Navazující magisterské programy 2024/2025

Pedagogika (kombinované studium)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: kombinované navazující magisterské
  Výuka v kombinovaném studiu všech programů Katedry pedagogiky obvykle probíhá ve 4 týdnech v průběhu akademického roku, a sice takto:
  Zimní semestr: zpravidla týden v září (před začátkem výuky v prez. studiu) a týden v lednu (po zápočtovém týdnu).
  Letní semestr: zpravidla týden v únoru (před začátkem výuky v prez. studiu) a týden v květnu (po zápočtovém týdnu).
  Rozvrh pokrývá většinu dní a výjimečně se může přelít i do soboty. Je třeba počítat s velmi intenzivním náporem přednášek, seminářů a konzultací, takže je nezbytné vyhradit si pro tu dobu čas.
  S vyučujícími je samozřejmě možné kdykoli konzultovat v průběhu celého roku.
 • kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Katedra pedagogiky
Proč studovat u nás
Pedagogika patří k nejstarším oborům pěstovaným na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogický seminář založil roku 1882 na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě Gustav Adolf Lindner. Pedagogika se na fakultě přednášela od té doby nepřetržitě až do dnešních dnů.
Pedagogika je v pojetí našeho pracoviště vědní obor zabývající se smyslem, cíli a postupy formování člověka v celé jeho šíři. Jde v něm tedy o formování lidského vědění, myšlení, postojů a chování. Mluvíme-li o formování, pak tím míníme především hledání optimálních podob výchovy, které kultivují jedince i jeho blízké okolí a zprostředkovaně celou společnost. Pedagogika tak v našem pojetí není pouze sociální, ale též humanitní vědou s výraznými filosofickými přesahy. Zabýváme se problémy z oblasti teorie vzdělání a vědního profilu pedagogiky stejně jako řadou problémů ze školní praxe a didaktiky a školní pedagogiky vůbec. Věnujeme se i otázkám spojeným s pedagogickým poradenstvím, péčí a podporou lidem, kteří se ocitli v různých typech tíživých nebo znevýhodňujících situací.
Vědecký zájem pracovníků katedry se koncentruje zhruba do dvou tematických okruhů. Jednak se zaměřujeme na téma vztahu pedagogiky k filosofii a jiným vědám, na antinomickou povahu pedagogických diskursů určujících soudobou edukační praxi a na historické podoby pedagogiky jako nástroje společenské reformy a formování kolektivní identity. Dále studujeme problematiku diverzity a inkluzivního vzdělávání, učebních strategií, sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a rozvoj životních dovedností v rámci osobnostní a sociální výchovy. Velkou pozornost věnujeme též učitelskému vzdělávání, jehož pedagogickou složku zajišťujeme pro učitelské studijní programy jak na Filozofické, tak na Přírodovědecké fakultě.
Pedagogika v našem pojetí je koncipována výrazně interdisciplinárně. Z hlediska východisek a cílů je zakotvena ve filosofické a historické reflexi. Neobejde se bez rozsáhlé spolupráce s psychologií či sociologií. Setkává se ale i s kulturní antropologií, biologií, behaviorálními naukami, politologií a právem. Všechny tyto obory budou během studia u nás součástí vašeho studijního plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 25
2023/24 30 84 7 55 5
2022/23 40 106 42 63 39
2021/22 30 87 33 74 24
2020/21 30 98 30 53 22
2019/20 30 27 18 60 27
2018/19 20 41 19 50 15
2017/18 10 53 10 63 8
2016/17 10 57 10 73 9
2015/16 10 47 10 73 8

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 60 minut)
Obsahem písemné části zkoušky je vědomostní test z pedagogiky, příbuzných věd a filozofie (pojmy, problémy, přístupy, historie) předpokládající znalosti na úrovni bakalářského studia pedagogiky a hraničních pedagogických disciplín (max. 50 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 10 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–4 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 3–0 bodů

 2. oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) (max. 40 bodů)

Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy.

Další požadavky ke zkoušce:

uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá k nahlédnutí strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam literatury, který by měl mít 5–10 titulů, z toho alespoň 3 tituly z doporučené literatury uvedené na webu Katedry pedagogiky.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.