Přijímací řízení

Dějiny umění

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Dějiny umění.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Vyžaduje se znalost dějin českého a evropského výtvarného umění a památkového fondu České republiky, případně i země původu uchazeče.
 • důležité odkazy:
Ústav pro dějiny umění
Proč studovat u nás
Ústav pro dějiny umění je univerzitním pracovištěm s více než stošedesátiletou tradicí. Nabízí studentům na všech úrovních, od bakalářského studia až po doktorské, všestranně orientované studium oboru dějin umění.
K dispozici je studentům nejen zkušený pedagogický sbor, ale také vlastní, dobře fungující a bohatá knihovna.
Bakalářské studium je zaměřeno na získání dobrého přehledu o vývoji evropského a světového umění a podrobných znalostí dějin českého umění, dále na získání znalostí dějin teoretického myšlení o umění a vývoji oboru dějin umění a základní přehled o souvislostech problematiky dějiny umění s dalšími humanitními obory.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 35
2021/22 35 185 38 64 32
2020/21 35 177 36 59 29
2019/20 30 205 31 59 28
2018/19 30 203 30 58 25
2017/18 30 160 30 51 28
2016/17 30 211 30 55 28
2015/16 30 229 30 64 28

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

 1. znalost architektonického názvosloví (nákresy), ikonografie a kompozice uměleckých děl; doba trvání: 30 minut (max. 14 bodů)
 2. identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení); doba trvání: 2 minuty na určení jednoho uměleckého díla (snímku) + na závěr celková rekapitulace všech uvedených uměleckých děl (max. 36 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. znalost uměleckohistorické literatury (max. 15 bodů)
 2. znalost dějin umění (max. 20 bodů)
 3. znalost památkového fondu (max. 15 bodů)

Další požadavky k ústní zkoušce:

seznam odborné četby (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
V rámci bakalářského studia získá student základní znalosti a metodologickou výbavu pro kritickou práci s odbornou literaturou a kvalifikovanou odbornou práci s díly všech oborů výtvarného umění. Absolvent bakalářského studia oboru Dějiny umění získá dobrý přehled o vývoji evropského a světového umění a podrobné znalosti dějin českého umění. Dále získá znalosti dějin teoretického myšlení o umění a vývoje oboru dějin umění, i základní přehled o souvislostech problematiky dějin umění a dalších humanitních oborů (estetika, historie, filozofie, religionistika ad.). Vedle odborných znalostí získá absolvent i jazykovou výbavu, nezbytnou jak pro studium odborné literatury, tak pro případné působení v zahraničí.
Absolventi nalézají uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy na úseku památkové péče (úřady pověřených obcí, krajské úřady), v odborných organizacích památkové péče v dokumentační a provozní činnosti (pracoviště Národního památkového ústavu), v kulturních odborech orgánů samosprávy (krajské úřady, městské úřady), ve státních, krajských i soukromých muzeích a galeriích (dokumentace, popř. kurátorská činnost po absolvování určité praxe a případně dalšího studia), v institucích zabývajících se středověkou archeologií, teorií konzervování a restaurování, ústavech a firmách projektujících rekonstrukce a obnovu památek (dokumentátorská činnost pod vedením specialistů), v kulturní publicistice (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), v odborné redakční činnosti nakladatelství při vydávání uměleckohistorických, historických, kulturněhistorických a obrazových publikací, v redakční praxi při vydávání odborných periodik, v institucích připravujících kulturní nabídku turistického ruchu (Pražská informační služba, soukromé cestovní kanceláře ad.), v institucích zabývajících se propagací a prezentací umění a kultury (výstavní agentury atd.).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.