Navazující magisterské programy 2024/2025

Učitelství filozofie pro SŠ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Učitelství filozofie pro SŠ.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.
Učitelství filozofie pro SŠ je povinně sdružený program, proto je nutné podat si ještě druhou přihlášku na další program do kombinace!
Přihlášku podanou v běžném přijímacím řízení lze kombinovat pouze s programy otevřenými v běžném přijímacím řízení.
Přihlášku podanou v dodatečném přijímacím řízení lze kombinovat pouze s programy otevřenými v dodatečném přijímacím řízení.

Proč studovat u nás
Každé pochopení určité filosofické koncepce začíná rozborem textu. Studenti si v průběhu studia osvojí práci s filosofickým textem, tj. schopnost rekonstruovat argumentační strukturu textu – nejen česky psaného, ale i cizojazyčného. Tato schopnost tvoří nezbytný základ jakéhokoli dalšího myšlení, neboť na ní se zakládá schopnost pochopení, „rozpletení“ a vlastní formulace problému.
Ovšem analýza a interpretace textu není jediný počátek filosofické práce. Stejně původní a důležité je umění orální argumentace, zkoumání problému v živé diskusi, která je konfrontací různých zkušeností a různých schopností jejich artikulace a analýzy. Rovněž toto umění se v seminářích snažíme pěstovat – text je pak jen eventuelní pomůcka diskutujícího, kterou si sám vypracoval, ale kterou může odhodit, pokud se mu podaří artikulovat myšlenku v diskusi lépe.
Tím, co studenti rozvíjejí v diskusích, v seminárních pracích a referátech, není nic jiného než vlastní myšlení. Cestou k němu je získání schopnosti jasně formulovat myšlenky, uvádět dobré argumenty a domýšlet jejich důsledky.
Ovšem tyto dovednosti netvoří samo jádro filosofie. Filosofie souvisí s životními postoji, přesvědčeními o tom, co je dobré a co špatné, o tom, jaké poznání je dostatečně podložené a jaké nikoli. Ten, kdo se rozhodl pro studium filosofie, se rozhodl k postupnému vyjasňování životních postojů a přesvědčení. Filosof se tak zároveň stává možným kritikem, interpretem a komentátorem veřejného života. Jedním z dalších úkolů filosofie je vstupovat do rozhovoru s vědami, zjišťovat, v čem tkví jejich vědeckost a pokoušet se o jinou reflexi o vědě a jejím předmětu, než jakou v rámci své metodologie nabízí věda sama.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 15
2023/24 15 9 3 74 3
2022/23 10 16 8 50 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených učitelských programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na jiný učitelský program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další učitelský program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého učitelského programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
  V první části zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).
 2. motivace ke studiu a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.; výhodou jsou také zkušenosti související s filozofií či jejím učitelstvím, např. filozoficky orientované seminární práce, doložená účast na filozofických kurzech na vysoké škole apod. – max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 3. posouzení argumentačních, formulačních a interpretačních dovedností na základě předem dodaných písemných materiálů (bakalářské či rozsáhlejší seminární práce) a rozpravy nad nimi (max. 30 bodů)
 4. rozhovor nad seznamem prostudované primární filozofické literatury (seznam musí sestávat z 8 až 10 položek dle volby uchazeče – max. 40 bodů)

doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky:

pedagogika
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

psychologie
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Další požadavky ke zkoušce:

Každý uchazeč doručí nejpozději do 30. dubna prostřednictvím informačního systému následující materiály:

 • bakalářskou práci (není-li dokončena, pak její co nejrozsáhlejší část); případně další rozsáhlejší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia dle vlastního výběru (o maximálním celkovém rozsahu 30 normostran),
 • podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia,
 • seznam prostudované primární odborné filosofické literatury (seznam musí sestávat z 8 až 10 položek dle volby uchazeče).

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Bakalářská práce; 2) Přehled studijních výsledků; 3) Seznam prostudované literatury


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený učitelský program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další učitelský studijní program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu jsou připraveni:

 • vykonávat učitelskou profesi v oboru filosofie i v aprobacích tomuto oboru blízkých na všech druzích a typech středních škol a na druhém stupni základní školy,
 • působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 • uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují schopnost kritického myšlení či schopnost zjednat si nadhled v rozhodovacích procesech,
 • ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v programech Filozofie, Pedagogika a programech blízkých a pracovat jako akademický nebo vědecký pracovník.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.