Navazující magisterské programy 2024/2025

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav anglického jazyka a didaktiky Ústav anglofonních literatur a kultur
Proč studovat u nás
 • úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí
 • příprava učitelského portfolia během celého studia
 • možnost pedagogických praxí na různých typech škol
 • možnost absolvovat studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí (Erasmus+)
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 10
2023/24 10 15 5 70 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených učitelských programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na jiný učitelský program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další učitelský program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého učitelského programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 100 minut)

 1. Uchazeč prokáže pokročilou znalost anglického jazyka rozsahem odpovídající ukončenému bakalářskému studiu anglistických programů pro učitelství. Obsahem zkoušky je test zaměřený na slovní zásobu, morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky. (max. 35 bodů)
 2. Uchazeč prokáže dobrou orientaci a znalosti v literárněvědné a kulturněhistorické problematice oboru rozsahem odpovídající ukončenému bakalářskému studiu anglistických programů zaměřených na vzdělávání. (max. 15 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
  V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).
 2. motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů)
  Druhá část probíhá v anglickém jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost prakticky používat angličtinu, a to na pokročilé úrovni, s důkladně osvojenými znalostmi gramatického systému jazyka. Reaguje na otázky komise, které směřují především na motivaci k didakticky orientovanému studiu, s tím související zájmy, zkušenost s výukou angličtiny, pedagogické zkušenosti apod.
  kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–4 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 3–0 bodů

 3. prokázání didaktických kompetencí (max. 15 bodů)
  Třetí část probíhá v anglickém jazyce. Uchazeč prokáže základní orientaci v problematice jazykové akvizice (max. 5 bodů). Dále prokáže schopnost didakticky uchopit vybraný základní jev z anglické gramatiky či slovní zásoby (max. 10 bodů).
 4. praktická znalost anglického jazyka (max. 15 bodů)
  Ve čtvrté části zkoušky je zhodnocena úroveň anglického jazyka prokázaná v rámci okruhů 2) a 3) dle následujících kritérií:

  • výborná znalost – uchazeč hovoří přesnou, bohatou, plynulou a kultivovanou angličtinou bez závažnějších nedostatků alespoň na úrovni C1+: 15–11 bodů
  • průměrná znalost – uchazeč hovoří přesnou, bohatou, plynulou a kultivovanou angličtinou s menšími nedostatky na úrovni C1: 10–5 bodů
  • podprůměrná znalost – uchazeč má v různých rovinách závažnější problémy při mluvené komunikaci v angličtině, jejíž úroveň je nižší než C1: 5–0 bodů

doporučená literatura k prvnímu okruhu ústní části zkoušky:

pedagogika
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

psychologie
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Další požadavky ke zkoušce:

U přijímací zkoušky se ve vytištěné podobě odevzdává:

 • seznam četby vztahující se k didaktice anglického jazyka (s uvedením jména a příjmení uchazeče)
 • případně potvrzení o absolvování bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání (viz výše)

U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:

 • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části
 • doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který:

 1. u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů
 2. zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných
 3. zároveň splnil podmínky pro přijetí u dalšího učitelského programu

Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu jsou připraveni:

 • vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých, v jazykových školách, vzdělávacích agenturách a neziskových organizacích pořádajících kurzy pro děti i dospělé,
 • působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 • uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru,
 • ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v programech Aplikovaná lingvistika a didaktika jazyka (FF UK) či Anglický jazyk a literatura s didaktikou PedF UK)
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.