Navazující magisterské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Nederlandistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Nederlandistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Nederlandistiku samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo programu či oboru srovnatelného. To znamená: jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 15. dubna.
  Veškeré žádosti o upuštění od přijímací zkoušky budou posouzeny až po tomto termínu.
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Nizozemština není malý jazyk. Je mateřským jazykem přibližně 24 milionů mluvčích zejména v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Mimo to je úředním jazykem v oblasti Nizozemských Antil a Surinamu. Příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jižní Africe. Znalosti předávané na našem oboru vám umožní být v kontaktu s jazykem, kulturou, politikou, obchodem, historií i současností nizozemsky mluvících oblastí.

Po ukončení tohoto oboru máte možnost tyto znalosti předávat dál a profesionálně zprostředkovávat kontakt s těmito oblastmi – jako překladatelé, literární vědci, lingvisté, jazykoví lektoři, novináři, političtí komentátoři, diplomaté. Nederlandistika vám zároveň zajistí informační náskok ve všech oblastech, jimž se oněch 24 milionů mluvčích na vysoké úrovni věnuje – ochrana životního prostředí, digitální bezpečnost, školství, design, mezinárodní politika apod. Pokud tedy nederlandistiku budete kombinovat například s obory jako politologie, historie, sociologie nebo pedagogika již během studia, můžete počítat se značnou konkurenční výhodou.

Dalším benefitem oboru je vysoká internacionalizace – výuka jazyka je od prvního ročníku vedena rodilým mluvčím, od vyšších ročníků pak máte možnost setkávat se se zahraničními specialisty během jejich hostování v Praze a zároveň můžete vyjet za studiem na některou z našich partnerských univerzit (Amsterdam, Leiden, Utrecht, Gent, Brusel, Antverpy).

Naším cílem je nejen zprostředkování obsahu, ale dbáme i na to, aby studium na nederlandistice bylo co nejvíce podobné tomu, s jakým byste se setkali, pokud byste šli studovat přímo do Nizozemska nebo Vlámska. Pokud tedy například na magisterské studium budete chtít pokračovat tam, měli byste na to být připraveni. Samozřejmostí je pro nás vysoká úroveň akademické kultury, studium nizozemštiny/nederlandistiky by vás mělo vybavit schopností bez problému napsat kvalitní bakalářskou/diplomovou práci, odborný i popularizační článek či studentský projekt, ústně je obhájit nebo o nich vést debatu na semináři.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 2 2 bez přijímací zkoušky 2
2022/23 20 4 3 bez přijímací zkoušky 2
2021/22 15 7 5 bez přijímací zkoušky 4
2020/21 15 3 1 bez přijímací zkoušky 0
2019/20 15 3 3 55 2
2018/19 15 7 5 60 2
2017/18
2016/17
2015/16 20 13 10 51 8

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ

 1. strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině – max. 3 strany (max. 20 bodů)

   Kritéria hodnocení:

  • dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů
  • dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční zkušenosti): 0–10 bodů

 2. motivační esej v nizozemštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů)

   Kritéria hodnocení:

  • dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů
  • přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů
  • jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů

 3. seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů)

   Kritéria hodnocení:

  • dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů
  • zastoupení beletrie nizozemské jazykové oblasti (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů
  • zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů

Uchazeči všechny podklady odevzdají prostřednictvím informačního systému do 30. dubna.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi ovládají nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle SERR), a to slovem i písmem. Jsou schopni používat odbornou, akademickou nizozemštinu slovem i písmem, umí psát odborné i popularizační texty o nizozemském jazyce, literatuře a reáliích a efektivně komunikovat ve veřejném sektoru. Ovládají teoretické a praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně specifik překladu textů odborných a literárních, mají vhled do praxe literárního a překladatelského provozu s důrazem na specifika překladu do nizozemštiny.
Absolventi se dokonale orientují v nizozemském a vlámském kulturním, politickém a akademickém prostředí, mají přehled o klíčových metodologických přístupech lingvistiky, literární vědy a kulturních studií relevantních v nizozemsky mluvících zemích a jsou vybaveni kompetencemi v akademických disciplínách (akademické čtení a psaní, argumentace, vedení diskuse, komunikace vědy) srovnatelnými s úrovní poskytovanou nizozemskými a vlámskými vysokoškolskými pracovišti. Během studia získali zkušenosti se studiem a zapojením do projektů v mezinárodním prostředí a jsou připraven na další studium nebo práci v nizozemsky mluvících zemích.
Absolventi jsou odborníky, kteří mohou pracovat v kulturním sektoru, v nakladatelstvích, ve zpravodajství a publicistice, ve státní správě, diplomatických službách a mezinárodních organizacích a samozřejmě ve specializované vědecké a výzkumné práci. Znalost nizozemského jazyka a schopnost práce s komplexními odbornými úkoly jim poskytuje mimořádnou konkurenční výhodu na trhu práce v oborech, v nichž jsou nizozemskojazyčné země významným aktérem (ochrana životního prostředí, školství, digitální bezpečnost, lidská práva apod.). Doporučujeme tuto perspektivu zohlednit při volbě kombinace sdruženého nebo dvouspecializačního studia.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.