Studijní programy

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

Případně můžete studovat mezifakultní studijní program „Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání“ – více o mezifakultním studiu (včetně možnosti přihlásit se) se dozvíte ZDE.

 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:

 

Ústav germánských studií

 

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

 

Proč studovat u nás

Studium učitelství je dvoufázové. V první fázi – bakalářském studiu si upevníte znalosti ze studovaného oboru. Pod vedením předních odborníků – germanistů se naučíte chápat jazyk jako systém a dozvíte se mnoho informací také k historii, kultuře a literatuře německy mluvících zemí. Kromě oborové přípravy se budete zabývat obecně učitelskou přípravou a projdete nezbytnou průpravou v dovednostech pedagogických a psychologických. Po bakalářském studiu získáte velmi dobrý oborový a pedagogicko-psychologický základ, abyste mohli vykonávat mnoho pracovních pozic s němčinou spojených, např. lektoři na jazykových školách apod.
V druhé fázi – navazujícím magisterském studiu ještě rozšíříte své znalosti oborové i obecně učitelské, získáte hloubkové znalosti didaktiky němčiny a zkusíte si své pedagogické působení v rámci různých druhů praxí (náslechové i souvislé, praxe na různých typech škol). Po dobu celého studia budete vedeni k vytváření vlastního profesního portfolia, které slouží k přehledu o vašem profesním vývoji a může se stát užitečnou dokladovou složkou při hledání zaměstnání. V rámci studia budete podporováni k výjezdu do zahraničí (studijní pobyt); ÚGS spolupracuje s řadou univerzit v několika zemích (např. programy Erasmus+ nebo stipendia DAAD). Na konci svého studia z vás budou vynikající odborníci svého oboru obohacení o pedagogicko-psychologické kompetence s kvalifikací učitele pro střední školy. Kvalitních učitelů němčiny, kteří jsou schopni učit studenty i na vyšších jazykových úrovních, je na pracovním trhu trvalý nedostatek. S pracovním uplatněním na učitelských pozicích na středních školách či jiných pracovních pozicích se vztahem k německému jazyku, literatuře a kultuře byste neměli mít problém.Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 35
2019/20 35 13 4

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky: ústní zkouška (doba trvání: 40 minut = 20 minut příprava + 20 minut vlastní zkouška)
  • motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost cizího jazyka (max. 20 bodů)
  • německá lingvistika: ověření základních vědomostí z lingvistiky němčiny (max. 40 bodů)
  • dějiny, reálie, literatura a kultura německé jazykové oblasti: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie, popř. i odborné literatury (max. 40 bodů)

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).
Další požadavky ke zkoušce:

 • povinně: seznam prostudované literatury německy píšících autorů (v překladu nebo originálu)
 • nepovinně: doklady o pedagogické praxi (vedení kroužků, práce s dětmi apod.) – mohou být předloženy komisi k nahlédnutí jako materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚGS.

Kurz pro uchazeče: je možno vybrat si ze dvou typů nebo se účastnit obou kurzů

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolventi programu jsou připraveni:
a) uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
b) pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.