Navazující magisterské programy 2024/2025

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav české literatury a komparatistiky
Proč studovat u nás
Studium na FF UK se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především přítomností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Studium nabízí úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí, praxe probíhají během celého studia a na různých typech škol.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace i Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízejí mnoho možností zahraničních studijních pobytů studentů a praktických stáží na zahraničních univerzitách nebo přímo na zahraničních školách.

Zajímavosti ze světa Českého jazyka a literatury

Básně nestudujeme proto, abychom věděli, o čem jsou, ale proč se nám líbí

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Studentské jazykové koutky


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 50
2023/24 50 49 27 51 25
2022/23 40 53 33 52 21
2021/22 40 54 30 52 24
2020/21 35 50 29 50 15
2019/20 35 22 12 51 11
2018/19 35 39 21 51 9
2017/18 35 39 24 50 14
2016/17 35 41 18 52 11
2015/16 35 64 31 51 17

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
  V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).
 2. motivace ke studiu a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.) (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 3. český jazyk: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury; lingvistická analýza textu žáka – rodilého mluvčího (max. 35 bodů)
 4. literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české a světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury (max. 35 bodů)

Při hodnocení všech částí zkoušky bude přihlédnuto také k tomu, zda je uchazeč schopen kultivovaného ústního projevu.

doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky:

pedagogika
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

psychologie
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Další požadavky ke zkoušce:

 • seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka,
 • seznam přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury, literární vědy a didaktiky literatury,
 • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

Tyto materiály se předkládají ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu jsou připraveni:

 • vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) v oboru bohemistiky a oborech blízkých na všech druzích a typech středních škol, na druhém stupni základní školy, v jazykových školách a vzdělávacích agenturách pořádajících kurzy pro děti i dospělé,
 • působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 • uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru,
 • ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v programech Český jazyk, Česká literatura, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a programech blízkých.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.