Bakalářské programy 2024/2025

Germánská a severoevropská studia: Germanistika

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Germánská a severoevropská studia: Germanistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze v DODATEČNÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ podat do 12. 8. 2024.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem (nebo specializací) na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: němčina na úrovni B1 dle SERR
 • důležité odkazy:
Ústav germánských studií
Proč studovat u nás
Studium německého jazyka a literatury má vzhledem k historicko-politickým a historicko-kulturním danostem u nás dlouhou tradici. Vzdělávání odborníků v této oblasti představuje neoddiskutovatelnou nutnost především z hlediska perspektivy evropského vývoje, kde sehrají znalosti jazyka a německy mluvící oblasti významnou roli, uvážíme-li dlouhodobou tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s rozsáhlou německou jazykovou oblastí, tj. především Německem, Rakouskem, Švýcarskem. Studium němčiny má proto nezastupitelné a stálé místo v universitní výuce v rámci filologických oborů na všech pracovištích v České republice. Přestože se pozice němčiny v posledních letech mění, je její znalost pro Středoevropany stále významná a v praxi ceněná; i proto zůstává přitažlivým oborem.
Ústav germánských studií FF UK v Praze je profilovaným pracovištěm, kde lze studovat němčinu jako obor s velmi dlouhou tradicí, jež sama je ostatně předmětem historického bádání. Oborovými učiteli byla řada významných lingvistů a literárních vědců, je spjat se jmény profesorů Josefa Janka, Hugo Siebenscheina, Eduarda Goldstückera, Emila Skály, Pavla Trosta, Aleny Šimečkové a dalších. Historicky svébytná pozice pražské germanistiky je vnímána také jejími zahraničními kooperačními partnery i v době boloňského procesu: němečtí germanisté projevují zájem o uchování vědeckého zaměření pracoviště ovlivněného existencí jedinečného kulturního a literárního kontextu stýkání české, německé a židovské kultury, v němž se tradice pražské germanistiky utvářela.
Studovat germanistiku na FF UK tak znamená proniknout hluboko do tajů německého jazyka, literatury a kultury německy mluvících zemí pod vedením předních odborníků v dané oblasti. Studijní plán umožňuje také profilovat se v dílčích oborech (např. německá lexikografie, korpusová lingvistika, sociologie, pražská německá literatura či jazyková diachronie ad.) ve formě spolupráce na projektech či volbě témat seminárních a závěrečných prací. Během studia jste plně podporování při studijních pobytech do zahraničí. Studium germanistiky na FF UK vám může dát mnohem víc, než jen dovednost komunikace v jazyce, jakou můžete získat v jazykové škole.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 75
2023/24 75 58 32 50 23
2022/23 75 76 41 51 32
2021/22 75 56 56 bez přijímací zkoušky 34
2020/21 79 79 79 bez přijímací zkoušky 40
2019/20 75 56 34 51 22
2018/19 75 63 43 52 41
2017/18 55 120 55 50 27
2016/17 55 148 56 57 28
2015/16 55 139 55 58 26

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. motivační rozhovor (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně vysvětlená a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK:: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 2. ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů)
 3. ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40 bodů)

Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas, vlastními slovy shrne obsah textu a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží. Zkouška je vedena v němčině. Jazykový rozbor vybraných jevů v části 2) může proběhnout v češtině (v závislosti na preferencích uchazeče).

Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Další požadavky ke zkoušce:

seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále či překladu) – odevzdává se u zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • ve státních i jiných institucích jako analytici německojazyčných médií,
 • v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů,
 • v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na německojazyčnou oblast,
 • neziskových organizacích, kulturních či diplomatických institucích jako organizační pracovníci,
 • v cestovním ruchu jako delegáti či koordinátoři,
 • v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturně-politické sféře,
 • v nakladatelstvích či v marketingu,
 • v nadnárodních společnostech působících v německojazyčném prostoru jako marketingoví pracovníci,
 • ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci německého jazyka a německojazyčného prostoru,
 • ve školství jako znalci německého jazyka a literatury,
 • jako překladatelé literárních i neliterárních textů z němčiny a do němčiny,
 • ve veřejnoprávním i soukromém sektoru jako asistenti,
 • na nižších pozicích ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve střední a západní Evropě,
 • a všude tam, kde je potřeba jejich vysoká jazyková znalost a komunikační dovednosti.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.