Bakalářské programy 2024/2025

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Studium učitelství je dvoufázové. V první fázi – bakalářském studiu si upevníte znalosti ze studovaného oboru. Pod vedením předních odborníků – germanistů se naučíte chápat jazyk jako systém a dozvíte se mnoho informací také k historii, kultuře a literatuře německy mluvících zemí. Kromě oborové přípravy se budete zabývat obecně učitelskou přípravou a projdete nezbytnou průpravou v dovednostech pedagogických a psychologických. Po bakalářském studiu získáte velmi dobrý oborový a pedagogicko-psychologický základ, abyste mohli vykonávat mnoho pracovních pozic s němčinou spojených, např. lektoři na jazykových školách apod.
V druhé fázi – navazujícím magisterském studiu ještě rozšíříte své znalosti oborové i obecně učitelské, získáte hloubkové znalosti didaktiky němčiny a zkusíte si své pedagogické působení v rámci různých druhů praxí (náslechové i souvislé, praxe na různých typech škol). Po dobu celého studia budete vedeni k vytváření vlastního profesního portfolia, které slouží k přehledu o vašem profesním vývoji a může se stát užitečnou dokladovou složkou při hledání zaměstnání. V rámci studia budete podporováni k výjezdu do zahraničí (studijní pobyt); ÚGS spolupracuje s řadou univerzit v několika zemích (např. programy Erasmus+ nebo stipendia DAAD). Na konci svého studia z vás budou vynikající odborníci svého oboru obohacení o pedagogicko-psychologické kompetence s kvalifikací učitele pro střední školy. Kvalitních učitelů němčiny, kteří jsou schopni učit studenty i na vyšších jazykových úrovních, je na pracovním trhu trvalý nedostatek. S pracovním uplatněním na učitelských pozicích na středních školách či jiných pracovních pozicích se vztahem k německému jazyku, literatuře a kultuře byste neměli mít problém.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 35
2023/24 35 23 2 82 2
2022/23 35 23 7 51 5
2020/21 35 24 6 bez přijímací zkoušky 5
2020/21 35 28 13 bez přijímací zkoušky 6
2019/20 35 13 4 50 4

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
U povinně sdružených programů se zaměřením na vzdělávání hraje velkou roli i skutečnost, zda si uchazeč podal další přihlášku na jiný program se zaměřením na vzdělávání a zda byl na tento program přijat. Uchazeči, kteří nemají další program se zaměřením na vzdělávání do kombinace, nemohou být přijati ke studiu povinně sdruženého programu se zaměřením na vzdělávání, a to ani v případě, kdyby dosáhli maximálního bodového výsledku.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost němčiny na úrovni minimálně B1 podle SERR (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 2. ověření základních vědomostí z lingvistiky němčiny (max. 40 bodů)
 3. dějiny, reálie, literatura a kultura německé jazykové oblasti: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie, popř. i odborné literatury (max. 40 bodů)

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Germánská a severoevropská studia – specializace: germanistika, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a důvodům, proč by chtěl studovat německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas, shrne vlastními slovy a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží. Zkouška je vedena v němčině. Rozbor jazykových jevů v části 2) lze vést i v češtině (dle preferencí uchazeče).

Další požadavky ke zkoušce:

Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

 • povinně: seznam prostudované literatury německy píšících autorů (v překladu nebo originálu)
 • nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program.
Abyste mohli být přijati na povinně sdružený program se zaměřením na vzdělávání, musíte navíc uspět v přijímacích zkouškách na alespoň jeden další studijní program se zaměřením na vzdělávání.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚGS.

Kurz pro uchazeče: je možno vybrat si ze dvou typů nebo se účastnit obou kurzů

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích,
 • v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
 • po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.