Bakalářské programy 2024/2025

Středoevropská studia: Slovakistika

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Středoevropská studia: Slovakistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost slovenštiny se nevyžaduje
 • požadavky studia programu: Pro studium programu se předpokládají obecné schopnosti a znalosti důležité pro vysokoškolské studium programů zaměřených na studium jazyka a kultury, tj. zejména schopnost jazykové reflexe, schopnost uvažovat o přečteném textu, schopnost usouvztažňovat poznatky a schopnost adekvátně se vyjadřovat. Vstupní znalost jazyka zvolené specializace není požadována. Znalost literárních děl literatury zvolené specializace je u přijímací zkoušky výhodou, nikoli podmínkou. Předpokládá se obecný kulturní a historický rozhled, hlubší znalosti středoevropského region či země zvolené specializace jsou u přijímací zkoušky výhodou. Studijní program mohou studovat jak uchazeči a uchazečky bez předchozího vzdělání zaměřeného na tematiku zvolené specializace, tak uchazeči a uchazečky se slovenskou maturitou.
 • důležité odkazy:
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Proč studovat u nás
Slovensko je nejbližší partner České republiky, tyto dvě země spojuje společná minulost a velmi intenzivní vzájemné kontakty díky sousedství i slovenské diaspoře v ČR. Přesto zůstávají slovenština, Slovensko a slovenská přítomnost v Česku nedostatečně poznané. U nás se můžete stát odborníky. Česko-slovenské jazykové, kulturní a historické vztahy jsou velmi bohaté. Naše slovakistika se zaměřuje právě na ně. Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup. Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně možnosti navštěvovat kulturní programy menšinových sdružení, jako například Slovensko-český klub, se kterým spolupracujeme. Slovensko je opravdu blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia vyjet na stáž do slovenskojazyčného prostředí na nejlepší slovenské univerzity.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24
2022/23 15 5 5 bez přijímací zkoušky 4
2021/22 10 6 6 bez přijímací zkoušky 2
2020/21 10 6 6 bez přijímací zkoušky 5
2019/20 11 13 6 52 4
2018/19** 25 21 7 60 4
2017/18** 35 41 24 55 21
2016/17** 25 28 17 51 11
2015/16** 22 39 19 51 16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
**/ v letech 2015-2018 se jedná o součet uchazečů a přijatých na Středoevropská studia (vyjma Romistiky) bez rozlišení jazykové specializace

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu a zájem o obor (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící o zájmu o obor: 20–14 bodů
  • průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro obor (např. předložený seznam četby obsahuje beletrii a odbornou literaturu zvolené specializace): 13–7 bodů
  • slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 6–0 bodů

 2. obecné jazykovědné znalosti (na češtině/slovenštině či dalších jazycích, které uchazeč/ka zná) a obecný kulturní a historický přehled, rovněž s ohledem na středoevropský region či zemi zvolené specializace (max. 50 bodů)
 3. diskuse nad předloženým seznamem beletristické četby – uchazeč(ka) předloží buď seznam tří či více děl z literatury zvolené specializace přečtených v překladu či originále, nebo seznam přečtených děl z české a světové literatury (max. 30 bodů)

Znalost slovenštiny není podmínkou přijetí (studium počítá rovněž s posluchači s nulovou znalostí tohoto jazyka).

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam četby s přečtenou beletrií (viz 3. část zkoušky zkoušky) a případně, nikoli však povinně, také s prostudovanou odbornou literaturou na jazykovědná, kulturní, historická aj. témata (která může sloužit jako podklad pro 2. část zkoušky zkoušky). Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky. Konkrétní četba k přijímací zkoušce není předepsána. Uchazeč(ka) vybírá dle vlastního zájmu.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi jsou vybaveni praktickými znalostmi slovenštiny na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kromě odpovídající jazykové kompetence mají i základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých složek studia (jazykověda, literární věda a historie). Absolventi jsou připraveni k poskytování odborných analytických a poradenských služeb v návaznosti na zvolenou jazykovou profilaci. Uplatní se zejména v kulturním a turistickém průmyslu, v organizacích a firmách rozvíjejících mezinárodní spolupráci a v médiích (např.: pracovník Správy českých center pro příslušnou jazykovou oblast, referent Ministerstva zahraničních věcí, regionální rozvoj, monitoring středoevropských médií a tvorba informačních bází, korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor, editor, referent marketingu pro příslušnou jazykovou oblast, informační podpora domácím a zahraničním firmám vstupujícím na regionální trhy, delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře, odborný průvodce aj.).

