výzkumech v Africe a publikoval v oblasti antropologického studia příbuzenství, afrikanistiky, či studia nacionalismu.

Jan Pohunek
je český etnolog, folklorista, spisovatel a překladatel. Pracuje jako vedoucí Etnografického oddělení Národního muzea v Praze. Zabývá se především současným folklorem – trampskými a táborovými pověstmi a vyprávěními o záhadných událostech, publikoval celou řadu knihu z oblasti místopisu, turistiky a fantastiky.

Mnislav Zelený
je český etnolog a spisovatel. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou indiánské kmeny Latinské Ameriky, především Amazonie. Při svém pobytu mezi indiány v roce 1989 byl adoptován do kmene Jawalapiti a získal indiánské jméno Atapana, které používá jako součást jména i ve své publikační činnosti. V letech 1996–2001 byl velvyslancem České republiky v Kolumbii a Ekvádoru. V roce 2003 založil nadaci Velká Amazonie na ochranu tamějších indiánů a deštných pralesů.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.