Navazující magisterské programy 2024/2025

Asijská studia: Mongolistika

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Asijská studia: Mongolistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Studium mongolštiny a tibetštiny v rámci Ústavu asijských studií FF UK navazuje na tradice Univerzity Karlovy, kde v 50. letech 20. století působil akademik Pavel Poucha. Ten položil základ studií tibetanistických i mongolistických a jím budovaná knihovna vytvořila základ knižního fondu dnešního Semináře mongolistiky a tibetanistiky, ve kterém se společně uchovává odborná literatura mongolistická a tibetanistická a literatura týkající se souvisejících oblastí Centrální Asie. V následujících letech byla tato tradice přerušená především z politických důvodů. Studium mongolštiny bylo v 70. letech 20. století znovu založené prof. Jaroslavem Vackem a přes množství obtíží bylo možné rozvinout studia mongolštiny na vysoké odborné úrovni a odrážet politické tlaky s tendencí učinit z mongolistiky nástroj ideologického působení. Od roku 1988 působí na pražské mongolistice jeden z největších mongolských filologů a znalců tradiční kultury, literatury a náboženství, doc. Džugderin Luvsandordž. Od roku 1992 se mongolská studia rozvíjejí pod vedením PhDr. Aleny Oberfalzerové, Ph.D., která svým působením významně rozšířila směřování oboru, do té doby především lingvisticky vedeného, o etnolingvistické a religionistické zaměření. A. Oberfalzerová ve spolupráci s Dž. Luvsandordžem založili tradici pravidelných a dlouhodobých terénních výzkumů v Mongolsku, které každoročně přinášejí množství cenného materiálu zpracovávaného následně v každoročně publikovaných článcích. Vznikl tak unikátní korpus textů zaměřených na tradiční způsob života, vidění světa, filozofii a náboženství světa kočovných pastevců, jehož prakticky posledními představiteli jsou dnes kočovníci Mongolské republiky. Tento korpus je neustále obohacován o další příspěvky, v současné době i z per studentů vyšších ročníků a doktorandů. Mnohé z textů se věnují problematice proměn tradičních konstant a hodnot v moderní době a současné problematice oblasti. Dalším zaměřením současné pražské mongolistiky jsou jazyky a kultura menších etnik centrálněasijského regionu, kulturně či jazykově blízkých Mongolům. Deskriptivní přístup k uchopení těchto často vysoce ohrožených jazyků a kultur je inspirován činností prof. Vacka a v současnosti se tímto směrem ubírají jak vyučující, tak studenti a doktorandi. Doposud jsou takto zkoumány jazyk a kultura Mandžuů a Šivejů, Monguorů, Tuvinců a Ujgurů. V posledních letech se vyučující, doktorandi i studenti věnují shromažďování a zpracování orální historie různých centrálněasijských oblastí. Tento směr nabývá na aktuálnosti se zvyšujícím se věkem posledních nositelů ústní historie, která hraje zásadní roli v historickém povědomí kočovných kultur. Moderním podobám mongolštiny a jejich vývoji se v rámci ústavu věnuje V. Kapišovská.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24 5 0 0 0
2022/23
2021/22 5 4 4 bez přijímací zkoušky 2
2020/21
2019/20
2018/19 10 4 3 75 2
2017/18 10 6 6 72 2
2016/17 10 8 5 80 4
2015/16 8 3 1 90 0

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů)
 2. znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů)
 3. motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétní a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně vysvětlená, příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Specializace Mongolistika je v rámci ČR jedinečná; žádné jiné akademické pracoviště nenabízí studium mongolštiny. Mongolistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané mongolštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti mohou absolventi nalézt uplatnění také v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i zahraničních firmách, v humanitárních organizacích, v cestovním ruchu apod.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.