Naši absolventi

Lucia Molnár Satinská
Lucia Molnár SatinskáLucia Molnár Satinská se narodila v roce 1986 v Bratislavě a na FF UK v Praze studovala slovakistiku spolu s anglistikou a literární komparatistikou v letech 2005–2011. Dnes pracuje ve svém rodném městě v Jazykovedném ústavu Ľ. Štúra Slovenské akademie věd, kde působí jako vedoucí oddělení sociální lingvistiky. Je aktivní nejen ve vědě, ale i v kulturním životě. Zajímá se o propojení jazyka s kulturou a společností, o proměny kulturní identity Bratislavy, o genderové otázky, překládá uměleckou literaturu a veřejně vystupuje ve prospěch slovenské kultury a slovensko-maďarských vztahů. Podílela se na vydání vědeckého sborníku Prechyľovanie: áno – nie? Z pozůstalosti svého otce, herce a spisovatele Júlia Satinského, připravila k vydání již několik souborů dříve nepublikovaných textů – Expedície 1973–1982, které byly na Slovensku zvoleny nejhezčí knihou roku 2011, dále Listy z onoho sveta, Listy Oľge a dvojsvazek se zvláštním názvem Gundžovníky.

Pavel Hynčica
Pavel HynčicaPavel Hynčica se narodil v roce 1976 v Praze. Na FF UK studoval slovakistiku spolu s etnologií a politologií. Za svou diplomovou práci Komparace formování a vývoje sociální demokracie v ČR a SR po roce 1989 získal Bolzanovu cenu, kterou Univerzita Karlova uděluje za mimořádně objevné studentské práce s vynikajícím tvůrčím obsahem. Stranickými systémy a politickým vývojem v Česku, na Slovensku a obecně ve střední Evropě se Pavel Hynčica zabývá i v profesním životě. Řadu let vyučoval politologii na několika vysokých školách, zejména na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bývá častým hostem televizních interview k politickým událostem na Slovensku (např. o prezidentských volbách v r. 2016 nebo o prvních 100 dnech působení současné slovenské prezidentky). Profesně se ovšem věnuje i lidové kultuře a kulturně historickým reáliím Slovenska a středního Povltaví. Dlouhodobě pracuje jako etnolog a kurátor Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve skanzenu Vysoký Chlumec.

K úspěšným absolventům pražské slovakistiky patří i dlouholetý ředitel Národního muzea Michal Lukeš a bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík.

Úspěchy našeho oboru
Zaměření na problematiku česko-slovenských vztahů činí slovakistiku na FF UK mimořádně specifickou nejen v česko-slovenském kontextu pro jazykově-kulturní blízkost Čechů a Slováků, společnou historii a současné nadstandardní vztahy, ale i v kontextu celosvětovém. Svým bohemo-slovakistickým zaměřením se studium slovakistiky v Praze liší od studia tohoto oboru nejen v zemích, kde je slovenština cizím nebo menšinovým jazykem, ale i od slovakistik na Slovensku, čímž může být zajímavá nejen pro absolventy českých, ale i slovenských středních škol.
Odborné práce a popularizační vystoupení pracovníků a absolventů slovakistiky se zabývají různými aspekty česko-slovenských vztahů v historii a současnosti. Jazykově-komunikačnímu rozměru vzájemných vztahů se věnuje kniha garantky oboru Miry Nábělkové Slovenčina a čeština: pokračovanie príbehu, sociálně-politickými vztahy se zabývá kniha absolventa slovakistiky Michala Stehlíka Češi a Slováci 1882–1914: nezřetelnost společné cesty. Vedle originálních výzkumných prací přispěli vyučující slovakistiky i do přehledových děl, jako je monumentální Nový encyklopedický slovník češtiny a naopak „kapesní“ příručka pro širší veřejnost Mnohojazyčnost v České republice, ale i mezinárodní kompendia jako druhé vydání příručky The Slavonic Languages nebo příručka The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. Výsledkem společné práce vyučujících slovakistiky a studentek oboru je knížka o životě v meziválečné Československé republice vydaná u příležitosti stého výročí založení Československa Naša/Vaša prvá republika – Naše/Vaše první republika.
Vedle odborné a pedagogické práce působí slovakisté FF UK v komisích literárně-překladových soutěží nebo národnostně menšinových projektů. Vystupují v médiích, ve veřejných diskuzích a na vzdělávacích akcích pro školy i širokou veřejnost s tématy jako česko-slovenské jazykové a kulturní vztahy, slovenská literární tvorba či aktuální politické dění na Slovensku.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.