Studijní programy

Asijská studia: Indologie (modul tamilština)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Asijská studia: Indologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 28. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem (nebo specializací) na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost žádného z indických jazyků se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium indologie:

 • Jazykové zaměření: hindština, bengálština, tamilština, sanskrt
 • Přednášky týkající se literatury, historie, náboženství, etnologie, politiky, umění
 • Jednooborové i dvouoborové studium ve zvolené kombinaci (např. jiný orientální jazyk, historie, religionistika, jazykověda, politologie ad.)

Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 20
2021/22 19 19 19 bez přijímací zkoušky 19
2020/21 15 8 8 bez přijímací zkoušky 5
2019/20
2018/19 20 24 10 52 8
2017/18 20 19 10 53 9
2016/17 20 29 11 58 8
2015/16 20 19 6 51 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
 2. kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů

 3. indické reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů)
 4. obecné vědomosti o jazyce a jazycích – stavba a funkce jazyka (včetně mateřštiny) (max. 30 bodů)
 5. písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů)
 6. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další požadavky ke zkoušce:

seznam přečtené literatury týkající se Indie – překladové, popularizační i odborné; doporučené tituly viz web Ústavu asijských studií.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Indii, a báli jste se zeptat
              

              

              

              

              

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je díky intenzivní jazykové průpravě schopen používat jazyk své specializace slovem i písmem. Ovládá rovněž základy druhého indického jazyka, má přehledné znalosti o indické literatuře a historii, obecné znalosti o indickém náboženství, společnosti a kultuře. Absolvent může svou vědomostní i metodologickou průpravu uplatnit v praxi nebo dále rozvíjet v navazujícím studiu. Absolvent může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích nebo v obchodní praxi. Je schopen uplatnit své metodologické a jazykové kompetence i znalost kulturněhistorického kontextu při analýze široké škály společenských jevů, umí vyhledávat a zpracovávat relevantní data týkající se jižní Asie.

Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.