Navazující magisterské programy 2024/2025

Středoevropská studia: Slovakistika

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia: Slovakistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Proč studovat u nás
Slovensko je nejbližší partner České republiky, tyto dvě země spojuje společná minulost a velmi intenzivní vzájemné kontakty díky sousedství i slovenské diaspoře v ČR. Přesto zůstávají slovenština, Slovensko a slovenská přítomnost v Česku nedostatečně poznané. U nás se můžete stát odborníky. Česko-slovenské jazykové, kulturní a historické vztahy jsou velmi bohaté. Naše slovakistika se zaměřuje právě na ně. Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup. Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy menšinových sdružení, jako například Slovensko-český klub, se kterým spolupracujeme. Slovensko je opravdu blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž do slovenskojazyčného prostředí na nejlepší slovenské univerzity.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24
2022/23 10 6 5 53 2
2021/22 10 3 3 bez přijímací zkoušky 3
2020/21* 35 2 2 bez přijímací zkoušky 1
2019/20* 15 6 3 80 3
2018/19* 20 8 1 55 1
2017/18* 20 13 7 51 7
2016/17* 20 18 13 71 11
2015/16* 20 14 8 55 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
*/ Počty přihlášených a přijatých v letech 2015 až 2020 = souhrnný počet za všechny specializace programu Středoevropská studia

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů)
  Kritéria hodnocení motivace a zájmu:

  • nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o nadprůměrném zájmu o obor a přesahující povinnosti bakalářského studia: 10–7 bodů
  • průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor v rámci povinností bakalářského studia: 6–4 bodů
  • slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 3–0 bodů

 2. jazykové kompetence v jazyce zvolené specializace na úrovni B2 a přehled o struktuře slovenštiny (max. 30 bodů)
 3. přehled o slovenské literatuře 19.–21. století (max. 30 bodů)
 4. přehled o slovenských dějinách a reáliích (max. 30 bodů)

U přijímací zkoušky musí uchazeč(ka) prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti slovenského jazyka. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která se skládá ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě program Středoevropská studia v dané specializaci na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho/její zájem o obor. Při zkoušce z jazykových znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému slovenštiny. Třetí část ověřuje znalosti slovenské literatury 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti slovenských dějin a reálií. (Zejména) U těchto dvou částí je brán zřetel na předložený seznam prostudované literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia. Úroveň požadovaných znalostí odpovídá bakalářské zkoušce z dané specializace na FF UK.

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam prostudované slovenské beletrie a relevantní odborné literatury. Počet položek seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Kompetence absolventa/ky a pracovní uplatnění:
Odborné dovednosti:

 • mluvená a psaná slovenština na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce
 • rozlišovat nuance slovenštiny
 • efektivní rešerše v informačních zdrojích k zadanému tématu
 • integrovat odborné oborové znalosti při analýze textu či jiného typu komunikátu ve slovenštině
 • zprostředkovávat mezikulturní komunikaci mezi českým a slovenským prostředím
 • dovednost překládat texty mezi češtinou a slovenštinou
 • (u samostatného studia) aplikování systematických teoretických znalostí češtiny v rovině fonetické, lexikální, gramatické a stylové na překlad a redakci textu
 • (u samostatného studia) základní kompetence v dalším areálovém či kontaktovém jazyce

Oblasti uplatnění:

 • překladatelství, příp. tlumočnictví
 • vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství
 • středoevropská média a nakladatelství (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, korektor)
 • vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra)
 • veřejná správa
 • státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, Czechtourism, Czechinvest, Czechtrade apod.)
 • regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony)
 • subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.)
 • organizace poskytující informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své aktivity z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.