Navazující magisterské programy 2024/2025

Překladatelství: čeština – ruština

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Překladatelství: čeština – ruština.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Překladatelství: čeština – ruština samostatně nelze. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti podané prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) do 15. dubna lze upustit od celé zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + ruština), na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. „Úspěšně absolvoval“ znamená: průměr známek uchazeče za celé dosavadní studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. Veškeré žádosti o upuštění od přijímací zkoušky budou posouzeny až po tomto termínu.
 • požadavky studia programu: Studium předpokládá znalost ruštiny na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejdete se bez výrazné motivace ke studiu programu.
 • důležité odkazy:
Ústav translatologie
Proč studovat u nás
Jsme jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, jež vychovává překladatele a tlumočníky v bakalářském i magisterském programu s šesti jazyky – angličtinou, češtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou.
Díky přibližně 550 studentům a zhruba 30 interním a 15 externím pedagogům patříme mezi největší vzdělávací a výzkumná pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Učitelé, kteří u nás působí, jsou z velké části sami aktivními překladateli či tlumočníky. Patří mezi autory překladů slavných literárních děl stejně jako významných evropských dokumentů. Mnozí naši učitelé tlumočnických disciplín jsou akreditováni jako tlumočníci pro instituce Evropské unie.
Kvalita studia, jež nabízíme, je garantována mimo jiné naším členstvím v mezinárodní organizaci CIUTI, sdružující nejlepší tlumočnické a překladatelské školy v Evropě i jinde ve světě, v konsorciu evropských univerzit EMCI, v evropském programu EMT a ve sdruženích FIT a EULITA (přidružený člen).

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 20
2023/24 20 7 4 50 3
2022/23 20 20 8 50 5
2021/22 20 20 7 62 4
2020/21 20 19 8 bez přijímací zkoušky 5
2019/20 18 19 5 68 4
2018/19 18 25 6 85 5
2017/18 18 17 4 64 1
2016/17 17 30 5 65 4
2015/16 15 23 5 67 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na kombinovatelný program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 110 minut)

 1. překlad neliterárního textu z ruštiny do češtiny (max. 20 bodů)
 2. překlad neliterárního textu z češtiny do ruštiny (max. 24 bodů)
 3. sumarizace neliterárního ruského textu provedená v češtině (max. 16 bodů)
 4. vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie ruské jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 20 bodů)
 5. vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 20 bodů)

Během písemné zkoušky lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno.

Písemná část přijímací zkoušky na program Překladatelství a program Tlumočnictví ve shodné jazykové kombinaci (čeština – ruština) je totožná. Uchazeč, který se hlásí na shodné specializace v obou programech, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě specializace. Získané body se mu pro Tlumočnictví započítávají bez dalších úprav a pro Překladatelství se vynásobí dvěma a poté zaokrouhlí na celé body nahoru. Tento přepočet se provádí proto, že stanovený maximální počet bodů za písemnou část se liší (Překladatelství: max. 100 bodů, Tlumočnictví: max. 50 bodů).

Upozornění k termínu konání zkoušky: Písemná část zkoušky na všechny specializace překladatelství a tlumočnictví se koná v jednom termínu (uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky).


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další kombinovatelný program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst.
Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i mezinárodním trhu formou:
a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce,
b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury,
c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura).
Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.