Navazující magisterské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Skandinavistiku samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka uchazečovy státní bakalářské zkoušky z předmětů oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (resp. modulů dánština, norština či švédština anebo z předmětů oborů či programů s podobnou obsahovou náplní) není horší než 1,5. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 15. dubna.
  Veškeré žádosti o upuštění od přijímací zkoušky budou posouzeny až po tomto termínu.
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Výuka dánštiny, norštiny a švédštiny jako samostatných oborů funguje na FF UK nepřetržitě od roku 1969, v současné době na Oddělení skandinavistiky v rámci Ústavu germánských studií. Kromě českých pracovníků má oddělení i tři lektory-rodilé mluvčí z Dánska, Norska a Švédska. Existence tří oficiálních (tedy spolufinancovaných příslušnými zeměmi) skandinávských lektorátů na jedné univerzitě je v celosvětovém měřítku unikátní a setkáme se s ní pouze na vysoce prestižních univerzitách.
V České republice lze všechny tři hlavní severogermánské jazyky (dánština, norština a švédština) studovat na úrovni vysokoškolských oborů pouze na FF UK. Vedle toho se zde vyučuje i staroseverština a nepravidelně i moderní islandština. Oddělení skandinavistiky na FF UK tak v České republice představuje jediné vskutku celoskandinavistické pracoviště.
Studium jednotlivých severských jazyků představuje filologický obor zaměřený na zvládnutí jazyka a poznání literatury severských zemí (Dánska, Norska, Švédska, výběrově též Islandu).
Dokonalé zvládnutí jazyka je pouze předpokladem, nikoli vlastním cílem studia skandinavistiky.
Cílem a smyslem studia severských jazyků na FF UK je zvládnutí základů jazykovědy a literární vědy, obojí ve vztahu k příslušnému jazyku a celé severogermánské jazykové skupině.
U uchazeče se tedy předpokládá hlubší a speciální zájem o severskou literaturu a jazyk, o kulturní dění a umělecké projevy všeho druhu, především však přirozená potřeba číst.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 5 5 bez přijímací zkoušky 5
2022/23 20 5 3 bez přijímací zkoušky 1
2021/22 20 8 4 50 4
2020/21 20 9 5 63 5
2019/20 20 12 8 55 5
2018/19 22 6 2 60 2
2017/18 22 13 10 56 7
2016/17 22 14 9 53 6
2015/16 22 13 6 52 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 120 minut)
dvě kratší eseje (jedna literární a jedna jazykovědná) na zadané téma v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (max. 50 bodů)

V písemné části se hodnotí:
a) věcný obsah (25 bodů)
b) vyjadřovací schopnosti v daném jazyce (25 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

motivační pohovor v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (max. 50 bodů)

V ústní části se hodnotí:
a) motivace ke studiu (max. 25 bodů)

 • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 25–16 b.
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 15–8 b.
 • nedostatečná motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 7–0 b.

b) kvalita ústního projevu v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (25 bodů)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.