Bakalářské programy 2024/2025

Asijská studia: Vietnamistika

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Asijská studia: Vietnamistika.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) Dálkově, distančně ani online tento program studovat nelze.
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem (nebo specializací) na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost vietnamštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci písemné části zkoušky absolvuje test z angličtiny
 • důležité odkazy:
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Vzhledem k početné vietnamské menšině v ČR je zde společenská potřeba osob, které ovládají vietnamštinu, mají kulturně-historické povědomí o Vietnamu a disponují přesahem do jiné vědní oblasti. Studium programu Asijská studia se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecný úvod do areálových studií, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu. Asijská studia se specializací vietnamistika jsou studijním programem sdruženým či dvouspecializačním (dříve dvouoborové), studium probíhá v kombinaci s další specializací asijských studií či libovolným dalším studijním programem.
Studijní program je koncipován tak, že vytváří ideální podmínky jak pro začátečníky ve studiu vietnamštiny, tak i pro plnohodnotné studium rodilých mluvčích.
V rámci studia lze absolvovat široké spektrum kurzů nabízených na FF, z nichž některé jsou v českém kontextu unikátní (např. kurz thajštiny či barmštiny).
Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24
2022/23 15 20 15 53 11
2021/22
2020/21 18 18 5 bez přijímací zkoušky 4
2019/20
2018/19
2017/18 10 16 10 50 9
2016/17
2015/16 10 25 10 61 7

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 70 minut)

 1. test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů)
 2. test obecných studijních předpokladů (max. 30 bodů)
 3. reálie, historie a kultura Vietnamu v kontextu Dálného východu (max. 50 bodů)
 4. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. Totéž platí pro uchazeče, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Na základě získaných znalostí se absolventi oboru Asijská studia se specializací vietnamistika mohou uplatnit v oblasti kultury, školství, sociální práce (vč. neziskových organizací a nadací), státní správy a obchodu. Absolventi sdruženého či dvouspecializačního bakalářského studia mají možnost dále se profilovat v oblasti svého druhého studijního programu, a v jeho rámci se specializovat na vietnamistická témata.

Naši absolventi

Medailony našich absolventů naleznete zde.

Úspěchy našeho oboru
Vietnamistky Mgr. Marta Lopatková a Mgr. Barbora Nováková byly v letech 2017-2019 součástí mezinárodního projektu Erasmus+ KNOTS, zaměřeného na transdiciplinární přístupy v rozvojových studiích. V jeho rámci se ve spolupráci s kolegy z Rakouska, Německa, Thajska a Vietnamu podílely na výuce v rámci letních škol a terénních praxí v Thajsku a Vietnamu. Spoluvytvářely také výukové materiály o trandisciplinaritě dostupné volně online.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.