Studijní programy

Etnologie a kulturní antropologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Etnologie a kulturní antropologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Proč studovat u nás
Etnologie a kulturní antropologie patří mezi nejprogresivnější obory současnosti. Zabývá se srovnávacím studiem kultury a společnosti. Nabízí studium aktuálních otázek sociálních a humanitních věd s důrazem na studentské výzkumy v terénu, výměnné pobyty na zahraničních univerzitách a spolupráci se světovými badateli. Etnologie a kulturní antropologie propojuje teoretické otázky s terénním výzkumem a snaží se porozumět člověku v kontextu současného globalizovaného světa.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 40
2023/24
2022/23 40 100 40 67 35
2021/22 40 87 40 62 30
2020/21 40 74 45 56 37
2019/20 30 68 31 62 31
2018/19 22 33 13 75 13
2017/18
2016/17
2015/16 18 42 18 65 16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů)
 2. motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce:

seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit především v těchto oblastech:

 • státní správa a samospráva (problematika cizinců v ČR a jejich integrace, multikulturní výchova a vzdělávání, památková péče v oblasti nemateriálního kulturního dědictví),
 • neziskové a nevládní organizace (např. problematika migrace, lidských práv či multikulturalismu),
 • muzea, skanzeny a galerie (kurátorská a dokumentační činnost v oblasti nemateriálního kulturního dědictví),
 • média a publicistika (analytické i redaktorské pozice v internetových, tištěných i audiovizuálních médiích zaměřené na společenské a kulturní otázky),
 • odborné redakce a nakladatelství (výkonně redaktorské pozice v oblasti vydávání knih a časopisů),
 • korporátní a soukromý sektor (oblast interkulturní komunikace, diverzity a personálního rozvoje),
 • informační střediska a cestovní kanceláře (průvodcovská činnost a příprava nabídek pro turistický ruch související s kulturním dědictvím),
 • různé další pozice vyžadující schopnost porozumět komplexním kulturním a společenským jevům a kriticky pracovat s daty kvalitativní povahy.

Naši absolventi

Pavlína Brzáková
je česká etnoložka a publicistka. Opakovaně pobývala na Sibiři, kde se věnovala kulturám sibiřských kočovných pastevců (Evenkům a Něncům). Ve svých úspěšných knihách popsala jejich mytologii, písně, lovecké zážitky a setkání s duchovními světy. Později se zaměřila na působení šamanů v jihosibiřské republice Tuva.

Ladislav Holý
byl český sociální antropolog a afrikanista, který začal svoji profesionální dráhu v 50. letech 20. století na FF UK v Praze. Realizoval terénní výzkumy v Súdánu a Zambii a později se stal ředitelem Livingstonova muzea v Zambii. Na počátku 70. let emigroval do Velké Británie a podařilo se mu prosadit se v britské sociální antropologii. Pokračoval ve svých terénních výzkumech v Africe a publikoval v oblasti antropologického studia příbuzenství, afrikanistiky, či studia nacionalismu.

Jan Pohunek
je český etnolog, folklorista, spisovatel a překladatel. Pracuje jako vedoucí Etnografického oddělení Národního muzea v Praze. Zabývá se především současným folklorem – trampskými a táborovými pověstmi a vyprávěními o záhadných událostech, publikoval celou řadu knihu z oblasti místopisu, turistiky a fantastiky.

Mnislav Zelený
je český etnolog a spisovatel. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou indiánské kmeny Latinské Ameriky, především Amazonie. Při svém pobytu mezi indiány v roce 1989 byl adoptován do kmene Jawalapiti a získal indiánské jméno Atapana, které používá jako součást jména i ve své publikační činnosti. V letech 1996–2001 byl velvyslancem České republiky v Kolumbii a Ekvádoru. V roce 2003 založil nadaci Velká Amazonie na ochranu tamějších indiánů a deštných pralesů.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.