Přijímací řízení

Dějiny umění

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY!

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE   ZDE

Obecné informace o studijním programu

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují (To znamená, že můžete Dějiny umění studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat další program, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů. To znamená, že tento program nelze kombinovat s žádným z učitelských programů. Dále tento program nelze „sdružit“ se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě. Budete-li chtít tento program studovat formou sdruženého studia, musíte si na každý studijní program podat samostatnou přihlášku na FF UK!)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Vyžaduje se znalost dějin českého a evropského výtvarného umění a památkového fondu České republiky, případně i země původu uchazeče.
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav pro dějiny umění
 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Ústav pro dějiny umění je univerzitním pracovištěm s více než stošedesátiletou tradicí. Nabízí studentům na všech úrovních, od bakalářského studia až po doktorské, všestranně orientované studium oboru dějin umění.
K dispozici je studentům nejen zkušený pedagogický sbor, ale také vlastní, dobře fungující a bohatá knihovna.
Bakalářské studium je zaměřeno na získání dobrého přehledu o vývoji evropského a světového umění a podrobných znalostí dějin českého umění, dále na získání znalostí dějin teoretického myšlení o umění a vývoji oboru dějin umění a základní přehled o souvislostech problematiky dějiny umění s dalšími humanitními obory.
Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2021/22 35
2020/21 35 177 36
2019/20 30 205 31
2018/19 30 203 30
2017/18 30 160 30
2016/17 30 211 30
2015/16 30 229 30

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • 1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST
   • znalost architektonického názvosloví (nákresy), ikonografie a kompozice uměleckých děl; doba trvání: 30 minut (max. 14 bodů)
   • identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení); doba trvání: 2 minuty na určení jednoho uměleckého díla (snímku) + na závěr celková rekapitulace všech uvedených uměleckých děl (max. 36 bodů)
  • 2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST
   • znalost uměleckohistorické literatury (max. 15 bodů)
   • znalost dějin umění (max. 20 bodů)
   • znalost památkového fondu (max. 15 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: seznam odborné četby (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚDU.

Kurz pro uchazeče: nekoná se

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

V rámci bakalářského studia získá student základní znalosti a metodologickou výbavu pro kritickou práci s odbornou literaturou a kvalifikovanou odbornou práci s díly všech oborů výtvarného umění. Absolvent bakalářského studia oboru Dějiny umění získá dobrý přehled o vývoji evropského a světového umění a podrobné znalosti dějin českého umění. Dále získá znalosti dějin teoretického myšlení o umění a vývoje oboru dějin umění, i základní přehled o souvislostech problematiky dějin umění a dalších humanitních oborů (estetika, historie, filozofie, religionistika ad.). Vedle odborných znalostí získá absolvent i jazykovou výbavu, nezbytnou jak pro studium odborné literatury, tak pro případné působení v zahraničí.
Absolventi nalézají uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy na úseku památkové péče (úřady pověřených obcí, krajské úřady), v odborných organizacích památkové péče v dokumentační a provozní činnosti (pracoviště Národního památkového ústavu), v kulturních odborech orgánů samosprávy (krajské úřady, městské úřady), ve státních, krajských i soukromých muzeích a galeriích (dokumentace, popř. kurátorská činnost po absolvování určité praxe a případně dalšího studia), v institucích zabývajících se středověkou archeologií, teorií konzervování a restaurování, ústavech a firmách projektujících rekonstrukce a obnovu památek (dokumentátorská činnost pod vedením specialistů), v kulturní publicistice (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), v odborné redakční činnosti nakladatelství při vydávání uměleckohistorických, historických, kulturněhistorických a obrazových publikací, v redakční praxi při vydávání odborných periodik, v institucích připravujících kulturní nabídku turistického ruchu (Pražská informační služba, soukromé cestovní kanceláře ad.), v institucích zabývajících se propagací a prezentací umění a kultury (výstavní agentury atd.).

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.