Navazující magisterské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Finská filologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Finská filologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Finskou filologii samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s učitelskými programy vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka uchazečovy státní bakalářské zkoušky z předmětů oborů Finská studia (resp. specializace finština anebo z předmětů oborů či programů s podobnou obsahovou náplní) není horší než 1,5. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 15. dubna.
  Veškeré žádosti o upuštění od přijímací zkoušky budou posouzeny až po tomto termínu.
 • distanční forma přijímací zkoušky: Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky. Žádost o o distanční formu ústní zkoušky musí uchazeč podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 22. května.
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Vzhledem k dlouhodobé tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s Finskou republikou, potažmo všemi severskými zeměmi, a rovněž vzhledem ke vzrůstající rozmanité spolupráci těchto zemí v rámci Evropské unie má vysokoškolské studium finštiny jako úředního jazyka Finské republiky i Evropské unie nadále své nezastupitelné místo ve skladbě filologických oborů pěstovaných na Filozofické fakultě UK. Jak ukazuje současný geopolitický vývoj, důkladné znalosti jednotlivých regionů Evropy, včetně znalostí jazykových a kulturních, budou hrát v dalších vzájemných vztazích uvnitř Evropské unie velmi důležitou roli. Absolventi obou specializací se mohou uplatnit v řadě oblastí, například v kulturních institucích, médiích a v nakladatelstvích, na zastupitelských úřadech, v cestovním ruchu či v oblasti obchodu jako specialisté na Finsko.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 15
2023/24 15 1 0 0
2022/23 15 4 3 52 3
2021/22
2020/21 10 3 1 80 0
2019/20 10 4 3 66 2
2018/19
2017/18 15 9 5 65 5
2016/17 15 6 5 55 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. písemná příprava: překlad a komentář gramatické struktury finského textu (max. 30 bodů)
 2. finská jazykověda – fonetika, morfologie, syntax (max. 15 bodů)
 3. historické, sociální a kulturní reálie Finska ve finštině (max. 15 bodů)
 4. finská literatura (včetně předloženého seznamu literatury – viz další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů)
 5. celková motivace ke studiu (max. 10 bodů)
  Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–4 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 3–0 bodů

Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky prostřednictvím SIS nejpozději do 22. 5. 2024.

Další požadavky ke zkoušce:

student je povinen předložit seznam přečtené filologické odborné literatury a beletrie související s oborem studia (předkládá se u ústní přijímací zkoušky, minimálně 20 děl)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Informace o uplatnění absolventů:

 • specialista ve firmách obchodujících s Finskem, které operují v ČR,
 • kulturní instituce (nakladatelství, kulturní centra či pořadatelé kulturních akcí s danou tematikou),
 • státní správa,
 • mezinárodní instituce,
 • sdělovací prostředky (specialista na finský region, příp. korespondent),
 • oblast cestovního ruchu (programový koordinátor, průvodce),
 • překladatelská a tlumočnická činnost.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.