Bakalářské programy 2024/2025

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav české literatury a komparatistiky
Proč studovat u nás
Studium na FF UK se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především přítomností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Studium nabízí úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí, praxe probíhají během celého studia a na různých typech škol.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace i Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízejí mnoho možností zahraničních studijních pobytů studentů a praktických stáží na zahraničních univerzitách nebo přímo na zahraničních školách.

Zajímavosti ze světa Českého jazyka a literatury

Básně nestudujeme proto, abychom věděli, o čem jsou, ale proč se nám líbí

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Studentské jazykové koutky


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 50
2023/24 50 208 51 65 22
2022/23 40 176 41 58 14
2021/22 40 175 44 61 25
2020/21 40 108 42 55 20
2019/20 40 81 34 50 31

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 180 minut)

 1. písemný test z českého jazyka (maximálně 50 bodů)
  (pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)
 2. písemný test z české literatury (maximálně 50 bodů)
  (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Seznam doporučené literatury:

Modelové přijímací testy:

Kurz pro uchazeče: Všem, kteří mají zájem o studium češtiny, je určen Kurz pro uchazeče.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi programu se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích,
 • v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem,
 • jako lektoři češtiny jako cizího jazyka v jazykových školách,
 • jako lektoři češtiny v neškolských zařízeních,
 • po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.