Studijní programy

Asijská studia: Indologie (modul „Hindština“)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Asijská studia: Indologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem (nebo specializací) na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost žádného z indických jazyků se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium indologie:

 • Jazykové zaměření: hindština, bengálština, tamilština, sanskrt
 • Přednášky týkající se literatury, historie, náboženství, etnologie, politiky, umění
 • Jednooborové i dvouoborové studium ve zvolené kombinaci (např. jiný orientální jazyk, historie, religionistika, jazykověda, politologie ad.)

Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU MODUL
2023/24 20 Hindština
2022/23 20 18 10 51 7 Tamilština
2021/22 19 19 19 bez přijímací zkoušky 19 Sanskrt
2020/21 15 8 8 bez přijímací zkoušky 5
2019/20
2018/19 20 24 10 52 8
2017/18 20 19 10 53 9
2016/17 20 29 11 58 8
2015/16 20 19 6 51 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů)
 2. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

 3. motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
 4. kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 9–0 bodů

 5. indické reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů)
 6. obecné vědomosti o jazyce a jazycích – stavba a funkce jazyka (včetně češtiny) (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

vytištěný seznam přečtené literatury týkající se Indie – překladové, popularizační i odborné. Doporučené tituly jsou uvedeny v odkazu níže. Seznam předložíte a pohovoříte o něm v první části zkoušky. Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy a další informace:

 • Seznam doporučené literatury
 • Modelový jazykový test
 • Modelové otázky:
  • Charakterizujte náboženskou situaci v Indii.
  • Jaké indické jazyky znáte?
  • Co je to Rámájana?
  • Kdo byl Rabíndranáth Thákur?
  • Co je to jazyková rodina a do jaké/jakých rodin patří indické jazyky?
  • Co je to participium?
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Indii, a báli jste se zeptat
              

              

              

              

              

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • publicistika zaměřující se na vývoj v zemích jižní Asie (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize),
 • odborné redakce a nakladatelství (redaktorské pozice v médiích a nakladatelstvích publikujících texty o zemích jižní Asie či v těchto zemích vzniklé),
 • nižší pozice ve státních institucích dotýkajících se mezinárodních vztahů ČR (např. referent v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrace a uprchlictví),
 • české i mezinárodní rozvojové a humanitární organizace, vyžadující po svých pracovnících znalost podmínek v cílových zemích, ev. znalost místního jazyka,
 • podnikatelské subjekty obchodující s indickými, popř. i jinými jihoasijskými partnery,
 • kulturní instituce a sdružení v rámci neziskového sektoru podílející se na kulturní výměně mezi ČR a Indií (filmové aj. festivaly),
 • cestovní kanceláře a turistický ruch (odborní průvodci a produktoví manažeři),
 • jako překladatelé jednodušších literárních a neliterárních textů z indických jazyků.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.