Navazující magisterské programy 2024/2025

Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března!

Obecné informace o studijním programu
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Proč studovat u nás
Studijní program reaguje na rychle se měnící podmínky společnosti v České republice, která se stává společností v rostoucí míře multikulturní. Potřeba integrovat členy jazykových a kulturních minorit do české společnosti, zabránit jejich sociálnímu vyloučení, rozvinout jejich komunikační kompetence tak, aby mohli získat odpovídající kvalifikaci, aby se mohli dále vzdělávat, získávat odpovídající pracovní pozici, podnikat, aby se mohli účastnit veřejného života a stát se plnoprávnými občany, vyžaduje novou učitelskou kvalifikaci, kvalifikaci v oboru Čeština jako cizí/druhý jazyk. Dosavadní výzkumné projekty v této oblasti prokázaly, že české školství zatím takové možnosti členům jazykových menšin nenabízí a že dosavadní výsledky v této oblasti jsou neuspokojivé. Roste také poptávka po testování a hodnocení komunikační kompetence jinojazyčných mluvčích v češtině, které rovněž vyžaduje jazykové specialisty s didaktickou aprobací orientované na češtinu jako jazyk cizí/druhý.

Cílem studijního oboru je připravit studenty tak, aby mohli kvalifikovaně působit v oblasti jazykové, resp. šíře komunikační přípravy členů jazykových menšin, starých i nových, primárně v přípravě žáků na středních školách a na školách základních (na druhém stupni), druhotně i v dalších vzdělávacích kurzech pro dospělé.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 35
2023/24 35 18 7 55 6
2022/23 35 23 15 55 12
2021/22
2020/21
2019/20 35 23 12 51 11
2018/19 35 40 22 50 20
2017/18 35 51 36 61 20
2016/17 35 42 31 55 21
2015/16 30 55 20 63 14

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených učitelských programů hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na jiný učitelský program a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další učitelský program do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého učitelského programu, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
  V první části zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).
 2. motivace ke studiu a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.) (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 3. český jazyk: diskuse k vybranému jevu z českého jazyka nebo lingvistickému problému vycházející ze seznamu odborné literatury předloženého uchazečem (max. 35 bodů)
 4. rozbor textu: komentář k textu nerodilého mluvčího, tedy cizince, event. jiné osoby, která češtinu (dosud) nezvládla na úrovni odpovídající běžné úrovni dospělého rodilého mluvčího (max. 35 bodů)

Při hodnocení všech částí zkoušky bude přihlédnuto také k tomu, zda je uchazeč schopen kultivovaného ústního projevu.

doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky:

pedagogika
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

psychologie
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Další požadavky ke zkoušce:

 • seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka,
 • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

Tyto materiály se předkládají ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený učitelský program, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další učitelský studijní program.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu jsou připraveni:

 • vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých, v jazykových školách, vzdělávacích agenturách a neziskových organizacích pořádajících kurzy pro děti i dospělé,
 • působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 • uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru,
 • ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v oborech Český jazyk, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.